Atstovybė Lietuvoje

EK siūlo investuoti į pasaulinės klasės Europos superkompiuterius

Europos Komisija planuoja kartu su valstybėmis narėmis investuoti į pasaulinės klasės Europos superkompiuterių infrastruktūros kūrimą

11/01/2018

Superkompiuterių reikia, kad būtų galima apdoroti vis didesnius duomenų kiekius. Jų nauda visuomenei akivaizdi daugelyje sričių: nuo sveikatos priežiūros ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos iki automobilių saugos ir kibernetinio saugumo.

Šiandien paskelbta priemonė būtina norint, kad ES duomenų ekonomika būtų konkurencinga ir nepriklausoma. Šiuo metu Europos mokslininkai ir pramonė vis daugiau duomenų apdoroja už ES ribų, nes Europos Sąjungoje turimų kompiuterinių išteklių jų poreikiams nepakanka. Priklausomybė nuo kitų šalių kelia grėsmę privatumui, duomenų apsaugai, komercinėms paslaptims ir duomenų nuosavybei, ypač duomenis naudojant konfidencialioms reikmėms.

Naujoji teisinė ir finansavimo struktūra – bendroji įmonė „EuroHPC“ – visoje Europoje pirks, statys ir diegs pasaulinio lygio itin našus skaičiavimo (angl. HPC) infrastruktūrą. Ji taip pat rems mokslinių tyrimų ir inovacijų programą, skirtą technologijoms, techninei įrangai ir šių superkompiuterių programinei įrangai sukurti.

ES bendrajai įmonei „EuroHPC“ skirs maždaug 486 mln. EUR iš dabartinės daugiametės finansinės programos. Panašus įnašas bus gautas iš valstybių narių ir asocijuotųjų šalių. Iki 2020 m. iš viso bus investuota maždaug 1 mlrd. EUR viešųjų lėšų, o privatūs šios iniciatyvos dalyviai prisidės nepiniginiais įnašais.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: „Superkompiuteriai yra skaitmeninės ekonomikos jėgainės. Vyksta atkaklios varžybos, ir ES jose atsilieka: Europoje nėra nė vieno iš dešimties sparčiausių pasaulio superkompiuterių. Vykdydami iniciatyvą „EuroHPC", norime Europos tyrėjams ir įmonėms iki 2020 m. suteikti didžiausius pasaulyje superkompiuterių pajėgumus, kad jie galėtų plėtoti technologijas, tokias kaip dirbtinis intelektas, ir kurti kasdienybei naudingas prietaikas sveikatos priežiūros, saugumo, inžinerijos ir kitose srityse.“

Už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel pridūrė: „Superkompiuteriai jau dabar padeda daryti esminę pažangą ir diegti inovacijas daugelyje sričių, kurios tiesiogiai paveikia Europos piliečių kasdienį gyvenimą. Jie gali mums padėti kurti individualiai pritaikytus medicininius sprendimus, taupyti energiją ir veiksmingiau kovoti su klimato kaita. Geresnė Europos superkompiuterių infrastruktūra suteiks daug galimybių kurti darbo vietas, ji yra esminis pramonės skaitmeninimo ir Europos ekonomikos konkurencingumo veiksnys.“

Superkompiuterių nauda

Itin našios kompiuterinės sistemos būtinos norint suvokti ir spręsti svarbiausius mokslinius ir visuomenės uždavinius, tokius kaip ankstyvas ligų aptikimas ir gydymas ar naujų terapijos formų kūrimas taikant individualiai pritaikytą ir tiksliąją mediciną. Jos taip pat naudojamos didelio masto gamtinių nelaimių prevencijai ir valdymui, ypač prognozuojant uraganų maršrutus ar modeliuojant žemės drebėjimus.

Infrastruktūra „EuroHPC“ atvers Europos pramonei, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, daugiau galimybių naudotis superkompiuteriais novatoriškiems produktams kurti. Pasitelkę itin našų skaičiavimą pramonės sektoriai ir įmonės gerokai sutrumpina produkto projektavimo ir gamybos ciklus, paspartina naujų medžiagų kūrimą, sumažina išlaidas, efektyviau naudoja išteklius, sutrumpina ir patobulina sprendimų priėmimo procesus. Pavyzdžiui, naudojant superkompiuterius, automobilių gamybos ciklus galima sutrumpinti nuo 60 iki 24 mėnesių.

Itin našus skaičiavimas taip pat labai svarbus nacionalinio saugumo ir gynybos reikmėms, pavyzdžiui, kuriant sudėtingas šifravimo technologijas, atsekant kibernetinius išpuolius ir į juos reaguojant, taikant veiksmingą teismo ekspertizę ar modeliuojant branduolines situacijas.

Moksliniams tyrimams ir inovacijoms reikalinga infrastruktūra

Šiandienos iniciatyva pritrauks investicijas, kad būtų sukurta geriausia Europos superkompiuterių ir didžiųjų duomenų infrastruktūra. Bendrosios įmonės „EuroHPC“ tikslas yra iki 2022–2023 m. įgyti sistemas, pajėgias atlikti beveik eksalygmens skaičiavimus, t. y. šimtą milijonų milijardų, arba 1017, operacijų per sekundę, ir prisidėti prie ES technologija pagrįstų eksalygmens (pajėgių atlikti milijardą milijardų, arba 1018, operacijų per sekundę) sistemų plėtros.

Numatoma bendrosios įmonės veikla:

  1. įgyti ir eksploatuoti du pasaulinės klasės beveik eksalygmens superkompiuterius ir bent du vidutinio pajėgumo superkompiuterius (pajėgius atlikti maždaug 1016 operacijų per sekundę) ir nuo 2020 m. teikti įvairiems viešiesiems ir privatiesiems naudotojams prieigą prie šių superkompiuterių ir ją administruoti.
  2. įgyvendinti itin našiam skaičiavimui skirtą mokslinių tyrimų ir inovacijų programą, t. y. remti Europos superkompiuterių technologijos, įskaitant pirmos kartos Europos tausių mikroprocesorių technologijos, plėtrą ir Europos eksalygmens kompiuterių bendrą projektavimą ir skatinti kurti itin našaus skaičiavimo prietaikas, ugdyti reikalingus įgūdžius ir skatinti jį plačiau naudoti.

Bendroji įmonė „EuroHPC“ veiks 2019–2026 m. Planuojamą infrastruktūrą nuosavybės teise bendrai valdys ir eksploatuos bendrosios įmonės nariai, visų pirma „EuroHPC“ deklaraciją pasirašiusios šalys (sąrašas pateikiamas toliau), ir privatūs nariai iš akademinės bendruomenės bei pramonės. Į šį bendradarbiavimą bet kuriuo metu gali įsitraukti kiti nariai, kurie skiria finansinį įnašą.

Pagrindiniai faktai

Šioje srityje Europos Komisija iniciatyvas vykdo nuo 2012 m. Pavyzdžiui,

  • 2016 m. balandžio 19 d. Europos debesijos iniciatyva (tai Komisijos Europos pramonės skaitmeninimo strategijos dalis) siekiama sukurti pirmaujančią Europos didžiųjų duomenų ekosistemą, kurioje veiktų pasaulinio lygio itin našios kompiuterinės sistemos, duomenų ir tinklų infrastruktūra.
  • 2017 m. kovo 23 d. Skaitmeninės dienos renginyje Romoje septynios valstybės narės – Italija, Ispanija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija ir Vokietija – pasirašė „EuroHPC“ deklaraciją. Vėliau prie jų prisijungė Belgija, Bulgarija, Graikija, Kroatija, Slovėnija ir Šveicarija. Šios šalys susitarė statyti visos Europos masto integruotą eksalygmens superkompiuterių infrastruktūrą. „EuroHPC“ deklaraciją raginamos pasirašyti kitos valstybės narės ir asocijuotosios šalys.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai

Pavyzdžiai, kaip naudojamas itin našus skaičiavimas, ir kiti aktualūs dokumentai