Pārstāvniecība Latvijā

No rītdienas jauni ES noteikumi tādas birokrātijas samazināšanai, ar ko saskaras iedzīvotāji, kas dzīvo vai strādā citā dalībvalstī

/latvia/file/human-6682981280jpg-0_lvhuman-668298_1280.jpg

ES noteikumi birokrātijas mazināšanai
ES noteikumi birokrātijas mazināšanai

Rīt visā Eiropas Savienībā sāks piemērot jaunus ES noteikumus tādu izmaksu un formalitāšu samazināšanai, ar ko saskaras iedzīvotāji, kas dzīvo ārpus savas piederības valsts.

15/02/2019

Iedzīvotājiem, kuri pārceļas uz citu ES valsti vai tur dzīvo, pašlaik ir jāiegūst zīmogs, kas apliecina, ka viņu publiskie dokumenti (piemēram, dzimšanas, laulību vai miršanas apliecība) ir autentiski. Tas attiecas uz aptuveni 17 miljoniem ES iedzīvotāju.

Saskaņā ar jauno regulu šis zīmogs un ar to saistītās birokrātiskās procedūras vairs nebūs vajadzīgi, iesniedzot ES valsts iestādēm publiskus dokumentus, kas izdoti citā ES valstī. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem iedzīvotājiem daudzos gadījumos arī vairs nav jānodrošina sava publiskā dokumenta notāra apliecinātu/oficiālu tulkojumu. Tajā pašā laikā regulā paredzēti stingri aizsardzības pasākumi, lai novērstu krāpšanu.

“Tās ir lieliskas ziņas iedzīvotājiem, kas dzīvo vai vēlas dzīvot citā ES valstī,” sacīja tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova. “Sākot no rītdienas iedzīvotājiem, kuriem ir jāiesniedz publisks dokuments nolūkā apprecēties vai uzsākt darbu valstī, kurā viņi dzīvo, vairs nebūs jāveic dārgas un laikietilpīgas birokrātiskas procedūras. Tas padarīs citā ES valstī dzīvojošo un strādājošo cilvēku ikdienas dzīvi vieglāku un lētāku.”

Ar jaunajiem noteikumiem tiks izbeigtas vairākas birokrātiskas procedūras:

  • publiski dokumenti (piemēram, dzimšanas vai laulību apliecība vai dokuments par kriminālas sodāmības neesamību), kas izdoti kādā ES dalībvalstī, citā dalībvalstī iestādēm ir jāakceptē kā autentiski un uz tiem nav nepieciešams autentificēšanas zīmogs;
  • ar regulu atceļ arī prasību, saskaņā ar kuru iedzīvotājiem visos gadījumos ir jāiesniedz viņu publisko dokumentu apliecināta kopija un apliecināts tulkojums. Lai izvairītos no tulkošanas prasībām, iedzīvotāji var pieprasīt daudzvalodu standarta veidlapu, kas pieejama visās ES valodās un izmantojama kā viņu publiskajam dokumentam pievienots tulkošanas palīglīdzeklis;
  • regulā ir noteikti aizsardzības pasākumi pret krāpšanu, proti, ja saņemšanas iestādei ir pamatotas šaubas par publiskā dokumenta autentiskumu, tā varēs pārbaudīt šā dokumenta autentiskumu, ar esošās IT platformas “Iekšējā tirgus informācijas sistēma” (IMI) palīdzību sazinoties ar izdevējiestādi citā ES valstī.

Regula attiecas vienīgi uz publisko dokumentu autentiskumu; tas nozīmē, ka dalībvalstis turpinās piemērot savus valsts noteikumus par tāda publiskā dokumenta satura vai ietekmes atzīšanu, kas izdots citā Savienības dalībvalstī.

Vispārīga informācija

Aptuveni 17 miljoni ES pilsoņu dzīvo citā ES valstī. Katru dienu robežu šķērso aptuveni divi miljoni iedzīvotāju, kas strādā vai studē vienā valstī, bet dzīvo citā.

Šos noteikumus Eiropas Komisija ierosināja jau 2013. gada aprīlī, ņemot vērā iedzīvotāju atsauksmes par ilgstošām un apgrūtinošām procedūrām. Noteikumi tika pieņemti 2016. gada jūnijā. ES valstīm bija divarpus gadi, lai pielāgotos jaunajiem vienkāršojumiem.

Pielikums

Regula attiecas uz publiskiem dokumentiem šādās jomās:

- dzimšanas fakts;

- fakts, ka persona ir dzīva;

- miršanas fakts;

- vārds un uzvārds;

- laulība, tostarp spēja doties laulībā un ģimenes stāvoklis;

- laulības šķiršana, laulāto atšķiršana vai laulības atzīšana par spēkā neesošu;

- reģistrētās partnerattiecības, tostarp spēja stāties reģistrētās partnerattiecībās un reģistrētu partnerattiecību statuss;

- reģistrēto partnerattiecību izbeigšana, reģistrēto partneru atšķiršana vai reģistrēto partnerattiecību atzīšana par spēkā neesošām;

- vecāku statuss;

- adopcija;

- domicils un/vai reģistrētā dzīvesvieta;

- valstspiederība;

- kriminālas sodāmības neesamība un

- tiesības balsot un kandidēt pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Ar regulu tiek ieviestas daudzvalodu standarta veidlapas, kas izmantojamas kā to publisko dokumentu tulkošanas palīglīdzeklis, kuri attiecas uz šādām jomām:

- dzimšanas fakts;

- fakts, ka persona ir dzīva;

- miršanas fakts;

- laulība, tostarp spēja doties laulībā un ģimenes stāvoklis;

- reģistrētās partnerattiecības, tostarp spēja stāties reģistrētās partnerattiecībās un reģistrētu partnerattiecību statuss;

- domicils un/vai uzturēšanās vieta un

- kriminālas sodāmības neesamība.

Ne visas standarta veidlapas tiek izdotas visās dalībvalstīs. Iedzīvotāji e-tiesiskuma portālā var pārbaudīt, kuras veidlapas tiek izdotas viņu ES dalībvalstī.

Valsts iestādes var lejupielādēt veidlapas no e-tiesiskuma portāla un izmantot tās.

Sīkākai informācijai

Publiskie dokumenti, tostarp daudzvalodu veidlapas e-tiesiskuma portālā

Publisko dokumentu regula