Atstovybė Lietuvoje

2016 m. pavojingų produktų sąrašo pirmose pozicijose – žaislai ir motorinės transporto priemonės

Šiandien Europos Komisija paskelbė naujausius duomenis, rodančius, kad 2016 m. skirtingose ES valstybėse narėse paskelbta daugiau kaip 2 000 pavojingų produktų. Po šių įspėjimų buvo imtasi 3 824 tolesnių veiksmų, pvz., gaminių atšaukimo iš rinkos. Į įspėjimus reaguota dukart dažniau nei ankstesniais metais.

16/03/2017

2016 m. nacionalinės institucijos sistema naudojosi aktyviau, pašalindamos iš prekyviečių daugiau nesaugių gaminių. Tačiau vis daugiau nesaugių gaminių, apie kuriuos pranešama naudojantis Skubaus įspėjimo sistema, parduodami interneto platformose. Todėl Komisija stiprina bendradarbiavimą su bendrovėmis „Amazon“, „Ebay“ ir „Alibaba“, kad būtų aktyviau kovojama su galimai nesaugiais bei reikalavimų neatitinkančiais gaminiais, kurie jų svetainėse parduodami vartotojams ES.

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Vĕra Jourová sakė: „Vartotojai turi būti apsaugoti nuo nesaugių gaminių. Apsauga turi būti suteikta tiek prekiaujant internetu, tiek įprastai. Man malonu pranešti, kad buvo pasiektas susitarimas su bendrovėmis „Amazon“, „Ebay“ ir „Alibaba“ , padėsiančiomis iš savo virtualių prekyviečių pašalinti gaminius, apie kuriuos pranešama naudojantis Skubaus įspėjimo sistema, tad raginčiau ir kitas bendroves pasekti jų pavyzdžiu. Be to, esu patenkinta tuo, kad padarėme tam tikrą pažangą ir su Kinija: šiais metais sumažėjo iš jos importuojamų nesaugių prekių kiekis. Tai rodo, kad mūsų bendradarbiavimas su Kinija ir primygtinis reikalavimas laikytis aukštų standartų duoda vaisių.“

ES šalių bendradarbiavimas suintensyvėjo, jos vis dažniau naudojasi Skubaus įspėjimo sistema siekdamos užtikrinti, kad nesaugūs gaminiai būtų skubiai pašalinti visoje Europoje. 2016 m. nacionalinės institucijos, naudodamosi Skubaus įspėjimo sistema, kartu pateikė 2 044 pranešimus apie nesaugius gaminius. Po šių įspėjimų buvo imtasi 3 824 tolesnių veiksmų, pvz., gaminių atšaukimo iš rinkos. Į įspėjimus reaguota dukart dažniau nei ankstesniais metais. Tai rodo, kad nacionalinės institucijos atidžiau reaguoja į įspėjimus ir imasi visų reikiamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad rinka būtų saugesnė vartotojams.

Be to, Europos Komisija su jomis bendradarbiavo siekdama patobulinti sistemą, kad ja būtų galima dar paprasčiau naudotis, o viešoji interneto svetainė buvo atnaujinta siekiant paskatinti ja naudotis įmones ir vartotojus.

Kaip vartotojai apsaugomi nuo internetu parduodamų nesaugių gaminių?

Vartotojai vis daugiau perka internetu, todėl naudojantis Skubaus įspėjimo sistema buvo pranešama apie nemažai nesaugių gaminių, kuriais prekiaujama ir interneto platformose arba elektroninėse prekyvietėse. 2016 m. buvo pateikti 244 pranešimai apie tokius gaminius. Siekdamos išanalizuoti šį reiškinį, kelios valstybės narės jau įsteigė specialias darbo grupes, atsakingas už internetu parduodamų nesaugių gaminių stebėseną ir atsekimą. Be to, bendrovės „Amazon“, „Ebay“ ir „Alibaba“ susitarė padėti pašalinti tokius gaminius, kai tik ES priežiūros institucijos juos nustatytų. Šiuo tikslu šios elektroninės prekyvietės įsteigė vieną bendrą ryšių su institucijomis centrą.

Kokie gaminiai kelia didžiausią pavojų?

2016 m. daugiausia įspėjimų pateikta dėl žaislų (26 proc.), motorinių transporto priemonių (18 proc.) ir drabužių, tekstilės gaminių bei mados aksesuarų (13 proc.).

Kalbant apie riziką, 2016 m. dažniausiai buvo pranešama apie riziką susižeisti (25 proc.) ir cheminių medžiagų keliamą riziką (23 proc.).

Kokia šių 2016 m. pagamintų nesaugių gaminių kilmė?

Dauguma nesaugių gaminių, apie kuriuos pranešta naudojantis sistema, pateko iš ES nepriklausančių valstybių. 53 proc. gaminių (1 069), apie kuriuos buvo pranešta, kilmės šalimi buvo nurodyta Kinija. Nuo 2015 iki 2016 m. įspėjimų apie gaminius iš Kinijos skaičius sumažėjo 9 procentiniais punktais – nuo 62 iki 53 proc.

Dėl Europos šalių kilmės nesaugių gaminių buvo pateikti 468 pranešimai (23 proc.).

2016 m. 102 pranešimuose (5 proc.) kilmės šalimi įvardytos Jungtinės Valstijos, o 53 pranešimuose (2,6 proc.) – Turkija. 158 gaminių (8 proc.), apie kuriuos buvo pranešta, kilmė nėra žinoma.

Tolesni veiksmai

Komisija toliau tobulins Skubaus įspėjimo sistemą, kad ji taptų dar parankesnė kasdienei institucijų veiklai.

Europos Komisija toliau bendradarbiaus su Kinijos institucijomis, keisdamasi informacija apie nesaugius gaminius, dėl kurių veiksmų imamasi vietoje, t. y. Kinijoje.

Komisija tęs bendradarbiavimą su elektroninėmis prekyvietėmis ir sieks užtikrinti, kad jos imtųsi priemonių prieš nesaugius gaminius. Siekdama padėti institucijoms vykdyti kontrolę, Komisija rengia praktines internetu parduodamų gaminių rinkos priežiūros gaires.

Pagrindiniai faktai

Nuo 2003 m. veikianti Skubaus įspėjimo sistema užtikrina, kad informacija apie visoje Europoje iš rinkos pašalintus ir (arba) atšauktus pavojingus ne maisto produktus būtų greitai perduota valstybėms narėms ir Europos Komisijai. Tokiu būdu visoje ES galima imtis tinkamų tolesnių veiksmų (uždrausti ar sustabdyti pardavimą, pašalinti iš rinkos ar atšaukti, o muitinės institucijos gali ir uždrausti importuoti).

Šiuo metu sistema apima 31 šalį (ES valstybes nares, Islandiją, Lichtenšteiną ir Norvegiją). Skubaus įspėjimo sistema veikia tik dėl kasdienio, nuolatinio ir glaudaus valstybių narių bendradarbiavimo.

Skubaus įspėjimo sistemai skirta speciali vieša svetainė, kurioje galima susipažinti su sistemos veikloje dalyvaujančių nacionalinių institucijų pateiktais įspėjimais, kurie atnaujinami kiekvieną savaitę. Kiekvieną savaitę internete užregistruojama ir paskelbiama maždaug 50 įspėjimų. Su pranešimais sistemoje gali susipažinti bet kuris asmuo. Be to, dabar vartotojai ir įmonės turi galimybę užsisakyti ir prie savo poreikių pritaikyti pranešimus pranešimus apie įspėjimus, taip pat jais dalytis naudodamosi socialinės žiniasklaidos priemonėmis.

 

PRIEDAS

„Samsung Galaxy Note 7“ mobiliojo telefono atvejis – gerosios praktikos pavyzdys

Šiame gaminyje buvo nesaugus baterijos elementas, kuris perkaisdavo ir sprogdavo sunkiai nudegindamas vartotojus. Jungtinės Karalystės institucijos, naudodamosi Skubaus įspėjimo sistema, pranešė apie priemonės, kurių ėmėsi, kad atšauktų šį gaminį ir sustabdytų jo pardavimą. Po šių veiksmų sistemoje imta keistis informacija apie aptiktų prietaisų skaičių, priemones, kurių buvo imtasi, susijusius ekonominės veiklos vykdytojus ir praneštų incidentų skaičių. Nors apie nelaimingus atsitikimus pranešimų institucijos nepateikė, buvo nustatyta, kad gaminys kelia didelę nudegimo riziką.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 grafikas

Bendras pranešimų skaičius, bendras reakcijų skaičius ir bendras pranešimų, į kuriuos sureaguota 2016 m., skaičius pagal šalis

Graph1 

 

 

 

 

 

 

 

2 grafikas

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Paveikslai.

4

 

 

 

 

 

 

Daugiau informacijos

Rapid alert system for dangerous products 2016 report

Klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinė

Skubaus įspėjimo sistemos interneto svetainė

Sąveikusis žemėlapis