Pārstāvniecība Latvijā

ES budžets: jauna vienotā tirgus programma eiropiešiem piedāvā lielāku noteikšanu un aizsardzību

/latvia/file/budget-bannerjpg_lvbudget-banner.jpg

ES budžets
ES budžets

Nākamajam ilglaika budžetam (2021–2017) Komisija ierosina jaunu programmu, kuras finansējums ir 4 miljardi eiro un kura īpaši izstrādāta, lai patērētājiem būtu lielāka noteikšana un vairāk aizsardzības, bet daudzajiem Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) — iespējas pilnvērtīgi izmantot vienotā tirgus sekmīgu darbību.

07/06/2018

Jaunā programma pastiprinās ES iekšējā tirgus pārvaldību. Tā atbalstīs uzņēmumu — jo īpaši MVU — konkurētspēju un sekmēs cilvēka, dzīvnieku un augu veselību, iedibinot arī Eiropas statistikas finansēšanas regulējumu.

Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU komisāre Elžbeta Beņkovska teica: “Vienotais tirgus ir ES nerimtīgi pukstošā sirds. 25 pastāvēšanas gados tas ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir sagādājis milzīgu labumu. Lai vienotais tirgus atbilstu savam uzdevumam, mums par to pienācīgi jārūpējas. Šodien mēs ierosinām jaunu programmu, kura tirgus labvēlīgo ietekmi Eiropas iedzīvotājiem pastiprinās vēl vairāk.”

ES tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova papildināja: "Mums jānodrošina, lai patērētāji varētu izmantot savas tiesības. Tas nozīmē, ka viņi praktiski jākonsultē patērētāju tiesību jautājumos un bīstamas preces jāizņem no tirgus. Jaunajā Vienotā tirgus programmā tas tiks panākts. Kā jau esam pieteikuši uz patērētājiem orientētajā jaunajā kursā, pirmo reizi finansēsim arī kolektīvas tiesiskās aizsardzības procedūras.

ES veselības un pārtikas nekaitīguma komisārs Vītenis Andrjukaitis piebilda: "Esmu gandarīts, ka vienas no galvenajām finansējuma saņēmējām jaunajā Vienotā tirgus programmā ir ar pārtikas drošumu saistītas darbības. Ar to tiek atzīts, cik svarīgi ir nodrošināt raitu darbību iekšējā pārtikas produktu tirgū. To panākam, profilaktiski novēršot un vajadzības gadījumā apkarojot dzīvnieku un augu slimības, kas var būtiski graut sabiedrības veselību un ES ekonomiku. Tas mums dod arī iespēju vēl vairāk pastiprināt centienus tādās jomās kā dzīvnieku labturība, pārtikas izšķērdēšana un krāpšanas apkarošana."

Jaunā Vienotā tirgus programma paredz:

 • Lielāku noteikšanu un vairāk aizsardzības patērētājiem. Jaunā programma garantēs patērētāju tiesību ievērošanu, augstā līmenī nodrošinās patērētāju aizsardzību un produktu drošumu un palīdzēs patērētājiem problēmu gadījumos, piem., iepērkoties tiešsaistē. Ierosinātais uz patērētājiem orientētais jaunais kurss patērētājiem palīdzēs arī vieglāk piekļūt tiesiskajai aizsardzībai.

 • Konkurētspēju uzņēmumiem, jo īpaši MVU. Nostiprinot pašreizējās Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programmas (COSME) panākumus, Komisija ierosina stiprināt atbalstu mazajiem uzņēmumiem, lai tie varētu paplašināt darbības vērienu un izvērsties pāri robežām.

 • Augstus cilvēka, dzīvnieku un augu veselības standartus. ES iedzīvotājiem integrētajā vienotajā tirgū arī turpmāk būs pieejama droša un kvalitatīva pārtika. Jaunās programmas finansējums atbalstīs drošu pārtikas ražošanu, dzīvnieku slimību un augiem kaitīgo organismu profilaksi un izskaušanu un ES dzīvnieku labturības standartu paaugstināšanu. Budžets arī ES pārtikas ražotājiem uzlabos piekļuvi tirgiem, sekmēs eksportu uz trešām valstīm un būtiski atbalstīs lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozari kā vadošu ES ekonomikas atzaru.

 • Faktisku izpildes nodrošināšanu un pirmklasīgus standartus. Nodrošinot pienācīgu ES noteikumu īstenošanu un izpildi, programma stiprinās dalībvalstu sadarbību, kurā ir iesaistīta Komisija. Turklāt programma Eiropas standartizācijas organizācijām palīdzēs izstrādāt atjauninātus un nākotnes vajadzībām atbilstošus standartus.

 • Godīgu konkurenci digitālajā laikmetā. Šī programma Komisijai palīdzēs pilnveidot IT instrumentus un speciālās zināšanas, ko tā izmanto, lai digitālajā ekonomikā faktiski varētu panākt konkurences noteikumu izpildi (piem., lai būtu iespējams reaģēt uz tādām tirgus tendencēm kā lielo datu un algoritmu lietošana), kā arī pastiprināt sadarbību starp Komisiju un dalībvalstu iestādēm un tiesām.

 • Kvalitatīvu Eiropas statistiku. Šī programma nacionālajām statistikas iestādēm finansēs Eiropas statistikas datu sagatavošanu un izplatīšanu. Šādi dati ir nepieciešami jebkādu rīcībpolitisku lēmumu pieņemšanai.

Nākamie soļi

Lai nodrošinātu pēc iespējas drīzākus ES finansējuma rezultātus, ir svarīgi panākt ātru vienošanos par vispārējo ES ilglaika budžetu un tā priekšlikumiem pa nozarēm. Tāda kavēšanās kā 2014.–2020. gada budžeta periodā mazinātu MVU sniegto finansiālo palīdzību un tehnisko atbalstu, apgrūtinātu pārtikas vai preču drošuma garantēšanas pasākumus un traucētu jaunu standartu izstrādi.

Par nākamo ilglaicīgo budžetu vienojoties jau 2019. gadā, būtu nodrošināta raita pāreja no pašreizējā ilglaicīgā budžeta (2014–2020) uz jauno. Tas nozīmētu, ka darbība notiks paredzami un nepārtraukti, kas savukārt ir mūsu visu interesēs.

Priekšvēsture

Komisija Vienotā tirgus programmai ierosina budžetu EUR 4 miljardu apmērā. Turklāt programmas mērķu sasniegšanu būtiski palīdzēs panākt fondam InvestEU piešķirtie 2 miljardi eiro, jo īpaši ar “Mazo un vidējo uzņēmumu sadaļas” starpniecību.

Vienotais tirgus eiropiešiem dod iespēju brīvi ceļot, mācīties, strādāt, dzīvot un iemīlēties pāri robežām. Viņi var iegādāties sev vēlamās preces un pakalpojumus, kur vien vēlas, un izmantot lielākas izvēles un zemāku cenu priekšrocības. Gan lieli, gan mazi Eiropas uzņēmumi klientu loku paplašināt un ar ražojumiem un pakalpojumiem apmainīties var visā Eiropas Savienībā. Gluži vienkārši vienotais tirgus ir Eiropas vērtīgākais aktīvs, ar kura palīdzību radīt izaugsmi un veicināt ES uzņēmumu konkurētspēju globalizētajā tirgū.

Jaunā Vienotā tirgus programma atbilst Komisijas redzējumam par nākamo ilglaicīgo budžetu, kura priekšlikums tika publiskots 2018. gada 2. maijā. Šajā modernajā, vienkāršajā un elastīgajā programmā daudzas kādreiz atsevišķi finansētas aktivitātes ir saskaņoti saplūdinātas kopā. Tas mazinās pārklāšanos un uzlabos sadarbību. Galu galā šī programma Eiropas iedzīvotājiem izdevīgākā veidā nodrošinās, ka vienotais tirgus visā Savienībā darbojas nepārtraukti un efektīvi.

Vairāk informācijas

Normatīvie akti un faktu lapas:

 • Regulas priekšlikums

 • Kopsavilkums

 • Ietekmes novērtējums

 • Pielikums

 • Faktu lapa: Vienotais tirgus pēc 2020. gada 

Faktu lapa: veiksmes stāsti – Vienotajam tirgum 25 gadi

Kopīgs paziņojums Eiropas vienotā tirgus 25. gadadienā

Plašāka informācija par jauno ES budžetu pieejama šeit.