Pārstāvniecība Latvijā

Komisijas ieteikums par pasākumiem efektīvai cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē

/latvia/file/binary-24501521920jpg-2_lvbinary-2450152_1920.jpg

ES un cīņa pret nelikumīgu saturu tiešsaistē
© ES un cīņa pret nelikumīgu saturu tiešsaistē

Bieži uzdotie jautājumi

Eiropas Komisija 2017. gada septembra paziņojumā par cīņu pret nelikumīgu saturu tiešsaistē solīja uzraudzīt progresu cīņā pret nelikumīgu saturu tiešsaistē un novērtēt, vai ir vajadzīgi papildu pasākumi, lai nodrošinātu ātru un proaktīvu nelikumīga tiešsaistes satura atklāšanu un izņemšanu, tostarp iespējami leģislatīvi pasākumi, ar kuriem varētu papildināt spēkā esošo regulatīvo sistēmu. Saistībā ar turpmākiem pasākumiem Komisija šodien ierosina operatīvu pasākumu kopumu (ko papildina ar nepieciešamajiem drošības pasākumiem), kas uzņēmumiem un dalībvalstīm jāveic, lai vēl vairāk izvērstu šo darbu, pirms tā nosaka, vai būs nepieciešams ierosināt tiesību aktus. Šie ieteikumi attiecas uz visiem nelikumīga satura veidiem – no teroristiska satura līdz kūdīšanai uz naidu un vardarbību, seksuālai vardarbībai pret bērniem, viltotām precēm un autortiesību pārkāpumiem.

01/03/2018

Teroristisks saturs nodara vislielāko kaitējumu pirmajās stundās pēc tā parādīšanās, jo strauji izplatās un rada nopietnu apdraudējumu iedzīvotājiem un visai sabiedrībai. Ņemot vērā šo steidzamību un aicinājumus, ko pauduši ES vadītāji un tādas starptautiskās organizācijas kā Apvienoto Nāciju Organizācija un G7, ieteikumā īpaša uzmanība ir pievērsta teroristiska rakstura materiāliem: šāds saturs būtu jāizņem stundas laikā pēc tam, kad tiesībaizsardzības iestādes un Eiropols par to ir signalizējis platformai.

Lai nodrošinātu, ka internetā nav sastopams nelikumīgs saturs, izmantojot dažādas brīvprātīgas iniciatīvas, tas papildina pašreizējo darbu ar nozari un atbalsta saskaņā ar dažādām iniciatīvām veiktās darbības.

Kas tiek uzskatīts par nelikumīgu saturu tiešsaistē?

Nelikumīgs saturs bezsaistē ir nelikumīgs arī tiešsaistē. Nelikumīgs saturs ir jebkura informācija, kas neatbilst ES tiesību aktiem vai dalībvalsts tiesību aktiem. Tas ietver teroristisku saturu, materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem (Direktīva par seksuālās vardarbības pret bērniem apkarošanu), nelikumīgus naidīgus izteikumus (Pamatlēmums par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm), komerciālu krāpšanu (piemēram, Negodīgas komercprakses direktīva vai Patērētāju tiesību direktīva) vai intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus (piemēram, Direktīva par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā).

Teroristisks saturs ir jebkurš materiāls, kas līdzinās teroristu nodarījumiem saskaņā ar ES direktīvu par terorisma apkarošanu vai saskaņā ar valstu tiesību aktiem, tostarp materiāls, ko izstrādājušas vai kas saistīts ar ES vai ANO apzinātām teroristu organizācijām. 

Kā šis ieteikums ir saistīts ar vadlīnijām, ar ko Komisija nāca klajā 2017. gada septembrī?

Šā ieteikuma mērķis ir īstenot politiskās vadlīnijas, kas izklāstītas Komisijas 2017. gada septembrī iesniegtajā paziņojumā par cīņu pret nelikumīgu saturu tiešsaistē. Vadlīnijas paliek spēkā.

Šodienas ieteikums ir nākamais darba posms, un tas oficiāli nosaka operatīvus pasākumus, kas uzņēmumiem un dalībvalstīm būtu jāveic saistībā ar nelikumīga satura atklāšanu un izņemšanu, īstenojot reaģēšanas (tā saucamā “paziņošana un rīcība”) vai proaktīvus pasākumus. Ieteikums ietver to dažādo aspektu precīzas definīcijas, kas saistīti ar cīņu pret nelikumīgu saturu tiešsaistē. Tas ir vēl viens solis virzībā to, lai atzītu uzticamu signalizētāju nozīmi cīņā pret nelikumīgu saturu, un tajā ieteikts, kā visā ES var īstenot paziņošanas un rīcības un proaktīvus pasākumus, tostarp izmantojot automātiskus rīkus, lai atvieglotu nelikumīga satura izņemšanu, vienlaikus pieņemot piemērotus drošības pasākumus, kas ietver pretpaziņojumu, pārredzamību un ziņojumu sniegšanu.

Attiecībā uz teroristisku saturu tiešsaistē ieteikumā ir atgādinātas ES Interneta forumā noteiktās prioritātes izskaust teroristisku saturu internetā un precizēti uzņēmumu pienākumi un veicamo pasākumu veids un joma – jo īpaši attiecībā uz reaģēšanas pasākumiem (galvenokārt kompetento iestāžu un Eiropola pieprasījumi), kā arī attiecībā uz proaktīviem pasākumiem. Ieteikumā izklāstīti skaidri mehānismi pieprasījumu iesniegšanai un apstrādei, efektīvai teroristiska satura atklāšanai un identificēšanai un tā atkārtotas parādīšanās nepieļaušanai, tostarp īpašas norādes par termiņiem (viena stunda kopš pieprasījuma saņemšanas brīža), kas atvēlēti satura novērtēšanai un turpmākām darbībām tā izņemšanai, piemēram, pieprasījumi, kurus iesniegusi Eiropola ES vienība ziņošanai par interneta saturu (IRU) un dalībvalstu ziņošanas vienības un kuru apstrādei būtu jāparedz paātrinātas procedūras.

Visbeidzot, pēc ES vadītāju aicinājuma ieteikumā interneta platformas aicinātas iesniegt regulārus un pārredzamus ziņojumus par veiktajiem pasākumiem un to jūtamo ietekmi. Tie palīdzēs novērtēt un apkopot gūtos panākumus un gūt informāciju lēmuma pieņemšanai par to, vai ir nepieciešami papildu pasākumi, lai pastiprinātu pret teroristisku saturu vērstas darbības, kā paziņots Komisijas 2017. gada septembra paziņojumā un atkārtoti uzsvērts jaunākajā ziņojumā par drošības savienību.

Kas pēc Komisijas ieskatiem būtu jādara tiešsaistes platformām, lai nepieļautu, atklātu un izņemtu visu veidu nelikumīgu saturu tiešsaistē?

Ieteikumā ir noteikti mehānismi, kas tiešsaistes platformām jāievieš, lai signalizētu par nelikumīgu saturu, kā arī sīkāka informācija par to, kā būtu jāapstrādā paziņojumi par nelikumīgu saturu (“paziņošanas un rīcības procedūras”). Tiešsaistes platformas arī tiek aicinātas veikt proaktīvus pasākumus, lai atklātu un izņemtu nelikumīgu saturu, tostarp nepieciešamības gadījumā izmantojot automatizētus līdzekļus, piemēram, augšupielādes filtrēšanu.

Turklāt ieteikums mudina tiešsaistes platformas sadarboties ar dalībvalstīm, uzticamiem signalizētājiem un savā starpā, lai veiktu kopīgu darbu un gūtu labumu no labākās prakses. Tas palīdzēs mazākiem uzņēmumiem cīnīties pret nelikumīgu saturu.

Ieteikumā arī prasīts tiešsaistes platformām veikt virkni pārredzamības pasākumu, tostarp pastiprināt to satura politikas pārredzamību, kā arī sniegt regulārus ziņojumus par to veiktajām darbībām attiecībā uz nelikumīgu saturu. Tas arī ļaus regulatoriem saprast, vai ierosinātie pasākumi ir iedarbīgi.

Kāpēc ieteikums nošķir teroristisku saturu no cita nelikumīga satura tiešsaistē?

Ņemot vērā īpaši nopietnos riskus, ko iedzīvotājiem un sabiedrībai rada terorismu popularizējošs saturs, ir nepieciešami papildu ieteikumi, kas īpaši vērsti uz teroristisku saturu. Šāda satura izplatīšana tiek izmantota, lai radikalizētu un vervētu, piesaistītu finansējumu teroristu darbībām, sagatavotu, dotu norādījumus un kūdītu uz terora aktiem.

Šis ieteikums pievēršas vajadzībai veikt proaktīvus pasākumus, kā arī tam, cik ātri jārīkojas, lai izvērtētu un rīkotos pret teroristisku saturu, kas ir īpaši kaitējošs pirmajās stundās pēc tā parādīšanās tiešsaistē. Tas ir saskaņā ar Komisijas pausto viedokli, ka konkrētai nozarei raksturīgās atšķirības vajadzētu ņemt vērā, ja tas ir atbilstīgi un pamatoti.

Ieteikums balstās uz panākumiem, kas jau gūti ES Interneta foruma (kas ir viens no Eiropas Drošības programmas svarīgākajiem nodevumiem) ietvaros, un nostiprina tos, vienlaikus atzīstot, ka steidzami nepieciešama ātra un visaptverošāka rīcība. Eiropadome 2017. gada 22. un 23. jūnija sanāksmē to atkārtoti uzsvēra, norādot, ka tā “sagaida, ka nozare[…] izstrādās jaunas tehnoloģijas un rīkus, ar ko uzlabot tāda satura automātisku atklāšanu un tā dzēšanu, kurā kūda uz terora aktiem. Tas pēc vajadzības būtu jāpapildina ar attiecīgajiem leģislatīvajiem pasākumiem ES līmenī”. Tāpat arī Eiropas Parlaments 2017. gada jūnija rezolūcijā par tiešsaistes platformām mudināja tiešsaistes platformas “stiprināt pasākumus cīņai pret nelikumīgu un kaitīgu saturu” un vienlaikus aicināja Komisiju iesniegt priekšlikumus šo jautājumu risināšanai.

Kādam vajadzētu būt tiešsaistē sastopama teroristiska satura izņemšanas procesam?

Saskaņā ar darbībām, par ko panākta vienošanās ES Interneta forumā, ieteikumā ir noteikti vairāki pasākumi, ar ko efektīvi apturēt teroristu propagandas augšupielādēšanu un koplietošanu tiešsaistē. Pasākumi ietver šādas darbības.

  • Nemitināt teroristisku saturu. Uzņēmumiem savos pakalpojumu noteikumos būtu skaidri jānorāda, ka tie nemitinās teroristisku saturu.

  • Pieprasījumu iesniegšanas sistēmas uzlabošana. Būtu jāievieš īpaši mehānismi kompetento iestāžu un Eiropola vienības ziņošanai par interneta saturu pieprasījumu iesniegšanai un apstrādei, kā arī paātrinātas procedūras, lai stundas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas izņemtu saturu. Vienlaikus dalībvalstīm jānodrošina, ka tām ir nepieciešamās spējas un resursi, lai atklātu un identificētu teroristisku saturu un par to ziņotu interneta platformām.

  • Vienas stundas noteikuma piemērošana pieprasījumiem. Ņemot vērā to, ka teroristisks saturs ir īpaši kaitējošs pirmajās stundās pēc tā parādīšanās tiešsaistē, uzņēmumiem parasti būtu šāds saturs jāizņem stundas laikā pēc tam, kad par to signalizējušas tiesībaizsardzības iestādes un Eiropols.

  • Satura ātrāka proaktīva atklāšana un efektīvāka tā izņemšana. Lai efektīvi un ātri atklātu, identificētu un nekavējoties izņemtu vai liegtu piekļuvi teroristiskam saturam un nepieļautu tā atkārtotu parādīšanos pēc izņemšanas, nepieciešami proaktīvi pasākumi, tostarp automātiskā atklāšana. Uzņēmumiem vajadzētu dalīties ar piemērotiem tehnoloģiskiem rīkiem un optimizēt tos, kā arī ieviest mehānismus labākai sadarbībai ar attiecīgajām iestādēm, tostarp ar Eiropolu.

  • Drošības pasākumi. Lai precīzi izvērtētu teroristisku saturu, par kuru iesniegts pieprasījums, vai saturu, kas identificēts ar automātiskiem rīkiem, uzņēmumiem ir jāievieš nepieciešamie drošības pasākumi, tostarp cilvēku veikta pārskatīšana pirms satura izņemšanas, lai nejauši vai kļūdas pēc neizņemtu saturu, kas nav nelikumīgs.

    Jānorāda, ka piekļuves mazināšana terorisma propagandai ir tikai viens no veidiem, kā pilnībā atrisināt problēmu, kas saistīta ar teroristisku saturu tiešsaistē. Otrs aspekts ir atbalsts uzticības cienīgiem uzskatu paudējiem nolūkā palīdzēt tiešsaistē izplatīt pozitīvus alternatīvus un atbildes vēstījumus. Šim nolūkam Komisija ES Interneta forumā sāka programmu “Iespējas pilsoniskajai sabiedrībai”, kas ir vērsta uz pilsoniskās sabiedrības partneru spēju stiprināšanu un finansējuma nodrošināšanu šādu vēstījumu sagatavošanai.

Kādi ir drošības pasākumi, lai nodrošinātu pamattiesību ievērošanu?

Ir būtiski, ka uz visiem pasākumiem, kas tiek veikti cīņā pret nelikumīgu saturu tiešsaistē, attiecas pienācīgi un efektīvi drošības pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt, ka tiešsaistes platformas nepieļauj nejaušu tāda satura izņemšanu, kas nav nelikumīgs.

Pirmkārt, ieteikumā tiešsaistes platformas tiek aicinātas darboties rūpīgi un samērīgi attiecībā uz viņu mitināto saturu, jo īpaši apstrādājot paziņojumus un pretpaziņojumus un lemjot par tāda satura iespējamo izņemšanu vai piekļuves liegšanu tam, kas tiek uzskatīts par nelikumīgu saturu.

Ja tiešsaistes platformas satura izņemšanai izmanto automatizētus līdzekļus, tām būtu jāpiemēro īpaši drošības pasākumi, jo īpaši cilvēku veikta pārraudzība un pārbaudes (princips, kur procesā piedalās cilvēks), jo ir nepieciešams konkrēto kontekstu novērtēt, lai noteiktu, vai saturs ir uzskatāms par nelikumīgu saturu.

Otrkārt, ieteikumā tiešsaistes platformas tiek rosinātas dot iespēju izņemtā satura nodrošinātājiem apstrīdēt šo lēmumu ar pretpaziņojuma palīdzību. Tādējādi kļūdaini dzēstu saturu būs iespējams atjaunot.

Treškārt, ieteikumā tiešsaistes platformas aicinātas regulāri publicēt ziņojumus, kuros plašai sabiedrībai izskaidrota to satura pārvaldības politika.

Vai ieteikums attiecas uz lielām un mazām tiešsaistes platformām? Vai arī mazās platformas saņems atbalstu saistībā ar nelikumīga satura izņemšanu?

Ieteikums attiecas uz visām platformām – gan lielām, gan mazām –, jo tieši mazākas platformas aizvien biežāk kļūst par viegli pieejamu mērķi nelikumīga satura, jo īpaši teroristiska satura, izvietošanai tiešsaistē. Tomēr ieteikumā īpaša uzmanība veltīta mazām platformām, pieprasot veikt samērīgus pasākumus un atzīstot, ka dažām platformām ir tikai ierobežoti resursi un īpašās zināšanas.

Komisija iesaka stiprināt sadarbību starp tiešsaistes platformām, lai apmainītos ar pieredzi un tehnoloģiskiem risinājumiem un lai mazām platformām īpaši palīdzētu īstenot šo ieteikumu attiecībā uz nelikumīgu un jo īpaši teroristisku saturu.

Vai ieteikums groza 2000. gada E-komercijas direktīvu, kas tiešsaistes starpniekus ar zināmiem nosacījumiem atbrīvo no atbildības par saturu, ko viņi pārvalda?

Nē. Juridiskais dokuments neskar E-komercijas direktīvu un tajā iekļautos noteikumus par atbildību. 2016. gada paziņojumā par tiešsaistes platformām Komisija uzsvēra, ka tā apņemas uzturēt līdzsvarotu un paredzamu tiešsaistes platformu atbildības režīmu, jo regulatīvais pamatsatvars ir svarīgs, lai digitālajā vienotajā tirgū saglabātu digitālo inovāciju.

Ieteikums nav saistošs akts, un tas nevar grozīt ES tiesību aktu kopumu. Tomēr tas pamatojas uz E-komercijas direktīvā noteikto darbības jomu attiecībā uz iespēju nozarei veikt pašregulācijas pasākumus vai iespēju dalībvalstīm noteikt īpašas prasības attiecībā uz tiešsaistē pieejama nelikumīga satura izņemšanu.

Kāda ir saikne starp ieteikumu un ES audiovizuālo mediju pakalpojumu noteikumiem, kuru mērķis ir aizsargāt nepilngadīgos internetā?

Ieteikums neskar pašlaik notiekošās sarunas par Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas pārskatīšanu. Tas papildina šo pārskatīšanu, jo Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva ietver īpašus leģislatīvus pasākumus nepilngadīgo aizsardzībai internetā, nodrošinot, ka sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas aizsargā nepilngadīgos no kaitīga satura un visus iedzīvotājus pret naida runu. Detalizēto pasākumu vidū ir rīki, ar ko lietotāji varēs ziņot vai signalizēt par kaitīgu saturu, kā arī vecuma verifikācijas un vecāku kontroles sistēmas.

Kādi ir turpmākie pasākumi?

Komisija cieši uzraudzīs darbības, ko tiešsaistes platformas veikušas saistībā ar šo ieteikumu, un noteiks, vai ir nepieciešami papildu pasākumi, tostarp tiesību akti. Komisija turpinās izvērtēt gūtos panākumus un tuvākajās nedēļās sāks sabiedrisko apspriešanu.

Dalībvalstīm un uzņēmumiem attiecīga informācija par teroristiska satura izņemšanu jāiesniedz trīs mēnešu laikā un par nelikumīgu saturu – sešu mēnešu laikā.

Attiecībā uz teroristisku saturu tiešsaistē ES Interneta forums turpinās brīvprātīgo sadarbību, lai gūtu panākumus saistībā ar tā vērienīgo rīcības plānu, kura mērķis ir apkarot teroristisku saturu tiešsaistē, aptverot šāda nelikumīga satura automātisku atklāšanu, daloties ar saistītajām tehnoloģijām un rīkiem ar mazākiem uzņēmumiem, panākot pilnīgu “jaucējkodu datubāzes” īstenošanu un izmantošanu un dodot iespējas pilsoniskajai sabiedrībai, izmantojot alternatīvus naratīvus.

Attiecībā uz materiāliem, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem, Komisija turpinās sadarboties ar dalībvalstīm, lai īstenotu direktīvu par seksuālās vardarbības pret bērniem apkarošanu, un turpinās atbalstīt globālo aliansi “WeProtect”, kas cīnās pret bērnu seksuālu izmantošanu tiešsaistē, kā arī valstu un nozares partneru apņemšanos šajā jomā.

Patērētāju aizsardzības jomā Komisija patlaban strādā ar vairākām tiešsaistes platformām, lai uzlabotu tiešsaistē pārdotu produktu drošumu. Tā sagaida arī platformu brīvprātīgu apņemšanos vēl vairāk uzlabot tiešsaistē pārdotu produktu drošumu, nekā noteikts to juridiskajās saistībās.

Komisija ar pilsoniskās sabiedrības organizāciju palīdzību turpinās uzraudzīt, kā iesaistītie IT uzņēmumi īsteno rīcības kodeksu nelikumīgu naidīgu izteikumu apkarošanai tiešsaistē. Tās mērķis ir iniciatīvu paplašināt, ietverot arī citas tiešsaistes platformas. Ieteikums balstās uz panākumiem, kas gūti saskaņā ar rīcības kodeksu, un papildina to, pievēršoties tādiem jautājumiem kā pārredzamība un lietotāju atsauksmes.

Komisija nāca klajā ar intelektuālā īpašuma tiesību aktu kopumu, tostarp vadlīnijām par direktīvu par intelektuālā īpašuma tiesībām. Tā turpinās strādāt pie tā, lai izveidotu saprašanās memorandu ar dažādiem starpniekiem nolūkā rast konkrētus risinājumus tam, kā izņemt viltotas preces tiešsaistē.

Plašāka informācija

Paziņojums presei: Eiropa, kas sargā: Komisija pastiprina ES atbildes pasākumus pret nelikumīgu saturu tiešsaistē

Faktu lapa par nelikumīgu saturu tiešsaistē

Sākotnējais ietekmes novērtējums un citas noderīgas saites

Paziņojums presei: Drošības savienība: Komisija veic turpmākus pasākumus saistībā ar cīņu pret teroristu radikalizāciju

Paziņojums: Komisija aicina visas iesaistītās personas pielikt vairāk pūļu un gūt ātrākus rezultātus saistībā ar nelikumīga tiešsaistes satura izņemšanu

Paziņojums presei: Drošības savienība: Komisija pastiprina cīņu pret nelikumīgu tiešsaistes saturu

Paziņojums: Cīņa pret nelikumīgu saturu tiešsaistē. Tiešsaistes platformu atbildības kāpināšana