Pārstāvniecība Latvijā

Konkursi

/latvia/file/edicjpg-0_lvedic.jpg

EDIC
EDIC

Eiropas Komisija ar Komunikācijas ģenerāldirektorāta starpniecību izsludina uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, lai izraudzītos partnerus, kas darbosies kā “Europe Direct” informācijas centri (EDIC). Atlasītajiem veiksmīgajiem priekšlikumu iesniedzējiem būs tiesības uz darbības dotāciju un tehnisko palīdzību, kas ļaus tiem īstenot komunikācijas darbības EDIC statusā no 2018. gada līdz 2020. gadam. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 4. augusts plkst. 16:00

Minimālā piešķiramā finansējuma summa ir EUR 15 000, maksimālā EUR 25 000. Lūdzam ņemt vērā, ka darbības dotācijas saņēmēji 2018. gadā ikgadējā komunikāciju plāna ieviešanai 2019. un 2020. gadā nevar pieprasīt lielāku darbības dotāciju kā pieprasīts 2018. gadā.

Uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus (papildināts dokuments 05.07.2017.) 

/latvia/file/uzaicinajumsiesniegtpriekslikumusedic2018-2020update05072017docxpdf_lvuzaicinajums_iesniegt_priekslikumus_edic_2018-2020_update05072017.docx.pdf

 pievienoti šādi dokumenti:

1. pielikums. Pieteikuma veidlapa

/latvia/file/1pielikumspieteikumaveidlapaedic2018-2020docx_lv1_pielikums_pieteikuma_veidlapa_edic_2018-2020.docx

, kas ietver pārbaudes punktu sarakstu un tās pielikumus

2. pielikums. Partnerības pamatnolīguma paraugs

/latvia/file/2pielikumspartneribaspamatnoligumsedic2018-20docxpdf_lv2_pielikums_partneribas_pamatnoligums_edic_2018-20.docx.pdf

un pielikumi

 • I pielikums Darbības plāns

  /latvia/file/21pielikumsdarbibasplansedic2018-2020docxpdf_lv2_1_pielikums_darbibas_plans_edic_2018-2020.docx.pdf

 • II pielikums Vispārīgie noteikumi (sk. Partnerības pamatnolīguma parauga sadaļu “Vispārīgie noteikumi”)

 • III.a pielikums Paraugs konkrētajam dotāciju nolīgumam par dotācijām, kas tiek piešķirtas kā vienreizēji maksājumi

  /latvia/file/23akonkretanoligumaparaugslumpsumsedic2018-2020docxpdf_lv2_3_a_konkreta_noliguma_paraugs_lump_sums_edic_2018-2020.docx.pdf

 • III.b pielikums Paraugs konkrētajam dotāciju nolīgumam par dotācijām, kas tiek piešķirtas kā faktisko atbilstīgo izmaksu atlīdzināšana

  /latvia/file/23bkonkretanoligumaparaugsfaktiskasedic2018-2020docxpdf_lv2_3_b_konkreta_noliguma_paraugs_faktiskas_edic_2018-2020.docx.pdf

 • III.c pielikums Paraugs konkrētajam dotāciju nolīgumam par dotācijām, kas tiek piešķirtas kā vienreizēji maksājumi un kā faktisko atbilstīgo izmaksu atlīdzināšana

  /latvia/file/23ckonkretanoligumaparaugslumpsumsunfaktiskasedic2018-2020docxpdf_lv2_3_c_konkreta_noliguma_paraugs_lump_sums_un_faktiskas_edic_2018-2020.docx.pdf

 • IV pielikums Galīgā tehniskā ziņojuma paraugs

  /latvia/file/24tehniskazinojumaparaugsedic2018-2020docxpdf_lv2_4_tehniska_zinojuma_paraugs_edic_2018-2020.docx.pdf

 • V pielikums Galīgā finanšu pārskata paraugs

  /latvia/file/25gadafinansuparskatsedic2018-2020xlspdf_lv2_5_gada_finansu_parskats_edic_2018-2020.xls.pdf

 • VI un VII pielikums neattiecas uz šo uzaicinājumu

 • VIII.a pielikums Gada komunikācijas plāna paraugs

  /latvia/file/28agadakomunikacijuplanaparaugsedic2018-2020docxpdf_lv2_8a_gada_komunikaciju_plana_paraugs_edic_2018-2020.docx.pdf

 • VIII.b pielikums Gada komunikācijas plānu budžeta tāmes paraugs

  /latvia/file/28bgadabudzetatameedic2018-2020xlspdf_lv2_8b_gada_budzeta_tame_edic_2018-2020.xls.pdf

Lūdzam uzmanīgi izlasīt konkursa noteikumus un specifikācijas.

Ja Jums ir kādi precizējoši jautājumi par šo konkursu, lūdzam tos nosūtīt vēlākais līdz 28. jūlijam, rakstot uz e-pastu: COMM-REP-RIX-EDIC-PROPOSALS@ec.europa.eu. Atbildes uz precizējošajiem jautājumiem tiks publicētas EK pārstāvniecības tīmekļa vietnē.

Atgādinām, ka jāņem vērā šādi nosacījumi:

 1. Projekta pieteikumi adresējami: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Aspazijas bulvāris 28, Rīga, Latvija, LV-1050 (darba laiks 9:00-17:00);

 2. Priekšlikumu iesniegšanas kārtība detalizēti aprakstīta uzaicinājuma 14. punktā. Lūdzam pievērst uzmanību, ka projekta pieteikums jāiesniedz drukātā formātā, tam obligāti pievienojot arī elektronisko datu nesēju (USB), kurā atrodams pieteikums elektroniskā formātā. Ja drukātajā un elektroniskajā projekta pieteikumā atrodamas atšķirības, par autoritatīvāku tiek uzskatīts drukātais projekta pieteikuma eksemplārs;

 3. Dokumenti pieteikumā tiek parakstīti manuāli (t.i. rokrakstā); elektroniskais paraksts netiks uzskatīts par derīgu;

 4. Visa informācija un dokumentācija par uzaicinājumu atrodama EK pārstāvniecības tīmekļa vietnē; tāpat šajā vietnē tiks publicēti pretendentu iesniegtie precizējošie jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, kā arī cita informācija ja būs tāda nepieciešamība;

 5. Atbildes uz projektu iesniedzēju precizējošajiem jautājumiem tiks publicētas EK pārstāvniecības tīmekļa vietnē ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no jautājuma saņemšanas; atbildes individuāli – telefoniski, e-pastā - netiks sniegtas.

Lai plānotu projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas darbu, priecāsimies, ja par savu vēlmi iesniegt projekta pieteikumu, paziņosiet uz e-pastu: COMM-REP-RIX-EDIC-PROPOSALS@ec.europa.eu līdz 2017. gada 21. jūlijam.

 

Jautājumi un atbildes par EDIC projektu pieteikumu konkursu

Šeit regulāri tiks izvietota atjaunotā informācija - biežāk uzdotie jautājumi un uz tiem sniegtās atbildes, - kas attiecas uz  Europe Direct informācijas centru (EDIC) darbības Latvijā projektu pieteikumu konkursu.

Dokuments atjaunots 28.07.2017.

/latvia/file/jautajumiatbildes28072017pdf_lvjautajumi_atbildes_28072017.pdf

Ja pretendentam rodas jautājumi, tie jāsūta uz e-pasta adresi: COMM-REP-RIX-EDIC-PROPOSALS@ec.europa.eu E-pasta nosūtītājs tiks informēts, ka viņa e-pasts ir saņemts. Savukārt atbildes uz visiem iesūtītajiem jautājumiem publicētas tiks šeit, tā nodrošinot visiem pretendentiem vienādu piekļuvi informācijai.

Aicinām projekta pieteicējus regulāri ielūkoties šeit, EKP mājas lapā, lai arvien iegūtu jaunāko informāciju! Uz informācijas atjaunošanas laiku norāda datums pie publicētā dokumenta.