Pārstāvniecība Latvijā

Komisija publicē norādījumus par gaidāmajiem jaunajiem datu aizsardzības noteikumiem

/latvia/file/binary-24501521920jpg-1_lvbinary-2450152_1920.jpg

ES un datu aizsardzība
© ES un datu aizsardzība

Šodien Komisija publicē norādījumus nolūkā veicināt, lai visā ES no 25. maija tieši un netraucēti piemērotu jaunos datu aizsardzības noteikumus. Komisija turklāt dara pieejamu jaunu MVU paredzētu tiešsaistes rīku.

24/01/2018

Līdz jaunā tiesību akta piemērošanai ir atlikušas nedaudz vairāk nekā 100 dienas, un šajos norādījumos izklāstīts, kādus pasākumus vēl būtu jāveic Eiropas Komisijai, valstu datu aizsardzības iestādēm un valstu pārvaldes iestādēm, lai sekmīgi pabeigtu sagatavošanos.

Jaunā regula paredz vienotu noteikumu kopumu, kas ir tieši piemērojams visās dalībvalstīs, tomēr dažos aspektos būs vajadzīgas būtiskas korekcijas, piemēram, ES valstu valdībām grozot esošos tiesību aktus vai datu aizsardzības iestādēm izveidojot Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju. Norādījumos ir atgādināti galvenie jauninājumi un iespējas, ko paver jaunie noteikumi, izvērtēti jau veiktie sagatavošanās darbi un norādīts, kas vēl paveicams no Eiropas Komisijas, valstu datu aizsardzības iestāžu un valstu pārvaldes iestāžu puses.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips sacīja: “Mūsu digitālo nākotni var balstīt tikai uz uzticēšanos.Ir jāaizsargā ikviena privātums. No 25. maija piemērosim stiprinātus ES datu aizsardzības noteikumus. Tas ir liels solis uz priekšu, un mēs esam apņēmušies nodrošināt, ka tas visiem nes ieguvumus.”

ES tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova papildināja: Mūsdienu pasaulē tas, kā mēs apstrādājam datus, lielā mērā noteiks mūsu ekonomikas nākotni un personīgo drošumu. Mums ir nepieciešami mūsdienīgi noteikumi, lai reaģētu uz jauniem riskiem, tāpēc aicinām ES dalībvalstu valdības, iestādes un uzņēmumus atlikušo laiku izmantot lietderīgi un īstenot savus uzdevumus, gatavojoties nozīmīgajai dienai.”

Komisija aicina ES dalībvalstu valdības un datu aizsardzības iestādes sagatavoties un piedāvā atbalstu

Kopš Vispārīgās datu aizsardzības regulas pieņemšanas 2016. gada maijā Komisija ir aktīvi sadarbojusies ar visām iesaistītajām pusēm – valdībām, valstu iestādēm, uzņēmumiem un pilsonisko sabiedrību –, lai sagatavotos jauno noteikumu piemērošanai.

Sagatavošanās dažādās dalībvalstīs norit dažādā ātrumā. Šajā posmā tikai divas dalībvalstis jau ir pieņēmušas attiecīgos valsts tiesību aktus. Dalībvalstīm būtu jāpaātrina valstu tiesību aktu pieņemšana un jāgādā, lai tie atbilstu regulai. Tām būtu turklāt jānodrošina, ka valstu iestādēm ir paredzēti nepieciešamie finanšu un cilvēkresursi, lai garantētu to neatkarību un efektivitāti.

Komisija datu aizsardzības iestādēm un datu aizsardzības speciālistu apmācībai ir paredzējusi finansējumu 1,7 miljonu eiro apmērā. Vēl 2 miljoni eiro ir pieejami tam, lai atbalstītu valstu iestāžu sadarbību ar uzņēmumiem, jo īpaši MVU.

Jauns tiešsaistes rīks praktiskās piemērošanas atvieglošanai

Zināšanas par jauno noteikumu sniegtajām priekšrocībām un iespējām nav vienmērīgas. Īpaši svarīgi ir uzlabot MVU informētību un atbalstīt to centienus nodrošināt atbilstību noteikumiem.

Šodien Komisija dara pieejamu jaunu, praktisku tiešsaistes rīku , kura uzdevums ir palīdzēt iedzīvotājiem, uzņēmumiem, jo īpaši MVU, un citām organizācijām ievērot jaunos datu aizsardzības noteikumus un gūt no tiem labumu.

Komisija turklāt iesaistīsies pasākumos dažādās dalībvalstīs, lai palīdzētu ieinteresētajām pusēm sagatavoties un informētu iedzīvotājus par regulas ietekmi.

Atgādne par galvenajiem jauninājumiem un jaunajām iespējām

Ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu darīta iespējama brīva datu plūsma visā digitālajā vienotajā tirgū. Tā labāk aizsargās Eiropas iedzīvotāju privātumu un nostiprinās patērētāju uzticēšanos un drošību, vienlaikus paverot jaunas iespējas uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem uzņēmumiem.

Norādījumos atgādināti jauno datu aizsardzības noteikumu galvenie elementi.

  • Vienots noteikumu kopums visā kontinentā, kas uzņēmumiem garantē tiesisko noteiktību un iedzīvotājiem – vienādu datu aizsardzības līmeni visā ES.
  • Visiem uzņēmumiem, kas piedāvā pakalpojumus ES, piemērojami vienādi noteikumi, pat ja šie uzņēmumi ir reģistrēti ārpus ES.
  • Nostiprinātas un jaunas iedzīvotāju tiesības Nostiprinātas tiesības uz informāciju, piekļuvi un tiesības tikt aizmirstam. Paredzētas jaunas tiesības uz datu pārnesamību, kas ļauj iedzīvotājiem datus pārvietot no viena uzņēmuma uz citu. Tas uzņēmumiem sniegs jaunas darījumdarbības iespējas.
  • Stingrāka aizsardzība pret datu aizsardzības pārkāpumiem Uzņēmumam, ko skar datu aizsardzības pārkāpums, kā rezultātā personas tiek pakļautas riskam, ir 72 stundu laikā jāinformē datu aizsardzības iestādes.
  • Iedarbīgi noteikumi un atturoši naudas sodi Visas datu aizsardzības iestādes būs pilnvarotas piemērot naudas sodus līdz 20 miljoniem eiro vai uzņēmuma gadījumā — 4 % apmērā no uzņēmuma gada apgrozījuma visā pasaulē.

Turpmākā rīcība

Gatavojoties 25. maijam, Komisija turpinās aktīvi atbalstīt dalībvalstis, datu aizsardzības iestādes un uzņēmumus, lai nodrošinātu gatavību reformas ieviešanai. Sākot ar 2018. gada maiju, Komisija uzraudzīs, kā dalībvalstis piemēro jaunos noteikumus, un attiecīgā gadījumā atbilstīgi rīkosies. Gadu pēc regulas stāšanās spēkā (2019. gadā) Komisija organizēs pasākumu, lai apkopotu dažādo ieinteresēto personu pieredzi, kas gūta, īstenojot regulu. Tas būs noderīgi, Komisijai gatavojot ziņojumu par regulas novērtējumu un pārskatīšanu, kas tai jāizstrādā līdz 2020. gada maijam.

Vispārīga informācija

ES 2016. gada 6. aprīlī vienojās par datu aizsardzības regulējuma būtisku reformu, pieņemot datu aizsardzības reformu kopumu, kas ietver Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR), ar kuru aizstāta divdesmit gadus vecā direktīva. Jaunos ES mēroga datu aizsardzības noteikumus sāks piemērot 2018. gada 25. maijā, kad būs pagājuši divi gadi kopš regulas pieņemšanas un stāšanās spēkā.

Komisija 2017. gada janvārī ierosināja saskaņot noteikumus par elektroniskajiem sakariem (e-privātuma regula) ar jaunajiem pasaules klases standartiem, kurus paredz ES Vispārīgā datu aizsardzības regula. Komisija 2017. gada septembrī ierosināja jaunu noteikumu kopumu, kas reglamentē nepersonizētu datu brīvu plūsmu ES. Līdz ar jau spēkā esošajiem noteikumiem par personas datiem jaunie pasākumi darīs iespējamu nepersonizētu datu uzglabāšanu un apstrādi visā Savienībā, lai veicinātu Eiropas uzņēmumu konkurētspēju un publisko pakalpojumu modernizēšanu. Abi priekšlikumi vēl ir jāapstiprina Eiropas Parlamentam un dalībvalstīm.

Plašāka informācija

Komisijas norādījumi

Jautājumi un atbildes

Tiešsaistes rīks

Faktu lapas:

- Pilnveidots regulējums Eiropas uzņēmumiem

- Pilnveidotas datu aizsardzības tiesības Eiropas iedzīvotājiem

- Turpmākie soļi, gatavojoties 25. maijam

- Vispārīgā datu aizsardzības regula: tās izpildes nodrošināšana

- Datu aizsardzības reformas sekmīga piemērošana: saskaņota rīcība