Pārstāvniecība Latvijā

Lai veicinātu zaļu un klimatneitrālu Eiropu, Eiropas Savienība iegulda vairāk nekā 100 miljonus eiro jaunos programmas LIFE projektos

/latvia/file/ecology-29857811920jpg-0_lvecology-2985781_1920.jpg

Vairāk nekā 100 miljoni eiro jauniem programmas LIFE projektiem
Vairāk nekā 100 miljoni eiro jauniem programmas LIFE projektiem

Eiropas Komisija šodien paziņoja par 101,2 miljonu eiro ieguldījumu vides un klimata pasākumu programmas LIFE jaunākajos projektos. Ar šo finansējumu tiks atbalstīti 10 liela mēroga vides un klimata projekti deviņās dalībvalstīs, tādējādi palīdzot Eiropai pāriet uz ilgtspējīgu ekonomiku un klimatneitralitāti. Šie projekti tiks īstenoti Kiprā, Igaunijā, Francijā, Grieķijā, Īrijā, Latvijā, Slovākijā, Čehijā un Spānijā.

17/02/2020

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Franss Timmermanss teica: “Eiropas zaļā kursa mērķis ir uzlabot iedzīvotāju labklājību un pārticību, vienlaikus aizsargājot dabu un klimatu. LIFE projektiem jau daudzus gadus ir bijusi būtiska nozīme, un tiem ir liela praktiskā ietekme. Ar šodienas ieguldījumu 100 miljonu eiro apmērā mēs palīdzēsim Eiropā saglabāt vērtīgas dabiskās dzīvotnes, uzturēt gaisa tīrību un samazināt piesārņojumu daudzos ezeros un upēs.”

Par vidi, okeāniem un zivsaimniecību atbildīgais Komisijas loceklis Virgīnijs Sinkēvičs sacīja: “LIFE integrētie projekti dod iespēju dalībvalstu iestādēm viest būtiskas izmaiņas vidē un cilvēku dzīvē. Šie projekti palīdzēs dalībvalstīm saglabāt dabu, uzlabot gaisa un ūdens kvalitāti un padarīt ekonomiku zaļāku. Tas uzlabos mūsu noturību pret klimata pārmaiņām.”

Integrētie projekti uzlabo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, palīdzot dalībvalstīm ievērot atbilstību ES tiesību aktiem sešās jomās: daba, ūdens, gaiss, atkritumi, klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām. Tie atbalsta vides un klimata tiesību aktu koordinētu īstenošanu plašā teritoriālā mērogā, piesaistot finansējumu no citiem ES avotiem, valsts un reģionālajiem dalībniekiem un privātajiem ieguldītājiem.

Ir paredzēts, ka LIFE ieguldījumi piesaistīs papildu līdzekļus vairāk nekā 6,5 miljardu eiro apmērā, jo dalībvalstis var izmantot arī citus ES finansējuma avotus, ieskaitot lauksaimniecības, reģionālos un struktūrfondus, pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, kā arī valsts fondus un privātā sektora ieguldījumus.

Liela mēroga projekti atbalstīs Eiropas zaļo kursu un ES mērķi līdz 2050. gadam kļūt par pasaules pirmo klimatneitrālo kontinentu. Tie palīdzēs atjaunot un saglabāt ekosistēmas un sugas, no kurām mēs visi esam atkarīgi, virzīties uz aprites ekonomiku, uzlabot gaisa un ūdens kvalitāti, palielināt ilgtspējīgu finansējumu un noturību pret klimata pārmaiņām Eiropā.

Praktiskā ietekme

  • Dabas aizsardzība. Integrēti projekti Igaunijā, Īrijā un Kiprā palīdzēs saglabāt Eiropas dabu un uzlabot ES aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 pārvaldību. Ieguvēji būs daudzas svarīgas dzīvotnes un sugas: meži, lauksaimniecības zemes, pļavas, piekrastes teritorijas, kūdrāji un apputeksnētāji. Šīs dzīvotnes darbojas arī kā vērtīgi oglekļa dioksīda piesaistītāji.
  • Atkritumu apsaimniekošana. Ar projektu Grieķijā tiks veicināta atkritumu rašanās novēršana un atkritumu atkalizmantošana, līdz ar to samazinot poligonos apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu. Lai palīdzētu veidot aprites ekonomiku, tiks izstrādāti jauni atkritumu rādītāji un standarti.
  • Gaisa kvalitāte. LIFE finansējums palīdzēs Slovākijai izpildīt ES direktīvas par gaisa kvalitāti un samazināt iedzīvotāju eksponētību kaitīgajiem gaisa piesārņotājiem. Labumu gūs arī kaimiņvalsts Čehija, kuru skar līdzīgas gaisa kvalitātes problēmas.
  • Ūdens. Integrētie projekti, kas tiks realizēti upju baseina mērogā, aizsargās un uzlabos ūdens kvalitāti Īrijā un Latvijas upēs un ezeros, ļaujot šīm valstīm izpildīt savas saistības, kas noteiktas ES Ūdens pamatdirektīvā.
  • Pielāgošanās klimata pārmaiņām. LIFE finansējums atbalstīs arī lielāku noturību pret klimata pārmaiņām. Projekti integrēs pielāgošanos klimata pārmaiņām plānošanā un citās politikas jomās Spānijā, kā arī veidos pielāgošanās spējas Francijā, izmantojot dabā rodamus risinājumus.

Ilgtspējīgas finanses. Arī Francijā integrētais projekts palīdzēs novērst būtiskas zināšanu nepilnības šajā jomā un integrēt zaļos finanšu produktus visās finansēšanas pamatjomās.

Visu 10 projektu apraksti atrodami šī paziņojuma presei Q&A. 

Priekšvēsture

Programma LIFE ir ES instruments vides aizsardzības un klimata aizsardzības pasākumu finansēšanai. Tā darbojas kopš 1992. gada un ir līdzfinansējusi vairāk nekā 5400 projektu visā Eiropas Savienībā un trešās valstīs. Vienmēr vienlaicīgi tiek īstenoti aptuveni 1100 projekti. Budžets 2014.–2020. gadam ir noteikts 3,4 miljardu eiro apmērā pašreizējās cenās. LIFE integrētie projekti tika ieviesti 2014. gadā, lai palīdzētu dalībvalstīm ievērot atbilstību galvenajiem ES vides, dabas un klimata tiesību aktiem. Nākamajā ES ilgtermiņa budžetā 2021.–2027. gadam Komisija ierosina LIFE finansējumu palielināt par gandrīz 60 %.

Papildinformācijai

Q&A

Vides un klimata pasākumu programma LIFE

Eiropas zaļais kurss