Pārstāvniecība Latvijā

Ceļotāju viesabonēšanas maksas atcelšana ES 2017. gadā

/latvia/file/vecstelefonsjpg_lvvecs_telefons.jpg

Atjauninātie jautājumi un atbildes (*)

1. Viesabonēšana ES

Kā darbojas viesabonēšana ES?

Ja ārzemju ceļojuma laikā zvanāt, sūtāt īsziņas vai pārlūkojat internetu ar savu mobilo tālruni vai ierīci, izmantojot dzīvesvietas valsts SIM karti, tā ir viesabonēšana. Dzīvesvietas valsts sakaru operators maksā ārvalsts sakaru operatoram par tīkla izmantošanu. Norēķinos starp abiem operatoriem piemērojamo cenu sauc par viesabonēšanas vairumcenu. Tā rada izmaksas dzīvesvietas valsts operatoram un tādējādi ietekmē patērētāju galīgos rēķinus. Tāpēc Komisija līdztekus darbam nolūkā tieši ierobežot mazumcenas, kuras maksā patērētāji, ir strādājusi, lai ierobežotu viesabonēšanas vairumcenas ES.

19/04/2017

Kādas ir mobilo sakaru pakalpojumu iekšzemes cenu atšķirības ES?

Eiropas iedzīvotāju ceļošanas paradumi ES ir daudzveidīgi, un apmeklētajās valstīs ir dažādas tīkla izmaksas. Nesen veikts Eiropas Komisijas pētījums liecina, ka dalībvalstīs atšķiras arī mazumtirdzniecības piedāvājums patērētājiem. Piemēram, 2016. gadā lētākie mēneša tarifa piedāvājumi, kas ietvēra 1 GB datu, 600 minūtes zvanu un 225 īsziņas, bija pieejami diapazonā no EUR 60 Ungārijā līdz EUR 8 Igaunijā (bez PVN un neņemot vērā viedtālruņu subsīdijas).

2. ES pasākumi viesabonēšanas maksas atcelšanai

Eiropas Komisija kopš 2007. gada ir sekmīgi strādājusi, lai samazinātu viesabonēšanas cenas, ko maksā patērētāji. Tas ir mainījis daudzu eiropiešu kādreizējo ieradumu izslēgt mobilo tālruni ceļojuma laikā. Eiropas Komisija 2013. gadā ierosināja tiesību aktus nolūkā atcelt viesabonēšanas maksu iedzīvotājiem, kuri laiku pa laikam dodas ceļojumā pa ES. Eiropas Parlaments un Padome 2015. gada oktobrī vienojās, ka atcelšanai jānotiek no 2017. gada 15. jūnija (sk. sīkāku informāciju).

No 2017. gada 15. jūnija, ceļojot ES, varēsiet izmantot savu mobilo ierīci, maksājot tādas pašas cenas kā mājās, proti, izmantot “abonēšanu viesos kā mājās”, atbilstīgi operatora piekoptajai godīgas izmantošanas politikai. Piemēram, ja savā valstī maksājat ikmēneša maksu par komplektu, kurā ietilpst zvanu minūtes, īsziņas un dati, visi ceļojuma laikā citā ES valstī veiktie balss zvani, nosūtītās īsziņas un izmantotās datu sesijas tiks atskaitīti no komplekta apjoma tāpat kā mājās, proti, bez papildu maksas.

Kā samazinājušās viesabonēšanas cenas?

  • Kopš 2007. gada zvanu mazumcenas ES samazinājušās par 92 %[1]
  • Kopš 2009. gada īsziņu mazumcenas ES samazinājušās par 92 %[2]
  • Datu viesabonēšana tagad var būt pat par 96 % lētāka nekā 2012. gadā, kad datu viesabonēšanai sāka piemērot pirmo ES mazumcenas ierobežojumu[3]
  • No 2008. līdz 2015. gadam datu viesabonēšanas apjoms palielinājies vairāk nekā simtkārtīgi. 

 

Regulētie viesabonēšanas tarifi 2007.–2016. gadā

(EUR, bez PVN)

 

Balss zvana veikšana

Balss zvana saņemšana

Īsziņa

Dati

Dati

 

 

 

 

Vairumtirdzniecība

Mazumtirdzniecība

 

 

 

 

MB

MB

2007

0,49

0,24

 

 

 

2008

0,46

0,22

 

 

 

2009

0,43

0,19

0,11

1,00

 

2010

0,39

0,15

0,11

0,80

 

2011

0,35

0,11

0,11

0,50

 

2012

0,29

0,08

0,09

0,25

0,70

2013

0,24

0,07

0,08

0,15

0,45

2014

0,19

0,05

0,06

0,05

0,20

2015

0,19

0,05

0,06

0,05

0,20

2016

iekšzemes cena + līdz 0,05

0,0114

iekšzemes cena + līdz 0,02

0,05

iekšzemes cena + līdz 0,05

 

Kādi pasākumi vajadzīgi viesabonēšanas maksas atcelšanai?

Kad Eiropas Parlaments un Padome vienojās par mehānismu “abonēšana viesos kā mājās”, tie lūdza Komisiju izstrādāt vairākus atbalstošus pasākumus, kas ļautu to īstenot praksē:

– līdz 2016. gada 15. jūnijam tiesību akta priekšlikumu par viesabonēšanas vairumtirgus reformu, nosakot maksimālās cenas, ko operatori var viens no otra iekasēt par to, ka viesabonenti izmanto to tīklus. Kad Komisija bija nākusi klajā ar priekšlikumu, Eiropas Parlaments un dalībvalstis 2017. gada 31. janvārī vienojās par šādiem viesabonēšanas vairumcenu ierobežojumiem:

  • EUR 0,032 par balss zvana minūti no 2017. gada 15. jūnija,
  • EUR 0,01 par īsziņu no 2017. gada 15. jūnija,
  • pakāpenisks datu viesabonēšanas cenu robežvērtības samazinājums 5 gadu laikā no EUR 7,7/GB (2017. gada 15. jūnijā) līdz EUR 6/GB (01.01.2018.), EUR 4,5/GB (01.01.2019.), EUR 3,5/GB (01.01.2020.), EUR 3/GB (01.01.2021.) un EUR 2,5/GB (01.01.2022.);

– noteikumus par godīgas izmantošanas pasākumiem, ko operatori var veikt, lai novērstu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu, piemēram, mazcenas SIM karšu sistemātisku tālākpārdošanu pastāvīgai lietošanai citās valstīs. Šāda godīgas izmantošanas politika vajadzīga, lai izvairītos no negatīvas ietekmes uz patērētājiem iekšzemes tirgos;

izņēmuma kārtā piemērojamu pagaidu atkāpju sistēmu, ko operatori var izmantot tikai ar valsts regulatora atļauju un tikai situācijā, kad viesabonēšanas maksas atcelšana konkrētā tirgū var izraisīt iekšzemes cenu kāpumu operatora klientiem. Valsts regulators šo izņēmumu var atļaut tikai tad, ja operatora zaudējumi no mazumtirdzniecības viesabonēšanas būtu līdzvērtīgi vismaz 3 % no tā mobilo sakaru pakalpojumu peļņas.

3. Viesabonēšanas maksas atcelšana visiem eiropiešiem, kuri ceļo ES

Kā notiks viesabonēšanas maksas atcelšana?

Viesabonēšanas pakalpojumi par iekšzemes cenām patērētājiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir operatora dalībvalstī vai kuriem ir noturīga saikne ar šo dalībvalsti, mobilo sakaru operatoriem ir jāpiedāvā tad, ja šie patērētāji ceļo pa ES laiku pa laikam. Vajadzības gadījumā operatori var lūgt savus klientus iesniegt pierādījumu par dzīvesvietu attiecīgajā dalībvalstī vai noturīgu saikni ar šo dalībvalsti.

Lai konstatētu “abonēšanas viesos kā mājās” ļaunprātīgas vai anomālas izmantošanas risku ārpus ceļošanas laiku pa laikam, viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēji var piemērot godīgus, pamatotus un samērīgus kontroles mehānismus, kas balstās uz objektīviem rādītājiem.

Uz ko tā attieksies?

Noteikumu projekts visiem Eiropas ceļotājiem, kuri izmanto SIM karti, kas ļauj veikt viesabonēšanu, no dalībvalsts, kurā ir viņu pastāvīgā dzīvesvieta vai ar kuru viņiem ir “noturīga saikne”, dos iespēju izmantot savu mobilo ierīci jebkurā citā ES valstī gluži tāpat kā mājās. “Noturīga saikne” ar valsti, kurā persona strādā vai mācās, ir, piemēram, pārrobežu darba ņēmējiem un norīkotajiem darba ņēmējiem.

Vai ir jāreģistrējas, lai izmantotu “abonēšanu viesos kā mājās”?

Lai izmantotu “abonēšanu viesos kā mājās” piedāvātās priekšrocības, nav vajadzīga formāla reģistrēšanās. No 2017. gada 15. jūnija tai pēc noklusējuma jābūt iekļautai visos klientu mobilo sakaru pakalpojumu līgumos, kuros operatori piedāvā viesabonēšanu. Operatori var lūgt patērētājus iesniegt pierādījumu, ka viņu mājas (dzīvesvieta) ir mobilo sakaru operatora dalībvalstī.

Patērētāji var arī pierādīt noturīgu saikni, kas izpaužas kā bieža, būtiska klātbūtne mobilo sakaru operatora dalībvalsts teritorijā, piemēram, darba attiecības vai dalība regulārās studijās augstskolā.

Kā tiks aizsargāti personas dati?

Viesabonēšanas godīgas izmantošanas noteikumos viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem skaidri prasīts ievērot attiecīgos datu aizsardzības noteikumus. Komisija ir apspriedusies ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un ņēmusi vērā tā piezīmes. Informāciju, ko operatori ievāc rēķinu sagatavošanas vajadzībām, tie var izmantot tikai tam, lai pārbaudītu, kādā apjomā klienti izmanto mobilo sakaru un datu pakalpojumus ārvalstīs salīdzinājumā ar patēriņu mājās.

Vai eiropieši vēl aizvien varēs iegādāties dažādas SIM kartes dažādās dalībvalstīs?

Jā. ES iedzīvotāji arī turpmāk varēs iegādāties jebkuru citu SIM karti jebkurā ES dalībvalstī un pārlūkot internetu un zvanīt par vietējiem tarifiem vai viesabonēšanā, izmantojot šo karti. Tomēr iespējas izmantot “abonēšanas viesos kā mājās” piedāvātās priekšrocības viņiem var nebūt, ja viņu pastāvīgā dzīvesvieta nav valstī, kurā viņi iegādājušies karti, vai ja viņiem nav noturīgas saiknes, kas izpaužas kā bieža, būtiska klātbūtne šajā valstī.

Kāda būs valstu regulatīvo iestāžu loma?

Tāpat kā pēc spēkā esošajiem viesabonēšanas noteikumiem valstu regulatīvās iestādes uzraudzīs un pārbaudīs, vai mobilo sakaru operatori izpilda jaunos noteikumus, un rīkosies gadījumā, ja tā nebūs.

Vai ir paredzēti kādi regulatīvi aizsargmehānismi?

Aizsargmehānismi pret ļaunprātīgu izmantošanu pamatojas uz skaidriem principiem un ietver rādītājus un rīkus, kas ir pamatoti, nediskriminējoši un pārredzami un ievēro privātumu. Lai konstatētu varbūtēju ļaunprātīgu izmantošanu, viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējs var pārbaudīt klientu pakalpojumu izmantošanas paradumus viņu dalībvalstī un citās dalībvalstīs (kontroles mehānisms). Tā pamatā būs informācija, ko operatori jau izmanto, lai sagatavotu rēķinus saviem klientiem, pamatojoties uz šādiem skaidriem un pārredzamiem rādītājiem:

  • viesabonēšanas patēriņa pārsvars pār iekšzemes patēriņu UN klātbūtne citās ES dalībvalstīs pārsvarā pār klātbūtni iekšzemē (pieteikšanās viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēja tīklā), kas vērojami vismaz četrus mēnešus;
  • ilgstoša konkrētas SIM kartes bezdarbība sakarā ar tās izmantošanu galvenokārt vai vienīgi viesabonēšanai;
  • viens un tas pats klients viesabonējot abonē un secīgi izmanto vairākas SIM kartes.

Godīgas izmantošanas politika viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam jādara zināma valsts regulatīvajai iestādei un sīki jāizklāsta līgumos.

“Abonēšana viesos kā mājās” ir domāta ceļotājiem. Lai konstatētu, ka lietotājs “abonēšanu viesos kā mājās” izmanto ļaunprātīgi vai anomāli, operatoram būtu jāpierāda vismaz četru mēnešu ilga ļaunprātīga izmantošana. Ja klients četru mēnešu laikā ārzemēs pavadījis vairāk nekā divus mēnešus un klienta patēriņš ārzemēs šajā laikposmā bijis lielāks nekā patēriņš mājās, operatori minētajam klientam var nosūtīt brīdinājumu. Pēc brīdinājuma saņemšanas klienta rīcībā būs divas nedēļas situācijas noskaidrošanai. Ja lietotājs arī turpmāk uzturēsies ārzemēs, operatoriem būs iespēja piemērot nelielas papildmaksas (līdzvērtīgas viesabonēšanas vairumcenu ierobežojumiem).

Operatoram jāievieš sūdzību izskatīšanas procedūra domstarpību gadījumiem. Ja domstarpības saglabājas, klients var iesniegt sūdzību valsts regulatīvajai iestādei, kura tad panāks izlīgumu.

Viskonkurētspējīgākajos līgumos, kas piedāvā neierobežotu datu apjomu vai datus par ļoti zemām iekšzemes cenām, kuras ir mazākas par viesabonēšanas vairumcenas ierobežojumu, var paredzēt aizsargmehānismu, kas attiecas uz datu apjomu, kuru var patērēt viesabonēšanā, lai būtu iespējams saglabāt šos piedāvājumus.

Vai viesabonēšanas maksas atcelšanas dēļ kāps iekšzemes cenas?

Kopš ieviestas ES regulas, kas samazina viesabonēšanas maksu, samazinājušās arī iekšzemes mobilo sakaru pakalpojumu cenas. Visticamāk, šī tendence saglabāsies.

Īstenošanas aktā, kuru Komisija pieņēma 2016. gada decembrī, sīki izklāstīti noteikumi par diviem aizsargmehānismiem, kas ļauj novērst iekšzemes tirgu izkropļojumus, kuri pretējā gadījumā izraisītu cenu celšanos: 1) godīgas izmantošanas noteikumi, kas mobilo sakaru operatoriem dod iespēju novērst viesabonēšanas pakalpojumu ļaunprātīgu vai anomālu izmantošanu, piemēram, pastāvīgu viesabonēšanu, un 2) izņēmuma kārtā piemērojama pagaidu atkāpju sistēma, ko operatori var izmantot tikai ar valsts regulatora atļauju un tikai situācijā, kad viesabonēšanas maksas atcelšana konkrētā tirgū var izraisīt iekšzemes cenu kāpumu.

Ietekmes novērtējumā, kas pievienots 2016. gada 15. jūnija regulas priekšlikumam par viesabonēšanas vairumtirgiem, Komisija secināja: piemērojot Komisijas tobrīd ierosināto maksimālo vairumtirdzniecības maksu (EUR 0,04 par balss zvana minūti, EUR 0,01 par īsziņu, EUR 8,5 par GB datu), lielākajai daļai mobilo sakaru operatoru nenāktos lūgt atļauju izņēmuma kārtā piemērot šo pagaidu atkāpju sistēmu. Komisija uzskata, ka tās savulaik izdarītie secinājumi arī turpmāk būs pamatoti, stājoties spēkā zemākām viesabonēšanas vairumcenu robežvērtībām, par kurām panākta vienošanās 2017. gada 31. janvārī.

 

(*) Šis informatīvais paziņojums ir 2017. gada 6. aprīlī publicētā MEMO/17/885 saīsināta redakcija.