Pārstāvniecība Latvijā

Kohēzijas politika pēc 2020. gada: sagatavošanās turpmākiem ES ieguldījumiem veselības nozarē

/latvia/file/p035569000201-694882jpg-3_lvp035569000201-694882.jpg

Vītenis Andrjukaitis
Vītenis Andrjukaitis

Šodien komisāri K. Krecu un V. Andrjukaitis pulcēja kopā veselības aprūpes speciālistus, lai uzsāktu pārdomu procesu par turpmākajiem ES ieguldījumiem veselības jomā 2021. — 2027. gada kohēzijas politikas programmās.

19/02/2019

Kopsakarā ar šodien Komisijā noturētām apaļā galda sarunām ar tādām veselības jautājumu apvienībām kā Eiropas Veselības pārvaldības asociācija un “EuroHealthNet” komisāri sāka izmēģinājuma projektu, kas paredz uzlabot pārrobežu neatliekamās palīdzības dienestus Pirenejos, kur satiekas Francijas, Spānijas un Andoras Firstistes pierobežas reģioni. Viņi arī paziņoja, ka šogad “RegioStars balva” tiks piešķirta jaunā kategorijā “veselība”.

Veselības un pārtikas nekaitīguma komisārs Vītenis Andrjukaitis teica: “Saskaņā ar jaunāko Eirobarometra aptauju gandrīz 70 % eiropiešu vēlas, lai ES vairāk darītu veselības jomā. Kohēzijas politikas fondu izmantošana mums paver iespēju ieviest vajadzīgās pārmaiņas uz vietas un apliecina, ka eiropiešu prasības nepaliek bez ievērības. Esmu arī gandarīts, ka veselība ir kļuvusi par jaunu kategoriju konkursā “RegioStars”. Šeit mēs atkal varam redzēt, kā darbojas Līgumu princips “ rūpes par veselību caurvij visas politikas nostādnes”.

Par reģionālo politiku atbildīgā komisāre Korina Krecu piebilda: “Vairāk nekā 4 miljardus eiro vērtie Kohēzijas politikas ieguldījumi veselībā atspoguļo to, ka Eiropa patiesi aizsargā savus iedzīvotājus. Veselības aprūpe attīstās un ES ieguldījumiem jāattīstās tai līdzi. Tāpēc noorganizējām šādu sarunu ar veselības aprūpes speciālistiem, lai viņu ieteikumus izmantotu par kompasu, plānojot ES ieguldījumus veselībā nākamajā desmitgadē.”

  • Turpmākie ES ieguldījumi veselības nozarē

Diskusijā tika secināts, ka veselības aprūpes sistēmās vērojama tendence vairāk nodarboties ar izglītošanu, veselīga dzīvesveida veicināšanu un slimību profilaksi. Sistēmās uzsvars no slimnīcās un institūcijās sniegtas aprūpes pārvietojas uz aprūpi dzīvesvietā un veselības aprūpes un sociālās aprūpes integrāciju. Komisijas priekšlikums par 2021. — 2027. gada kohēzijas politiku izvirza jaunus rīcībpolitiskus mērķus, kas paver iespējas saplūdināt ieguldījumus veselībā, sociālajā integrācijā un izglītībā un paredz nosacījumus, ar kādiem šādas pārmaiņas vieglāk īstenot.

Veselības aprūpes attīstība prasa dažādus ieguldījumus infrastruktūrā, gan vietās, kur tiek sniegta primārā aprūpe, vai vietējā aprūpes infrastruktūrā, gan arī profilakses programmās, integrētā aprūpē un darbaspēka apmācībā. Kohēzijas politika šos ieguldījumus spēj būtiski atbalstīt.

Dalībvalstīm un reģioniem jāizstrādā ilglaicīgas ieguldījumu stratēģijas, kuras aptvertu infrastruktūru, cilvēkkapitālu, inovatīvas tehnoloģijas un jaunus aprūpes sniegšanas modeļus. Atbalstot šīs stratēģijas, kohēzijas politikas fondus iespējams kombinēt ar citiem ES instrumentiem, piemēram, InvestEU vai nacionālām programmām. Komisija ir gatava dalībvalstis un reģionus atbalstīt šīs stratēģijas plānošanā.

  • Labāki pārrobežu neatliekamās palīdzības pakalpojumi Pirenejos:

Pierobežā ārsti pacientus, kuriem nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība, nevar apmeklēt no otras robežas puses. Lai situāciju labotu, projekts “Medicīnisko ārkārtas situāciju sistēma dzēš robežas” vēlas nodrošināt ārstu darbības savstarpēju iepriekšēju atzīšanu abpus robežām. 

Tagad sācies izmēģinājuma projekta otrais posms, kurā jāpanāk, lai Spānijas un Francijas pierobežas reģionu mediķu profesionālās kvalifikācijas iestādes noslēgtu divpusējus nolīgumus. Tas nozīmē, ka 15 miljonus Pireneju iedzīvotāju apkalpos labāki neatliekamās palīdzības dienesti. Projektu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds, un tas tiks pabeigts 2019. gada vidū.

Šā projekta rezultāti kalpos par piemēru, kuru nākotnē varētu atkārtot citos pārrobežu reģionos. Komisija atbalsta ar pārrobežu jautājumu pārvaldību saistītu šķēršļu nogludināšanu un tiesību akta priekšlikumā par kohēzijas politiku 2021. — 2027. gadam šai vajadzībai ierosinājusi rezervēt 15 % no pārrobežu sadarbības programmas Interreg līdzekļiem.

  • Veselība: šogad balvai “RegioStars” jauna kategorija

Katru gadu labākajiem un novatoriskākajiem kohēzijas politikas projektiem Eiropā piecās tematiskajās kategorijās tiek piešķirta balva “RegioStars”; šāda balva tiek piešķirta arī gada tematiskajai kategorijai. Šāgada pasākuma mērķis būs apbalvot kvalitatīvus veselības projektus, lai iedvesmotu dalībvalstis un reģionus.

Tiešsaistes pieteikumu platforma ir atvērta no šodienas līdz 2019. gada 9. maijam. Neatkarīga žūrija pieteikumus vērtēs un uzvarētājus apbalvos konkursa “RegioStars” apbalvošanas ceremonijā Briselē, 2019. gada oktobrī.

Konteksts

Veselības aprūpe ir viens no jautājumiem, kas ES iedzīvotājus nodarbina visvairāk. Nesens Eirobarometra īstenots apsekojums atklāja, ka veselības aprūpe reģioniem ir galvenais nākotnes jautājums, kuru par svarīgāko nosauca trešā daļa aptaujāto (34 %).

Kohēzijas politikas fondi atbalsta projektus, kas uzlabo veselības aprūpes pieejamību un novērš nevienlīdzību veselības aprūpes jomā, reformē veselības aprūpes sistēmas, attīsta e-veselības un digitālos risinājumus, kā arī pētniecību un inovāciju, veselības jautājumiem veltītu izglītojošu darbību, veselīgas vecumdienas, veselības aizsardzību un darba aizsardzību.

2014.–2020. gada plānošanas periodā veselībā ir ieguldīti 8 miljardi eiro kohēzijas politikas līdzekļu, arī 4 miljardi eiro ES līdzfinansējuma. Vajadzētu būt tā, ka 2014.–2020. gada periodā labākus veselības aprūpes pakalpojumus Eiropas Savienībā gūst 44,5 miljoni iedzīvotāju. 

Vairāk informācijas

Faktu lapa. Kohēzijas politikas ieguldījumi veselības jomā

ES Veselības programmas finansēts pētījums “Eiropas struktūrfondi veselībai”