Atstovybė Lietuvoje

2018 m. ES biudžetas: darbo vietų kūrimas, investicijos, migracijos iššūkis ir saugumas

Lapkričio 18 d. ES institucijos susitarė dėl 2018 m. ES biudžeto, kuris atspindi J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos politikos prioritetus.

20/11/2017

Priimtu 2018 m. ES biudžetu patvirtinama, kad ES nukreipia lėšas ten, kur jų reikia. Vadovaujantis Europos Komisijos šių metų gegužės mėn. pasiūlymu, 2018 m. didžiausia ES biudžeto dalis bus skirta įsipareigojimams skatinti darbo vietų, ypač jaunimui, kūrimą, augimą, strategines investicijas ir konvergenciją. Be to, ES ir toliau rems pastangas veiksmingai spręsti migracijos problemą tiek ES, tiek už jos ribų.

Už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris sakė: „Šis biudžetas skirtas visiems. Jis padės sukurti daugiau darbo vietų, užtikrinti didesnį augimą ir pritraukti daugiau investicijų. Jis padės jaunimui rasti darbo ir galimybių stažuotis. Jis padės užtikrinti, kad Europa būtų saugesnė. Kiekvienas euras turi būti išleidžiamas veiksmingai ir teikti papildomą naudą Europai.“

2018 m. ES biudžete numatyta 160,1 mlrd. EUR įsipareigojimų (t. y. lėšų, dėl kurių konkrečiais metais galima susitarti sutartyse) ir 144,7 mlrd. EUR mokėjimų asignavimų (t. y. lėšų, kurios bus sumokėtos). Keletas svarbiausių biudžeto aspektų:

- Beveik pusė visų lėšų, t. y. 77,5 mlrd. EUR įsipareigojimų, bus skirta pastangoms užtikrinti, kad mūsų ekonomika būtų stipresnė, universitetai konkurencingesni, o įmonės būtų geriau pasirengusios konkuruoti pasaulinėje rinkoje. Pavyzdžiui, 2 mlrd. EUR bus skirta Europos strateginių investicijų fondui (ESIF), kuris yra pagrindinė J.-C. Junckerio plano dalis, 354 mln. EUR – mažosioms ir vidutinėms įmonėms remti (pagal Mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumo programą (COSME)), o 11,2 mlrd. EUR – ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programai „Horizontas 2020“. Iš viso 55,5 mlrd. EUR bus skirta augimui, darbo vietų kūrimui ir konvergencijai skatinti visose valstybėse narėse ir regionuose, pasinaudojant Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) parama.

- 350 mln. EUR skirta Jaunimo užimtumo iniciatyvai – pagrindinei programai, kuria siekiama spręsti jaunimo nedarbo problemą valstybėse narės, taip jaunimui bus suteikta daugiau paramos ir geresnių galimybių rasti darbą.

- Parama Europos ūkininkams sudaro 59 mlrd. EUR.

- Įsteigus Europos gynybos fondą, biudžete numatyta 40 mln. EUR skirti novatoriškų gynybos technologijų ir produktų bendriems moksliniams tyrimams finansuoti. Turint omenyje, kad 2017 m. gynybos srities moksliniams tyrimams jau skirta 25 mln. EUR, visas šios srities ES biudžetas iki 2019 m. siekia 90 mln. EUR.

- Beveik 4,1 mlrd. EUR bus skirta migracijai valdyti ir saugumo problemoms spręsti. Bendra šioms politikos sritims skirta suma 2015–2018 m. laikotarpiu sudarys 22 mlrd. EUR; didžioji dalis lėšų jau išmokėta laikotarpio pradžioje.

 

2018 m. ES biudžetas (mln. EUR):

   

ASIGNAVIMAI PAGAL IŠLAIDŲ KATEGORIJAS

2018 m. biudžetas
(nominalus pokytis procentais, palyginti su 2017 m.)

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1. Pažangus ir integracinis augimas

77,534 (+2,8 %)

66,624 (+34,9 %)

Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti

22,001 (+3,2 %)

20,097 (+4 %)

Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda

55,532 (+2,7 %)

46,527 (+54,7 %)

2. Tvarus augimas: gamtos ištekliai

59,285 (+1,2 %)

56,084 (+3,6 %)

Su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginė pagalba

43,235 (+1,5 %)

43,189 (+1,5 %)

3. Saugumas ir pilietybė

3,493 (−18,5 %)

2,981 (−7,6 %)

4. Europos vaidmuo pasaulyje

9,569 (−8,3 %)

8,906 (−1,7 %)

5. Administravimas

9,666 (+2,9 %)

9,666 (+2,9 %)

Kitos specialios priemonės

0,567 (−67,6 %)

0,42 (−73,5 %)

Iš viso asignavimų

160,114 (+0,2 %)

144,681 (+14,1 %)

       

Pagrindiniai faktai

Europos Komisija ES biudžeto projektą teikia kasmet. Šiais metais pirminį pasiūlymą Komisija pateikė 2017 m. gegužės 30 d.

Remdamiesi šiuo pasiūlymu, Europos Parlamentas ir Taryba pareiškia savo pozicijas. Šiemet Taryba savo poziciją oficialiai priėmė 2017 m. rugsėjo 4 d., o Europos Parlamentas – 2017 m. spalio 25 d. plenariniame posėdyje.

Europos Parlamento ir Tarybos pozicijų skirtumai derinami derybų procese, kuris vadinamas taikinimo procedūra. Šiais metais 21 dienos taikinimo procedūra truko nuo spalio 31 d. iki lapkričio 20 d.

Derybas veda specialiai sušauktas Taikinimo komitetas, į kurį Europos Parlamentas ir Taryba paskiria po 28 atstovus. Jo posėdžiuose svarbų sąžiningo tarpininko vaidmenį atlieka Europos Komisijos atstovai: už biudžetą atsakingas Komisijos narys ir Biudžeto generalinio direktorato ekspertai.

Tolesni veiksmai

Kad pasiektas kompromisas būtų galutinai patvirtintas, tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba turi oficialiai patvirtinti tekstą per 14 dienų.

Daugiau informacijos

2018 m. ES biudžeto projektas. Komisijos siūlomame biudžete akcentuojamas darbo vietų kūrimas, investicijos, migracija ir saugumas