Pārstāvniecība Latvijā

Komisijas 2019. gada darba programma – solījumu izpilde un gatavošanās nākotnei

/latvia/file/eiropanocilvekiemjpg-5_lveiropa_no_cilvekiem.jpg

Komisijas 2019. gada darba programma
Komisijas 2019. gada darba programma

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar savu 2019. gada darba programmu, kurā izklāstītas trīs galvenās prioritātes nākamajam gadam: panākt ātru vienošanos par tiesību aktu priekšlikumiem, kas jau iesniegti, lai īstenotu Komisijas desmit politiskās prioritātes; pieņemt ierobežotu skaitu jaunu iniciatīvu neatrisināto problēmu risināšanai un iesniegt vairākas iniciatīvas ar nākotnes perspektīvu 27 dalībvalstu Eiropas Savienībai, nostiprinot pamatu spēcīgai, vienotai un suverēnai Eiropai.

23/10/2018

Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers sacīja: “No šodienas pēc septiņiem mēnešiem Eiropai būs paaudzē vissvarīgākā tikšanās ar vēlētājiem – Eiropas vēlēšanas. Es aicinu Eiropas Parlamentu un Padomi pieņemt priekšlikumus, kurus Komisija iesniegusi pēdējo četru gadu laikā. Iedzīvotājiem nerūp mūsu priekšlikumi, viņiem rūp spēkā esoši tiesību akti, kas dod viņiem tiesības. Vēlētājiem, kas nākamgad dosies pie vēlēšanu urnām, nebūtu labāka vēstījuma par to, ka mēs spējam parādīt, ka šī Savienība dod viņiem konkrētus, taustāmus rezultātus.”

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss sacīja: “Komisija ir konsekventi pievērsusies problēmām, kuras var risināt tikai ar kopīgu Eiropas rīcību. Šajā darba programmā pārsteigumu nav: mēs esam izstrādājuši visus vajadzīgos priekšlikumus, taču tagad par tiem ir jāvienojas un to sniegtās priekšrocības ir jāīsteno praksē. Mēs arī plānosim nākotni ar tādām iniciatīvām, kas nodrošina, ka rītdienas Savienībai ar 27 dalībvalstīm ir optimistisks redzējums par taisnīgu un ilgtspējīgu nākotni visiem Eiropas iedzīvotājiem.”

Darba programma 2019. gadam pievērsīsies tikai 15 jaunām iniciatīvām un papildu 10 jauniem REFIT novērtējumiem, lai pārskatītu spēkā esošos tiesību aktus un nodrošinātu, ka tie joprojām atbilst saviem mērķiem. Lai nodrošinātu uzsvaru uz rezultātu gūšanu, Komisijas darba programmā ir arī uzskaitīti saskaņā ar Kopīgo deklarāciju par likumdošanas prioritātēm vēl izskatāmie 45 prioritārie priekšlikumi, kas jāpieņem Parlamentā un Padomē līdz Eiropas vēlēšanām. Komisija arī ierosina atsaukt vai atcelt 17 izskatāmus priekšlikumus vai spēkā esošus tiesību aktus.

Rezultātu gūšana Eiropas iedzīvotāju labā

Komisija jau ir iesniegusi visus tiesību aktu priekšlikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu desmit Junkera vadītās Komisijas prioritātes. Kopā ar Eiropas Parlamentu un Padomi mēs līdz šim esam panākuši vienošanos par aptuveni pusi no šiem priekšlikumiem, un vēl divdesmit procenti priekšlikumu ir krietni pavirzījušies uz priekšu likumdošanas procesā. Mūsu prioritāte nākamajā gadā būs panākt “zaļo gaismu” pēc iespējas vairākiem vēl nepieņemtiem priekšlikumiem.

Komisija arī nāks klajā ar ierobežotu skaitu jaunu iniciatīvu, jo īpaši piedāvājot Eiropas iedzīvotājiem spēcīgu nākotnes perspektīvu. Mēs izvērtēsim Investīciju plāna Eiropai rezultātus un iesniegsim pārdomu dokumentu par to, kā nodrošināt ilgtspējīgu Eiropu turpmākajām paaudzēm. Mēs izvirzīsim koordinētu plānu mākslīgā intelekta attīstībai Eiropā, iesniegsim rīcības plānu attiecībā uz dezinformāciju un sniegsim ieteikumu izveidot Eiropas elektronisko pacienta medicīnisko karšu reģistru. Mēs arī izvērtēsim atlikušos šķēršļus vienotajam tirgum un izvirzīsim idejas to novēršanai, kā arī iesniegsim stratēģiju par endokrīnajiem disruptoriem. Lai pabeigtu enerģētikas savienības izveidi un risinātu klimata pārmaiņu jautājumus, mēs iesniegsim stratēģiju ilgtermiņa siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai un ziņosim par enerģētikas savienības stāvokli un rīcības plānu akumulatoru jomā.

Eiropas Komisija arī sniegs argumentus plašākai kvalificēta vairākuma balsošanas izmantošanai enerģētikas un klimata, nodokļu un sociālās politikas jomās. Mēs vairāk nostiprināsim tiesiskuma mehānismu un eiro starptautisko lomu, ziņosim par progresu vīzu savstarpējības jomā un nāksim klajā ar idejām, kā vislabāk sniegt informāciju par Eiropu. Visbeidzot, būs vajadzīgi konkrēti pasākumi, lai Brexit kontekstā pielāgotu ES acquis. Eiropas Komisija pielāgos mūsu energoefektivitātes mērķus 27 valstu Eiropas Savienībai, izstrādās vajadzīgos priekšlikumus attiecībā uz vīzas statusu Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem pēc Brexit un līdz 2018. gada beigām iesniegs virkni nepieciešamu deleģēto un īstenošanas aktu.

Konteksts

Katru gadu Komisija pieņem darba programmu, kurā izklāstīts pasākumu saraksts, ko paredzēts īstenot nākamajā gadā. Darba programma informē sabiedrību un likumdevējus par mūsu politisko apņemšanos nākt klajā ar jaunām iniciatīvām, atsaukt vēl nepieņemtos priekšlikumus un pārskatīt spēkā esošos ES tiesību aktus.

Sagatavojot 2019. gada darba programmu, Komisijas darbu papildināja apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un Padomi, ņemot vērā Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu un Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām un pamatojoties uz nodomu vēstuli, ko Komisijas priekšsēdētājs Junkers un viņa pirmais vietnieks Timmermanss nosūtīja 12. septembrī pēc Komisijas priekšsēdētāja runas par stāvokli Eiropas Savienībā.

Junkera vadīto Komisiju ievēlēja Eiropas Parlaments, pamatojoties uz skaidrām politiskām pamatnostādnēm. Šīs 10 prioritātes veido Komisijas ikgadējās plānošanas satvaru. Kopš Junkera vadītās Komisijas darbības sākuma gada darba programmas ir koncentrējušās uz nelielu skaitu galveno iniciatīvu, kurās ir skaidri saskatāma ES pievienotā vērtība un kuras ir vajadzīgas saskaņoto prioritāšu īstenošanai. Junkera vadītās Komisijas gada darba programmās bija iekļautas ne vairāk kā 26 prioritārās iniciatīvas gadā salīdzinājumā ar aptuveni 100 iniciatīvām pēdējā gadā pirms priekšsēdētāja Ž. K. Junkera stāšanās amatā.

Sīkāka informācija

Jautājumi un atbildes par Komisijas 2019. gada darba programmu

Faktu lapa par Komisijas darba programmu

Faktu lapa: Komisijas 2019. gada darba programma – jaunas iniciatīvas

Faktu lapa: Komisijas 2019. gada darba programma – REFIT iniciatīvas un vēl izskatāmie prioritārie priekšlikumi

Komisijas 2019. gada darba programma – galvenie dokumenti