Pārstāvniecība Latvijā

Konkursi

/latvia/file/deadline-26362591920jpg_lvdeadline-2636259_1920.jpg

Pakalpojumu iepirkumu konkursi
© Pakalpojumu iepirkumu konkursi

Šeit atrodama informācija par Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecības Latvijā plānotajiem iepirkuma konkursiem. Savukārt informācija par konkursu procedūrām un iespējām sadarboties ar Eiropas Komisiju atrodama: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_lv EK piešķirto līdzekļu saņēmēju vārdi katru gadu tiek publicēti Finanšu pārredzamības sistēmas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

EK PĀRSTĀVNIECĪBAS LATVIJĀ PLĀNOTIE UN IZSLUDINĀTIE IEPIRKUMI – SARUNU PROCEDŪRAS NO 15 000 EUR LĪDZ 139 000 EUR

Lūdzam ņemt vērā, ka paziņojums par plānotu iepirkumu (ex-ante) neuzliek pārstāvniecībai pienākumu to izsludināt.

***

Informatīvās kampaņas rīkošana un pasākumu nodrošināšana plašākai sabiedrības iesaistei Konferencē par Eiropas nākotni

Publicēts 03.08.2021.

Plānots izsludināt 2021. gada augustā

Šī gada maijā tika atklāta Konference par Eiropas nākotni - pirmā pārnacionālā diskusija, kas dod iespēju iesaistīties visiem eiropiešiem un aicina kopīgi meklēt risinājumus izaicinājumiem, ar kuriem saskaras Eiropa. Eiropas Savienības valstu iedzīvotāji un pilsoniskā sabiedrība tiek aicināta diskutēt par Eiropas nākotni un izteikt savu viedokli Konferences par Eiropas nākotni daudzvalodu digitālajā platformā: https://futureu.europa.eu. Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome un Eiropas Komisija ir apņēmušies uzklausīt sniegtos ieteikumus un rīkoties.

Ar piemērotas informatīvas kampaņas un pasākumu atbalstu no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada martam EK pārstāvniecība vēlas uzrunāt un iesaistīt dažādas mērķauditorijas un, jo īpaši, reģionu iedzīvotājus, mazākumtautību pārstāvjus un jauniešus, Konferences par Eiropas nākotni norisē, mudinot būt līdzdalīgiem un iesaistīties viedokļu izteikšanai par nākotni Eiropā. Iepirkuma konkursa uzvarētāja uzdevums būs uzrunāt minētās mērķauditorijas ar dažādu mediju un sociālo mediju kanālu starpniecību, kā arī veidojot partnerības ar visdažādākajām iestādēm un organizācijām reģionos. Piemēram, iesaistot komunikācijas aktivitātēs reģionālos NVO atbalsta centrus, Europe Direct centrus, pašvaldības utml., lai rīkotu vietējus pasākumus un aktivitātes, vairojot izpratni par Konferences par Eiropas nākotni iespējām un mudinot mērķauditorijas izteikt savu viedokli. Konkursa uzvarētājs arī atbildēs par diskusiju rezultātu dokumentēšanu un pasākumu reģistrāciju Konferences platformā.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 50,000 EUR (bez PVN). 

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju, vai arī, ja radušies citi jautājumi, rakstiet e-pastu uz comm-rep-latvia@ec.europa.eu līdz 2021. gada 17. augustam.

 

 

PROJEKTU KONKURSS NOSLĒDZIES

Jautājumi un atbildes par projektu konkursu "PARTNERU ATLASE EUROPE DIRECT CENTRU IZVEIDEI UN DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI LATVIJĀ 2021.–2025. GADĀ" (atjaunots 09.09.2020)

PDF icon Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem

Informācijai - šeit iespējams iepazīties ar File pieteikuma veidlapu un File apliecinājumu. Taču atgādinam, ka projekta iesniegšana notiek tikai elektroniskajā sistēmā, kur šīs formas arī aizpildāmas. Pieteikumi, kas nebūs aizpildīti sistēmā, netiks atzīti par derīgiem.

***

Publicēts 30.06.2020.

PARTNERU ATLASE EUROPE DIRECT CENTRU IZVEIDEI UN DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI LATVIJĀ 2021.–2025. GADĀ

Eiropas Komisija (EK) ar savas pārstāvniecības Latvijā starpniecību aicina iesniegt projektu priekšlikumus, lai veiktu sadarbības partneru atlasi, kuri 2021.–2025. gadā darbosies kā EUROPE DIRECT centri. Šo centru mērķis ir veidot labāku izpratni par to, kā darbojas Eiropas Savienība (ES), un informēt iedzīvotājus, iesaistītās puses un plašsaziņas līdzekļus reģionos par tās sniegtajām iespējām un aktualitātēm.

EUROPE DIRECT darbs visās ES dalībvalstīs tiek organizēts ciešā sadarbībā ar EK pārstāvniecībām un Eiropas Parlamenta birojiem, un citiem ES informācijas sniedzējiem, kā arī dažādu institūciju un ES programmu vietējiem kontaktpunktiem.

Tiek paredzēts, ka pretendenti, kas kļūs par EUROPE DIRECT centriem, aktīvi un pastāvīgi sadarbosies ar iedzīvotājiem, veicinot informācijas apriti par ES jautājumiem, organizējot dažādus pasākumus, rūpējoties par klātienes un virtuālo komunikāciju ar iedzīvotājiem. Darbam ar iedzīvotājiem un iesaistītajām pusēm iespējamas visdažādākās formas: pasākumi, semināri, diskusijas, darbnīcas un jebkāda cita veida bezsaistes vai tiešsaistes saziņa. EUROPE DIRECT centriem jāmudina iedzīvotājus būt līdzdalīgiem un piedalīties Eiropas demokrātiskajā procesā. Tāpat centri palīdzēs apzināt un noteikt iedzīvotāju līmenī svarīgākos ES politikas aspektus, rūpēsies par vietējām vajadzībām atbilstošiem komunikācijas vēstījumiem un nodrošinās pasākumus, lai uzklausītu iedzīvotāju vēlmes un bažas, nodrošinot atgriezenisko saiti un regulāru saziņu.

Ikgadējā dotācija EUROPE DIRECT līdzfinansējumam no 2022. līdz 2025. gadam ir EUR 30 400 gadā vienam centram, bet 2021. gadam dotācija līdzfinansējumam ir EUR 20 267, kas segs astoņus EUROPE DIRECT centra darbības mēnešus, no 1. maija līdz 31. decembrim. Vienreizēja papildu dotācija 2021. gadā EUROPE DIRECT centra reklāmas pasākumiem ir EUR 3200.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 20. oktobris plkst. 18:00. Lūdzam neatlikt un nenovilcināt pieteikuma gatavošanas procesu, jo pieteikšanās notiek elektroniski portālā https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ed-lv-2020, kas prasa zināmu laiku tā apguvei un pieteikuma korektai aizpildīšanai. Informējam, ka pirms pieteikuma aizpildīšanas pieteikuma iesniedzējam tajā ir jāreģistrējas. Vairāk informācijas par to, kā iesniegt pieteikumu: PDF icon Norādījumos pieteikumu iesniedzējiem, kā arī iepriekš minētajā portālā.

Ja Jums ir kādi precizējoši jautājumi par šo konkursu, lūdzam tos nosūtīt vēlākais līdz 2020. gada 8. oktobrim, rakstot uz e-pastu COMM-REP-RIX-EDIC-PROPOSALS@ec.europa.eu, temata rindā norādot atsauci uz uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ED-LV-2020. Atbildes uz precizējošajiem jautājumiem regulāri tiks publicētas EK pārstāvniecības tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/latvia/content/konkursi_lv. Aicinām projekta pieteicējus ielūkoties EKP mājaslapā, lai iegūtu jaunāko informāciju. Uz informācijas atjaunošanas laiku norāda datums pie publicētā dokumenta.

Lūdzam ņemt vērā, ka EUROPE DIRECT vadītājs nevienā savu funkciju izpildes posmā nedrīkst ieņemt politisku amatu vai uz to kandidēt vietējā, reģionālā, valsts vai Eiropas līmenī. Ja EUROPE DIRECT vadītājs šī projekta izpildes brīdī ieņem politisku amatu vai kandidē uz to, EUROPE DIRECT granta saņēmējorganizācijai nekavējoties par to jāpaziņo līgumslēdzējiestādei, jāaptur EUROPE DIRECT vadītāja darbība un jāiesniedz priekšlikums par piemērotu aizstājēju saskaņā ar kritērijiem, kuri minēti Uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus. Līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas posmā pirms īpašā dotācijas nolīguma parakstīšanas EUROPE DIRECT saņēmēji tiks lūgti aizstāt tādus EUROPE DIRECT vadītājus, kuri ieņem politisku amatu vai uz to kandidē vietējā, reģionālā, valsts vai Eiropas līmenī.

 

***

PABEIGTIE IEPIRKUMI

Publicēts 5.03.2021

ATBALSTS KOMUNIKĀCIJAS NORISĒM EIROPAS SAVIENĪBAS MĀJĀ RĪGĀ

Plānots izsludināt 2021.gada martā.

Viens no Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā (EKP) uzdevumiem ir informēt Latvijas iedzīvotājus par Eiropas Savienības (ES) aktualitātēm un iesaistīt diskusijās par ES jautājumiem. Šī uzdevuma veikšanai ir izveidots ES informācijas, zināšanu un prasmju centra projekts - Eiropas Savienības mājā Rīgā (turpmāk — "ES māja”), Aspazijas bulvārī 28, Rīgā. ES māja atrodas ēkas divos stāvos un ir publiski pieejama apmeklētājiem.

ES māja palīdz veidot un uzturēt tiešu saikni ar sabiedrību, tostarp iedzīvotājiem, ekspertiem, valsts un pašvaldību institūcijām, NVO, uzņēmējiem un medijiem, sniedzot aktuālo informāciju un konsultācijas klātienē, telefoniski, e-pastā, sociālajos medijos, kā arī proaktīvi piedāvājot ar ES saistīto informāciju dažādu norišu (semināru, lekciju, darbnīcu u.c.) veidā. Kvalitatīvas un daudzpusīgas  informācijas par ES aktualitātēm sniegšana un regulāra komunikācija sociālajos medijos, sagatavojot oriģinālsaturu, ir šobrīd būtiskākā darba sastāvdaļa. Otra darbības joma ir dažādu norišu par ES jautājumiem organizēšana, šobrīd primāri tiešsaistē vai hibrīd-pasākumu veidā, tai skaitā sadarbībā ar dažādām organizācijām, medijiem, nozaru ekspertiem, mainoties epidemioloģiskai situācijai - arī klātienē. Pakalpojums ietver informatīvu un izglītojošu pasākumu rīkošanu arī ārpus ES mājas telpām – gan Rīgā, gan citās Latvijas pilsētās. ES māja nodrošina informatīvu un izglītojošu programmu veidošanu un proaktīvi piedāvā tās pedagogiem un dažāda līmeņa izglītības iestādēm. Treškārt, nozīmīga ES mājas darba daļa ir aktīva dalība Eiropas Komisijas pārstāvniecības un Eiropas Parlamenta biroja īstenotajās kampaņās, pasākumos, veicot konkrētus darba uzdevumus un sniedzot informatīvu, analītisku un tehnisku atbalstu abām institūcijām. ES mājas darbinieki sniedz arī  tehnisko atbalstu trešajām pusēm, kas ES mājas telpas izmanto bezmaksas pasākumu rīkošanai par ES jautājumiem.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība meklē kvalificētu pakalpojumu sniedzēju, kurš varētu sniegt augstāk minētos pakalpojumus, nodrošinot atbilstoši kvalificētu, kompetentu un motivētu personālu.

Līgumslēdzējam jānodrošina nepieciešamie pakalpojumi ES mājas pamata darba laikā (pēc vietējā laika): no pirmdienas līdz piektdienai, 9.00–18.00, un reizi mēnesī sestdien, pēc pieprasījuma. Ja pakalpojums tiek sniegts klātienē, minētajā darba laikā ES mājā jābūt diviem darbiniekiem, un apmeklētāju apkalpošanas vietā vienmēr jābūt vismaz vienam darbiniekam. ES mājas pakalpojumu nodrošināšanai patlaban nepieciešami trīs darbinieki: norišu vadītājs (uz pilnu slodzi), informācijas un sociālo tīklu eksperts (uz pilnu slodzi) un pedagoģijas konsultants (uz pusslodzi).

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 64 000 EUR (bez PVN). Līgumu plānots slēgt uz 10 mēnešiem.

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju, vai arī, ja radušies citi jautājumi, rakstiet e-pastu uz comm-rep-latvia@ec.europa.eu līdz 2021.gada 19.martam.

 
***
Publicēts 22.02.2021.
 
AKCIJA "ATPAKAĻ UZ SKOLU/ATPAKAĻ UZ UNIVERSITĀTI" LATVIJĀ 2021. GADA 12. APRĪLĪ – 14. MAIJĀ plānošana, sagatavošana, norises nodrošināšana
Plānots izsludināt 2021. gada martā.
 
Akcija “Atpakaļ uz skolu/Atpakaļ uz universitāti” ir Eiropas Komisijas pārstāvniecības ikgadējs projekts, kura mērķis ir veicināt Latvijas skolēnu zināšanas un izpratni par Eiropas Savienības dienaskārtībā esošiem jautājumiem un aktualitātēm, kā arī sniegt informāciju par jauniešu pašu iespējām kā Eiropas Savienības pilsoņiem. Akcijas laikā Eiropas Savienības institūciju darbinieki, valsts un pašvaldību iestāžu, dažādu organizāciju pārstāvji un citi Eiropas lietu eksperti tiekas ar Latvijas izglītības iestāžu jauniešiem, lai dalītos savā personīgajā pieredzē ar jautājumiem par Eiropas Savienību, motivētu jauniešus, ka arī informētu par tā brīža ES aktualitātēm. Vizītes tiek organizētas gan klātienē, gan tiešsaistē atkarībā no tā brīža apstākļiem. 2020. gada vizītes lielākoties norisinājās tiešsaistē un Eiropas lietu eksperti tikās ar vairāk kā 1000 skolēniem un studentiem, savukārt 2019. gadā, kad vizītes bija iespējamas klātienē, tad Eiropas lietu eksperti satikās ar vairāk kā 7000 jauniešiem. Līgumslēdzējam būs jānodrošina visi akcijas sagatavošanās darbi, jāorganizē un jāpopularizē skolu un ekspertu pieteikšanās, jārīko ekspertu informatīvais seminārs, jākoordinē visas vizītes un publicitātes kampaņa visas akcijas laikā. Plānots, ka vizītes notiks laikā no 12. aprīļa līdz 14. maijam ar kulmināciju Demokrātijas nedēļā un Eiropas dienas pasākumos.
 
Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 21 000 EUR (bez PVN) četriem gadiem. Līgumu plānots slēgt uz gadu, ar iespēju pagarināt vēl uz trīs gadiem. Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju, vai arī, ja radušies citi jautājumi saistībā ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz  COMM-REP-LATVIA@ec.europa.eu līdz 2021. gada 8.martam.
 
***

Publicēts 06.01.2021.

Dažādu specifisku pētījumu veikšana

Plānots izsludināt 2021. gada martā/ aprīlī.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā plāno izsludināt iepirkumu, lai piesaistītu līgumslēdzēju, kas pēc pārstāvniecības pasūtījuma veiks dažādus specifiskus kvalitatīvus un kvantitatīvus pētījumus, piemēram:

  • pētījumi par Eiropas Savienības (ES) informācijas avotiem, iedzīvotāju attieksmi pret dalību ES utt.;
  • pētījumi politisko partiju popularitātes noskaidrošanai Latvijā;
  • fokusgrupu pētījumi par aktuāliem ES jautājumiem.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 60 000 EUR (bez PVN). Atkarībā no Pasūtītāja vajadzībām un veikto darbu daudzuma, tiks slēgti Īpašie līgumi, līdz tiek apgūta visa iepriekš minētā summa. Kopējais maksimālais pamatlīguma termiņš ir 4 gadi.

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju, vai arī, ja radušies citi jautājumi saistība ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz comm-rep-latvia@ec.europa.eu līdz 2021. gada 12. martam.

***

Publicēts 5.11.2020

Stacionāro un pārnēsājamo datoru, kā arī projektoru iegāde, lai aprīkotu Eiropas Savienības (ES) mājas 1. un 2.stāva sanāksmju zāles

Plānots izsludināt 2020.gada novembrī 

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā plāno izsludināt iepirkumu, lai iegādātos stacionāros un pārnēsājamos datorus, un monitorus ES mājas 1.un 2.stāvja sanāksmju zālēm saskaņā ar tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām.

Šī iepirkuma konkursa maksimālā summa ir EUR 18134,13 (bez PVN).

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju, vai arī, ja radušies citi jautājumi saistība ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz comm-rep-latvia@ec.europa.eu līdz 2020. gada 19.novembrim.

***

Publicēts 29.06.2020.

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā informatīvā izdevuma sagatavošana, drukāšana un izplatīšana

Plānots izsludināt 2020. gada jūlijā.

Lai informētu plašāku sabiedrību par aktuāliem Eiropas Savienības (ES) jautājumiem, politikas prioritātēm, ES politikas, programmu un finansējuma ietekmi uz ikdienas dzīvi Eiropā (veselība, drošība, digitalizācija, izglītība, kultūra, mobilitāte, ražošana, kultūru daudzveidība utt.), Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā (EKP) sadarbībā ar plašsaziņas līdzekļiem nodrošina informatīvas publikācijas regulāru veidošanu. Informatīvais izdevums jāpublicē latviski, tajā nedēļas dienā un izdevuma daļā, kurai ir lielākā auditorija, kā arī tam nepārprotami jābūt identificētam kā Eiropas ziņām. Informatīvajam izdevumam jābūt avīzes, žurnāla vai cita drukātā izdevuma neatņemamai sastāvdaļai. Līgumslēdzējam, kas parakstīs līgumu ar Eiropas Komisiju, tiek garantēta redakcionālā neatkarība. Iepirkums paredz redakcionālo darbu, tekstu sagatavošanu, formatēšanu, drukāšanu un drukātās versijas nogādāšanu adresātiem, savukārt elektroniskās versijas nosūtīšanu pārstāvniecībai, kā arī izvietošanu brīvai pieejai savā mājaslapā.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz EUR 39 814,48 (bez PVN) gadā. Līgumu plānots slēgt uz gadu, ar iespēju pagarināt vēl uz diviem gadiem. Līguma pagarināšanas gadījumā katru gadu līgumslēdzējs iesniedz un saskaņo regulārā informatīvā izdevuma sagatavošanas, drukāšanas un izplatīšanas koncepciju ar EKP, precizējot saturu un aktivitātes atbilstoši aktualitātēm un EK prioritātēm (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024) konkrētajam laika posmam

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju, vai arī, ja radušies citi jautājumi saistība ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz comm-rep-latvia@ec.europa.eu comm-rep-latvia@ec.europa.eu līdz 2020. gada 13. jūlijam.

 

***

Publicēts 10.02.2020.

 

Augsta līmeņa pasākumu plānošana, sagatavošana un norises nodrošināšana

Plānots izsludināt 2020. gada februārī.

 

Skaidrojot Eiropas Komisijas (EK) politiskās prioritātes un dienaskārtību, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā rīko augsta līmeņa konferences, diskusijas un t.s. pilsoņu dialogus ar Eiropas Komisijas augstu amatpersonu dalību. Pasākumu norises nodrošināšanai tiek piemeklētas atbilstošas telpas, gatavots ielūdzamo saraksts, notiek saziņa ar ielūdzamajiem, tiek plānots saturs, piesaistīti eksperti, lektori, moderatori, tulki un citi tehniskā atbalsta sniedzēji. Tāpat EK pārstāvniecība nereti piedalās citu institūciju, organizāciju rīkotajos augsta līmeņa pasākumos. Arī šādos gadījumos var būt nepieciešama tehniskā atbalsta funkcija. Aptuvenas aplēses liecina, ka ar EK pārstāvniecības dalību gadā tiek rīkoti līdz 10 pasākumiem, kurus apmeklē vismaz 50-150 dalībnieku.

 

EK pārstāvniecība plāno izsludināt iepirkumu, lai piesaistītu līgumslēdzēju, kura pienākumos ietilps plašs augsta līmeņa pasākumu organizēšanai nepieciešamo pakalpojumu loks, lai nodrošinātu sekmīgu pasākumu norisi.

 

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 135,000 EUR (bez PVN). Atkarībā no Pasūtītāja vajadzībām un veikto darbu daudzuma, tiks slēgti Īpašie līgumi, līdz tiek apgūta visa iepriekš minētā summa. Kopējais maksimālais pamatlīguma termiņš ir 4 gadi.

 

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju, vai arī, ja radušies citi jautājumi saistība ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz comm-rep-latvia@ec.europa.eu līdz 2020. gada 24.februārim.

 

***

Publicēts 3.02.2020.

Cenu aptauja dienesta automašīnu iespējamai iegādei Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vajadzībām

Dokumentāciju plānots izsūtīt 2020. gada februārī

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā veiks cenu aptauju E klases hibrīdautomašīnas un mikroautobusa iespējamai iegādei atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

E-klases automašīnas maksimālā cena ir EUR 34 374,00 (bez PVN), bet hibrīdautomašīnām pieļaujama augstāka cena.

Mikroautobusa maksimālā cena ir EUR 31 629,00 (bez PVN).

Ja vēlaties piedalīties cenu aptaujā un saņemt tehniskās specifikācijas, vai arī, ja radušies citi jautājumi saistībā ar šo aptauju, rakstiet e-pastu uz comm-rep-latvia@ec.europa.eu līdz 2020. gada 17. februārim.

***

Publicēts 13.1.2020.

INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMI UN ATBALSTS ES MĀJAS INFORMĀCIJAS CENTRA RĪGĀ, LATVIJĀ, KOMUNIKĀCIJAS PASĀKUMIEM

 

Viens no Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un Eiropas Parlamenta biroja Latvijā uzdevumiem ir informēt Latvijas iedzīvotājus par Eiropas Savienības darbu. Šā uzdevuma veikšanai abas ES institūcijas kopā izveidojušas tā saukto Eiropas publisko telpu — Informācijas centru, kas atrodas Eiropas Savienības mājā Rīgā (turpmāk — "ES MĀJAS IC").

 

ES MĀJAS IC palīdz veidot tiešu kontaktu ar plašāku sabiedrību, tostarp ar ieinteresētajām personām, ekspertiem, NVO u. c. un nodrošināt tiem vajadzīgo informāciju, kā arī proaktīvi piedāvāt ES informāciju svarīgākajām mērķauditorijām. ES MĀJAS IC tiek uzņemti apmeklētāji un apmeklētāju grupas, piem., no skolām un organizācijām. ES māja organizē seminārus, sanāksmes un konferences par konkrētiem ES prioritāriem jautājumiem, iesaistot partnerorganizācijas, žurnālistus un citus interesentus.

 

Eiropas Komisijas pārstāvniecība meklē kvalificētu pakalpojumu sniedzēju, kurš nodrošinātu informācijas pakalpojumus un atbalstu komunikācijas pasākumiem ES MĀJAS IC un ārpus tā, nodrošinot atbilstoši kvalificētu personālu ES MĀJAS IC.

 

Līgumslēdzējs nodrošinās vajadzīgos pakalpojumus ES MĀJAS IC darba laikā (pēc vietējā laika):

 

  • no pirmdienas līdz piektdienai, 10.00–18.00,
  • sestdienās no 10.00 līdz 14.00.

 

Iepriekš minētajā darba laikā ES MĀJAS IC vienmēr jābūt divām personām. Darba laikā ES MĀJAS IC apmeklētāju apkalpošanas vietā vienmēr jābūt vismaz vienam darbiniekam. Lai nodrošinātu plānotās slodzes, ES MĀJAS IC pakalpojumus jānodrošina  trim darbiniekiem: IC pasākumu vadītājs (daļēja slodze), ES informācijas konsultants un tehniskais darbinieks (abi uz pilnu slodzi).

 

Orientējošais iepirkuma procedūras uzsākšanas datums: 2020.gada janvāris

 

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 60 000 EUR (bez PVN). Līgumu plānots slēgt uz gadu.

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju, vai arī, ja radušies citi jautājumi, rakstiet e-pastu uz comm-rep-latvia@ec.europa.eu (link sends e-mail).

 

 

***

Publicēts 04.12.2019.

"EIROPAS EKSĀMENS" LATVIJĀ 2020.GADA 7.-9. MAIJĀ  plānošana, sagatavošana, norises nodrošināšana

 

"Eiropas eksāmens" ir Eiropas Komisijas pārstāvniecības projekts, kura mērķis ir veicināt Latvijas sabiedrības un īpaši skolēnu zināšanas par Eiropas Savienības jautājumiem, izpratni par ES dienaskārtībā esošiem jautājumiem, kā arī sniegt informācija par zināšanu lomu un iespējām Eiropas Savienībā, aizpildot testu www.esmaja.lv par Eiropas Savienības darbību un ietekmi uz iedzīvotāju dzīvi. “Eksāmena uzdevums” ir pievērst uzmanību Eiropas dienai 9. maijā. 2019.gadā “Eiropas eksāmenā” piedalījās vairāk kā 19 000 dalībnieki. "Eiropas eksāmens" jau ir noteiktās auditorijās (īpaši skolās) zināms zīmols, kura atpazīstamība ar katru gadu mērķtiecīgi jāpaplašina, balstoties uz iepriekšējo gadu labās prakses piemēriem un sekojot mūsdienu informācijas pasniegšanas tendencēm, kā arī jāizmanto aktivitātes pārrobežu potenciāls.

 

Orientējošais iepirkuma procedūras uzsākšanas datums: 2019. gada decembris

 

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 30 000 EUR (bez PVN) gadā. Līgumu plānots slēgt uz gadu, ar iespēju pagarināt vēl uz trīs gadiem.

 

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju, vai arī, ja radušies citi jautājumi siastībā ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz comm-rep-latvia@ec.europa.eu (link sends e-mail)   līdz 2019. gada 17. decembrim.

 

 

***

Publicēts 16.09.2019.

Komunikācijas kampaņu asistenta pakalpojumi Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vajadzībām

Orientējošais iepirkuma procedūras uzsākšanas datums: 2019. gada oktobris

Lai informētu sabiedrību par Eiropas Savienības paveikto un plānotajām aktivitātēm iedzīvotāju labā, kā arī ES sniegtajām iespējām, Eiropas Komisija realizē virkni korporatīvo kampaņu. Šo kampaņu uzdevums ir viegli uztveramā un koncentrētā veidā iepazīstināt sabiedrību ar dažādajām ES programmām un iniciatīvām, kas piedāvā atbalstu, sniedz attīstības un investīciju iespējas, rada izaugsmi un darbavietas, un pasargā indivīdus un sabiedrību. Lai koordinētu un nodrošinātu sinerģiju starp kampaņām, to realizācijā iesaistītajām pusēm un dažādiem līgumslēdzējiem un ieinteresētajām pusēm, paplašinātu realizējamo pasākumu loku, kā arī nodrošinātu atbalstu pārstāvniecībai kampaņu īstenošanā, EK pārstāvniecība aicina darbā pieredzējušu projektu asistentu.

Pretendentam jābūt pieredzei komunikācijas un sabiedrisko attiecību projektu īstenošanā valsts, pašvaldību, privātajā un/ vai nevalstiskajā sektorā, izpratnei par valsts uzbūvi, sadarbību starp dažādām organizācijām ES līmenī, valsts, pašvaldību, reģionālajā un vietējā līmenī. Darbam būs nepieciešamas zināšanas par sadarbību ar tradicionālajiem un sociālajiem medijiem, veidojot mērķauditorijām atbilstošus vēstījumus saskaņā ar projekta mērķiem, kā arī jābūt spējai strukturēt, apstrādāt un izklāstīt sarežģītu informāciju uztveramā un mērķauditorijai piemērotā veidā. Tāpat svarīga ir spēja plānot, organizēt un līdzsvarot laiku starp individuālo un komandas darbu, izcilas komunikācijas prasmes un latviešu un angļu valodas zināšanas mutiski un rakstiski.

Pakalpojumu sniegšanas vieta ir EK pārstāvniecības Latvijā birojs Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, kā arī Latvijas reģioni, atbilstoši kampaņu ietvaros plānotajiem pasākumiem. Līgumslēdzējam tiks nodrošināta aprīkota darba vieta EK pārstāvniecības Latvijā birojā, pakalpojuma sniegšanas laiks – 8 stundas darba dienā.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 30 000 EUR (bez PVN) 12 mēnešiem. Pieteikties dalībai iepirkumā var gan fiziskas, gan juridiskas personas.

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju, vai arī, ja radušies citi jautājumi, rakstiet e-pastu uz comm-rep-latvia@ec.europa.eu(link sends e-mail)  līdz 2019. gada 30. septembrim.

 

***

Publicēts 09.09.2019.

 

Mācību un metodisko materiālu kopas “Vitamīns ES” un citu skolas vecuma bērniem un jauniešiem paredzētu izziņas materiālu par ES jautājumiem sagatavošana un izplatīšana

 

Plānots izsludināt 2019. gada septembrī.

 

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā (EKP) ik gadu rīko dažādas aktivitātes, kas vērstas uz skolēnu, studentu un plašākas sabiedrības izglītošanu par Eiropas Savienības darbību un politikām, tā veicinot šo mērķauditoriju zinātību un līdzdalību. Līdz šim EK pārstāvniecība realizējusi vairākus skolu projektus bērnu un jauniešu izglītošanai par ES, tostarp realizējusi mācību un metodisko materiālu kopas “Vitamīns ES” izstrādi (https://esmaja.lv/lv/projekti/vitamins-es/aktualitates). Turpinot iesākto projektu attīstību, iecerēts tai skaitā padziļināti strādāt ar jau sagatavotajiem materiāliem, aktīvi tos piedāvājot skolām un skolotājiem, izstrādāt jaunus materiālus, pētot un ņemot vērā mērķauditorijas vajadzības, vai veikt, piemēram, citās ES valstīs izstrādātu materiālu adaptāciju, sagatavošanu un izplatīšanu, sadarbojoties ekspertiem un attiecīgām valsts iestādēm. Pakalpojumi tai skaitā var ietvert arī tādus tehniskus pakalpojumus kā maketēšana un ražošana.


Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 100,000 EUR (bez PVN). Atkarībā no Pasūtītāja vajadzībām un veikto darbu daudzuma, tiks slēgti Īpašie līgumi, līdz tiek apgūta visa iepriekš minētā summa. Kopējais maksimālais pamatlīguma termiņš ir 4 gadi.

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju, vai arī ja radušies citi jautājumi saistībā ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz adresi comm-rep-latvia@ec.europa.eu (link sends e-mail) līdz 2019. gada 23. septembrim.

 

 

 

***

Publicēts 4.09.2019.

 

Informatīvu un izglītojošu pasākumu organizēšana Rīgā un reģionos, piedaloties Europe Direct informācijas tīkla pārstāvjiem un citiem ES informācijas sniedzējiem

 

Plānots izsludināt 2019. gada septembrī.

 

Ar mērķi stiprināt Eiropas Savienības informācijas centru kapacitāti un veicinātu pieredzes apmaiņu, Eiropas Komisijas pārstāvniecība kalendārā gada ietvaros organizē tādus informatīvi-izglītojošus pasākumus kā ES informācijas diena, ES informācijas sniedzēju forums Rīgā u.c. Tāpat, lai popularizētu Europe Direct informācijas  centru darbu,  informētu par politikas prioritātēm korporatīvās komunikācijas kampaņu ietvaros un veicinātu diskusijas par aktuāliem jautājumiem, EK pārstāvniecība ik gadu piedalās dažāda formāta pasākumos Rīgā un reģionos - pilsētu svētkos, specializētās izstādēs, konferencēs u.c. Lai atlasītu pretendentu, kurš pēc EK pārstāvniecības pieprasījuma nodrošinās minēto pasākumu saturisko plānošanu un organizēšanu, EK pārstāvniecība plāno izsludināt iepirkuma konkursu.

 

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 100,000 EUR (bez PVN). Atkarībā no Pasūtītāja vajadzībām un veikto darbu daudzuma, tiks slēgti Īpašie līgumi, līdz tiek apgūta visa iepriekš minētā summa. Kopējais maksimālais pamatlīguma termiņš ir 4 gadi.

 

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju, vai arī ja radušies citi jautājumi saistībā ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz adresi comm-rep-latvia@ec.europa.eu (link sends e-mail) līdz 2019. gada 18. septembrim.

 

 

 

***

Tehniskais atbalsts, noformēšanas un loģistikas pakalpojumi EK pārstāvniecības dalībai pasākumos

 

Plānots izsludināt 2019. gada oktobrī.

 

Viens no svarīgākajiem Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā (EKP) uzdevumiem ir informēt Latvijas iedzīvotājus par ES darbību un politikas iniciatīvām un veicināt diskusijas par aktuāliem ES jautājumiem. Lai veiktu šo uzdevumu, pārstāvniecība rīko pasākumus, kā arī piedalās citu organizāciju rīkotajos pasākumos, tostarp festivālos, tematiskajās izstādes, pasākumos konkrētām mērķauditorijām, mākslas, kino un kultūras pasākumos, pilsētas svētkos Rīgā un novados. EKP plāno izsludināt iepirkumu konkursu, lai atlasītu un noslēgtu ietvara līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošinātu nepieciešamos pasākumu organizatoriskos, noformēšanas, loģistikas pakalpojumus EKP rīkotajos pasākumos, kā arī sniegtu tehnisku atbalstu EKP dalībai trešo pušu organizētajos pasākumos. Pakalpojumi var tai skaitā ietvert radošo un vizuālo risinājumu izstrādi, transporta pakalpojumus, tehnisko nodrošinājumu.

 

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 80,000 EUR (bez PVN). Atkarībā no Pasūtītāja vajadzībām un veikto darbu daudzuma, tiks slēgti Īpašie līgumi, līdz tiek apgūta visa iepriekš minētā summa. Kopējais maksimālais pamatlīguma termiņš ir 4 gadi.

 

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju, vai arī ja radušies citi jautājumi saistībā ar plānoto iepirkumu, rakstiet e-pastu uz adresi comm-rep-latvia@ec.europa.eu (link sends e-mail) līdz 2019. gada 18. septembrim.

 

 

***

Publicēts 03.09.2019.

 

Digitālās un korporatīvās komunikācijas koordinators darbam ar iesaistītajām pusēm

 

Plānots izsludināt 2019. gada septembrī.

 

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā plāno izsludināt iepirkuma konkursu, lai piesaistītu sociālo mediju un tiešsaistes aktivitāšu koordinatoru darbam ar iesaistītajām pusēm. Pretendentam jābūt plašām zināšanām par Eiropas Savienību, Eiropas Komisijas darbu un augsta līmeņa digitālās komunikācijas prasmēm, kā arī izcilām latviešu un angļu valodas mutvārdu un rakstu zināšanām. Sociālo mediju un tiešsaistes aktivitāšu koordinators strādās, lai ikdienā nodrošinātu saturu EK pārstāvniecības sociālo mediju profilos Twitter, Facebook un Instagram, veidojot dažādām sabiedrības grupām piemērotu saturu, un operatīvi reaģētu uz iedzīvotāju jautājumiem par EK darba kārtībā esošajiem jautājumiem - DFS, EMS padziļināšana, izglītība, migrācija, kohēzija u.c. Tāpat koordinatoram jāspēj radošā un inovatīvā veidā atainot ES vērtības, uzlabojot sabiedrības izpratni par ES institūcijām un aktivitātēm.

 

Koordinatora uzdevums ir būtiski palielināt pārstāvniecības tiešsaistes saziņas apmērus un sasniegto auditoriju. Būtiska daļa amata pienākumu būs saistīta ar dezinformācijas un dažādu mītu atspēkošanu, kas saistīti ar Eiropas Savienību un Eiropas Komisijas darbu. Tāpat koordinatoram būs jānodrošina reportāžas no Eiropas Komisijas pārstāvniecības un ar to sadarbībā notiekošiem pasākumiem, kā arī komunikācija, kas saistīta ar korporatīvās komunikācijas kampaņām #EUandMe, #InvestEU, #EUprotects un #manaEiropa. Amata pienākumos ietilps arī regulāra sociālo mediju aktivitāšu analīze un ziņošana par sasniegtajiem rezultātiem. Koordinators strādā pilnu darba laiku, noslodzi un darāmo plānojot un saskaņojot ar citiem pārstāvniecības darbiniekiem.

 

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 30 000 EUR (bez PVN) gadā. Atkarībā no pakalpojuma nepieciešamības un pieejamā budžeta līgums var tikt pagarināts līdz četriem gadiem, nepārsniedzot kopējo summu 120 000 EUR (bez PVN).

 

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju, vai arī, ja radušies citi jautājumi, jāraksta e-pasts uz adresi comm-rep-latvia@ec.europa.eu  līdz 2019. gada 17. septembrim.

 

 

 

***

Publicēts 02.09.2019.

 

Digitālās komunikācijas pakalpojumu sniegšana EK politisko prioritāšu un korporatīvo komunikācijas kampaņu atbalstam

 

Plānots izsludināt 2019. gada septembrī.

 

Sociālo mediju komunikācijas apjoms ik dienas strauji aug, kā arī sociālie mediji ir ietekmīga un neatņemama informācijas lauka sastāvdaļa. Līdz ar to Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā plāno izsludināt konkursu, lai piesaistītu pakalpojumus digitālās komunikācijas, tai skaitā korporatīvās komunikācijas kampaņu, ko realizē Eiropas Komisija, un tās pārstāvniecība Latvijā, atbalstam. Digitālās komunikācijas pakalpojumu sniedzēja uzdevums būtu ciešā sadarbībā ar EK pārstāvniecību, tehniski augstvērtīgi un radoši izstrādāt pielāgotu saturu sociālo tīklu vietnēm Facebook, Instagram un Twitter. Pretendenta pamata uzdevums ir būtiski palielināt pārstāvniecības tiešsaistes saziņas apmērus, piedāvājot katra sociālā tīkla specifikai atbilstošu komunikācijas ziņojumu izveidi un pozicionēšanu, kas mērķauditorijām saprotamā veidā skaidro Eiropas Komisijas iniciatīvas un virzītās politikas. Šī iepirkuma neatņemama sastāvdaļa būs arī sociālo mediju un tiešsaistes aktivitāšu analīze un ziņošana par sasniegtajiem rezultātiem.

 

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 20,000 EUR (bez PVN) gadā. Atkarībā no pakalpojuma nepieciešamības un pieejamā budžeta līgums var tikt pagarināts līdz četriem gadiem, nepārsniedzot kopējo summu 80 000 EUR (bez PVN).

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju, vai arī, ja radušies citi jautājumi, jāraksta e-pasts uz adresi comm-rep-latvia@ec.europa.eu (link sends e-mail) (link sends e-mail) līdz 2019. gada 13. septembrim.

 

***

Publicēts 29.08.2019.

Eiropas Savienības mājas Informācijas centra Rīgā darbības satura koncepcijas un atbilstoša interjera dizaina izstrāde

Plānots izsludināt 2019. gada septembrī.

Viens no svarīgākajiem Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un Eiropas Parlamenta biroja Latvijā uzdevumiem ir informēt Latvijas iedzīvotājus par ES institūciju darbu un politikas iniciatīvām un veicināt diskusijas par aktuāliem ES jautājumiem. Šo uzdevumu veikšanai abas ES institūcijas kopā izveidojušas un uztur Informācijas centru, kas atrodas ES mājā Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, divos stāvos, un ir publiski pieejams apmeklētājiem. Eiropas Komisijas pārstāvniecība plāno izsludināt iepirkumu ar mērķi atlasīt pretendentu, kas palīdzētu radīt jaunu ES mājas informācijas centra darbības koncepciju un interjera dizainu, lai attīstītu informācijas centru par mūsdienīgu, daudzfunkcionālu, inovatīvu zināšanu un kompetenču centru ES jautājumos ar pilnveidotu satura pasniegšanas veidu un atbilstošu interjera dizainu.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 25,000 EUR (bez PVN).

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju, vai arī ja radušies citi jautājumi, jāraksta e-pasts uz adresi comm-rep-latvia@ec.europa.eu (link sends e-mail) līdz 2019. gada 9. septembrim.

 

***

Publicēts 22.08.2019.
Elektronisko mediju sižeti – stāsti kampaņas "Mans reģions, mana Eiropa, mana nākotne"

Plānots izsludināt 2019. gada septembrī

Kampaņas "Mans reģions, mana Eiropa, mana nākotne" mērķu sasniegšanai Latvijā, īpaši Zemgalē un Latgalē, plašāka sabiedrība tiek iepazīstināta ar Eiropas Savienības finanšu instrumentu dažādību un pieejamību lauku reģionu iedzīvotāju atbalstam un dzīves kvalitātes uzlabošanai. Viens no kampaņas mērķiem ir parādīt dažādu nozaru pieredzes stāstus, kas raksturo Zemgalē un Latgalē realizētus ES atbalsta projektus, īpaši iezīmējot izvēlēto varoņu/ pieredzes stāstu ietekmi uz vietējās kopienas un reģiona dzīvi; dzīves kvalitātes paaugstināšanu laukos; un akcentējot iespēju dažādību (tai skaitā jauniešiem). Šī iepirkuma ietvaros paredzēta stāstu/ sižetu veidošana, kā arī gadījumos, ja pretendents nav TV kanāls, bet producentu grupa – tālāka sadarbība ar nacionālajiem plašsaziņas līdzekļiem izveidoto stāstu izplatīšanai. Paredzamais rezultāts būtu virkne ziņu vai reportāžu (vismaz 15 stāstu), kas aptver dažādu nozaru ES atbalsta piemērus un veiksmes stāstus Zemgalē un Latgalē un ir skatāmi gan nacionālās apraides medijos, gan sociālajos tīklos. Materiāls var tikt subtitrēts un izmantots pārpublicēšanai arī citos medijos, kā arī var tikt izplatīts citās ES dalībvalstīs.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 40,000 EUR (bez PVN). Plānots, ka aktivitātes šī projekta ietvaros sāksies 2019. gada oktobrī.

Ja vēlaties pieteikties dalībai šajā iepirkumā un saņemt iepirkuma dokumentāciju, vai arī ja radušies citi jautājumi, jāraksta e-pasts uz adresi comm-rep-latvia@ec.europa.eu līdz 2019. gada 9. septembrim.

 

***

Publicēts 15.04.2019

Ceļojumu aģentūras pakalpojumi Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vajadzībām

Izsludināts 2019. gada 30. aprīlī

 

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā izsludināja konkursu, lai noslēgtu pamatlīgumu ar ceļojumu aģentūru, kura spētu sniegt vajadzīgos pakalpojumus, nodrošinot ceļojumus Eiropā žurnālistiem, ekspertiem un studentiem. Pretendentam būs jāpiedāvā pakalpojumi ceļojumu organizēšanai un vadīšanai no Latvijas uz Eiropu un/vai no Eiropas uz Latviju. Galvenais galamērķis ir Brisele, taču var tikt apmeklētas arī citas pilsētas. Tāpat ceļojumu aģentūrai būs jānodrošina pakalpojumi visu diennakti, kā arī jābūt sasniedzamai ārkārtas gadījumos.

Šī iepirkuma konkursa maksimālā summa ir EUR 60 000 (bez PVN). Līgums tiks slēgts uz vienu gadu ar iespēju to pagarināt. Kopējais maksimālais pamatlīguma termiņš ir 4 gadi.

Jautājumu gadījumā jāraksta e-pasts uz adresi: comm-rep-latvia@ec.europa.eu (link sends e-mail)

***

 

10.06.2019.

Pagaidu darbinieku noma Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vajadzībām

Šā gada jūnija otrajā pusē Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā plāno izsludināt konkursu, lai noslēgtu pamatlīgumu ar ārēju pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošinās pagaidu darbinieku nomas pakalpojumus Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vajadzībām. Pretendentam jāsniedz pakalpojums, kas ietver pagaidu darbinieka līguma administrēšanu atbilstoši LR normatīvajiem aktiem – darba līguma slēgšana, darba laika uzskaite, darba algas aprēķins un izmaksa, darbaspēka nodokļu aprēķins un nomaksa.

Šī iepirkuma konkursa maksimālā summa ir EUR 130 000 (bez PVN). Atkarībā no Pasūtītāja vajadzībām un veikto darbu daudzuma, tiks slēgti īpašie līgumi, līdz tiek apgūta visa iepriekš minētā summa. Kopējais maksimālais pamatlīguma termiņš ir 4 gadi. Interesentiem jautājumu gadījumā jāraksta e-pasts uz adresi: comm-rep-latvia@ec.europa.eu (link sends e-mail) (link sends e-mail)

***

Interneta tiešraižu un citu audiovizuālo pakalpojumu nodrošināšana Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vajadzībām

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā izsludinās konkursu, lai noslēgtu pamatlīgumu ar ārēju pakalpojuma sniedzēju, kas būs atbildīgs par interneta tiešraižu un citu audiovizuālo pakalpojumu nodrošināšanu Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vajadzībām. Pieprasītie pakalpojumi – video filmēšana, pārraidīšana, ierakstīšana un uzturēšana, pārraides montāža dažāda garuma video sižetos, sinhronā tulkojuma un subtitru integrēšana utt.

Šī iepirkuma konkursa maksimālā summa ir EUR 30 000 (bez PVN). Atkarībā no Pasūtītāja vajadzībām un veikto darbu daudzuma, tiks slēgti īpašie līgumi, līdz tiek apgūta visa iepriekš minētā summa. Kopējais maksimālais pamatlīguma termiņš ir 4 gadi. Interesentiem jautājumu gadījumā jāraksta e-pasts uz adresi: comm-rep-latvia@ec.europa.eu (link sends e-mail)

***

Eiropas dienai veltīta Atvērto durvju dienas pasākuma organizēšanas un loterijas norises tehniskais atbalsts

Ar šo paziņojam, ka Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā izsludinās konkursu pakalpojumu līgumam, lai nodrošinātu augstas kvalitātes Atvērto durvju dienas pasākuma tehniskās norises atbalstu pasākumam ar mērķi informēt skolēnus un jauniešus par Eiropas Savienības vērtībām, iespējām un aktualitātēm. Plānots, ka pretendents 2019. aprīlī un 9. -10.maijā sniegs atbalstu informatīvi-izglītojošu pasākumu norises sagatavošanā un realizēšanā un loterijas organizēšanā, piedāvājot augstvērtīgi sagatavotus informatīvos materiālus un tehnisko atbalstu.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 14,000 EUR (bez PVN). Plānots, ka aktivitātes šī projekta ietvaros risināsies 2019. gada 9. un 10. maijā. Interesentiem jautājumu gadījumā jāraksta e-pasts uz adresi: comm-rep-latvia@ec.europa.eu (link sends e-mail)

***

Eiropas dienai veltītu koncertu pasākumu skolās un  Eiropas dienas pieņemšanas laikā radošās koncepcijas, mākslinieciskā un tehniskā realizācija

Ar šo paziņojam, ka Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā izsludinās konkursu pakalpojumu līgumam, lai nodrošinātu mākslinieciski augstvērtīgu pasākumu norisi mērķa grupu informēšanai par Eiropas Savienības vērtībām un aktualitātēm. Plānots, ka pretendents 2019. gada 9. maijā veidos divu veidu koncertus – vairākus muzikāli - informatīvus pasākumus skolās Rīgā un vienu muzikālu pasākumu sadarbības partneriem Eiropas dienas pieņemšanas laikā. Abos pasākumos jānodrošina Latvijā labi zināmu mākslinieku dalība, piedāvājot skatītājiem augsta mākslinieciskā līmeņa priekšnesumus, atraktīvu un informatīvu pasākumu noformējumu.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 30,000 EUR (bez PVN). Plānots, ka aktivitātes šī projekta ietvaros risināsies 2019. gada 9. maijā. Interesentiem jautājumu gadījumā jāraksta e-pasts uz adresi: comm-rep-latvia@ec.europa.eu (link sends e-mail)

***

Eiropas Komisijas komunikācijas kampaņu InvestEU, EUandME un EUprotects aktivizēšana festivālā Positivus 2019

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā plāno izsludināt konkursu, lai piesaistītu sadarbības partneri trīs komunikācijas kampaņu — InvestEU, EUandME un EUprotects — aktivizēšanai festivālā Positivus 2019. gada 26.-27. jūlijā Salacgrīvā, Latvijā. Šīs komunikāciju kampaņas ar veiksmes stāstu, vēstnešu, inovatīvu multimediju aktivitāšu, iesaistošu sociālo mediju un spēles elementu palīdzību atraktīvā viedā nodod vēstījumu par dažādajām Eiropas Savienības programmām, kas, balstītas Eiropas vērtībās, dod iespējas, rada izaugsmi un darbavietas, un pasargā indivīdus un sabiedrību. Iepirkums tiks izsludināts par festivāla ietvaros īstenojamo komunikācijas kampaņu radošās idejas izstrādi, vizualizēšanu, plānošanu, fizisku un saturisku sagatavošanu un pilnu norises nodrošināšanu. Svarīgi priekšnosacījumi būs festivālā izmantoto materiālu un iekārtu atkārtota izmantošana un viegla transportējamība, kā arī inovatīvu tehnoloģiju, paplašinātas realitātes (XR) un spēles elementu (gamification) izmantošana.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 40,000 EUR (bez PVN). Interesentiem jautājumu gadījumā jāraksta e-pasts uz adresi: comm-rep-latvia@ec.europa.eu (link sends e-mail).

***

Augsta līmeņa starptautiskās konferences par Eiropas Savienības nākotni organizēšana

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā plāno izsludināt konkursu, lai piesaistītu sadarbības partneri diskusijas par Eiropas Savienību un tās nākotni organizēšanai. Ikgadēja augstā līmeņa konference notiks ceturto gadu pēc kārtas. Iepirkums tiks izsludināts par konferences plānošanu, sagatavošanu un norises nodrošināšanu. Konferences ietvaros ir plānots diskutēt par tādām aktuālām tēmām kā Eiropas nākotne, globālie izaicinājumi, Eiropas aizsardzība, Eiropas finanšu nākotne, Brexit, Digitālais tirgus, Enerģētikas savienība, ES ārējās attiecības. 2019. gada konferencē īpašs uzsvars būs uz gaidāmajām EP vēlēšanām, kā arī Latvijas 15 gadiem kopš iestāšanās Eiropas Savienībā.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 30,000 EUR (bez PVN). Plānots, ka konference notiks 2019. gada martā (datums tiks precizēts). Interesentiem jautājumu gadījumā jāraksta e-pasts uz adresi: comm-rep-latvia@ec.europa.eu (link sends e-mail)

***

Elektronisko mediju sižeti – stāsti kampaņas "ES – sargāsim kopā" 

#EUProtects jeb kampaņas " ES – sargāsim kopā" ietvaros tiek veidoti stāsti un sižeti, balstoties uz ES notiekošo, dažus no piemēriem varēja vērot jau 2018. gada vasarā. Ir svarīgi rādīt aktuālus stāstus, kas izskaidro ES pievienoto vērtību. Šī iepirkuma ietvaros paredzēta sadarbība ar nacionālajiem plašsaziņas līdzekļiem, kam sekos arī attiecīgs atbalsts sociālajos medijos. Stāsti ietvertu Eiropas dimensiju (stāsta līniju) un Latvijas izvēlēto varoņu stāstu lokālās dimensijas, atainojot gan vietējos ikdienas varoņus, gan stāstus no citām ES dalībvalstīm. Darbs ar žurnālistiem var aptvert sadarbību ar citām pārstāvniecībām, ES iestādēm un aģentūrām, lai nodrošinātu konkrētu stāstu izveidi. Paredzamais rezultāts būtu virkne ziņu vai reportāžu par konkrētu #EUProtects tēmu – paredzot sešus stāstus, kas aptver dažādas ES dalībvalstis. Materiāls var tikt subtitrēts un izmantots arī citu pārstāvniecību vajadzībām. Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 24,000 EUR (bez PVN). Plānots, ka aktivitātes šī projekta ietvaros sāksies 2018. gada novembrī. Interesentiem jautājumu gadījumā jāraksta e-pasts uz adresi: comm-rep-latvia@ec.europa.eu (link sends e-mail)

***

Digitālās un korporatīvās komunikācijas koordinatora pakalpojumi

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā izsludina konkursu, lai piesaistītu digitālās un korporatīvās komunikācijas koordinatoru darbam ar iesaistītajām pusēm. Pretendentam jābūt plašām zināšanām ES lietās un digitālajā komunikācijā. Digitālās un korporatīvās komunikācijas koordinators strādās, lai rūpētos par pārstāvniecības ikdienas vajadzībām, lai izstrādātu pielāgotu saturu un reaģētu iedzīvotāju jautājumiem tiešsaistē, kas saistīti ar konkrētām, jutīgām un tehniskām ES lietām, kas pašlaik ir darba kārtībā - DFS, EMS padziļināšana, migrācija, saziņa ar iedzīvotājiem utt. Šī amata uzdevums ir būtiski palielināt pārstāvniecības tiešsaistes saziņas apmērus, īpaši saziņā ar iesaistītajām pusēm. Amata pienākumos ietilps arī sociālo mediju un tiešsaistes aktivitāšu analīze un ziņošana par sasniegtajiem rezultātiem. Īpašs uzsvars sociālo mediju un tiešsaistes aktivitāšu vadītāja darbā būs Eiropas vēlēšanas.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 30,000 EUR (bez PVN) 12 mēnešiem. Plānots, ka aktivitātes šī projekta ietvaros sāksies no 2018. gada 1. septembra. Interesentiem jautājumu gadījumā jāraksta e-pasts uz adresi: comm-rep-latvia@ec.europa.eu (link sends e-mail)

***

Sociālo mediju un tiešsaistes aktivitāšu vadītājs darbam ar iesaistītajām pusēm

Ar šo paziņojam, ka Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā izsludinās konkursu, lai piesaistītu sociālo mediju un tiešsaistes aktivitāšu vadītāju darbam ar iesaistītajām pusēm. Pretendentam jābūt plašām zināšanām ES lietās un digitālajā komunikācijā. Sociālo mediju un tiešsaistes aktivitāšu vadītājs strādās, lai rūpētos par pārstāvniecības ikdienas vajadzībām, lai izstrādātu pielāgotu saturu un reaģētu iedzīvotāju jautājumiem tiešsaistē, kas saistīti ar konkrētām, jutīgām un tehniskām ES lietām, kas pašlaik ir darba kārtībā - DFS, EMS padziļināšana, migrācija, saziņa ar iedzīvotājiem utt. Šī amata uzdevums ir būtiski palielināt pārstāvniecības tiešsaistes saziņas apmērus, īpaši saziņā ar iesaistītajām pusēm. Amata pienākumos ietilps arī sociālo mediju un tiešsaistes aktivitāšu analīze un ziņošana par sasniegtajiem rezultātiem. Īpašs uzsvars sociālo mediju un tiešsaistes aktivitāšu vadītāja darbā būs Eiropas vēlēšanas.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 30,000 EUR (bez PVN) 12 mēnešiem. Plānots, ka aktivitātes šī projekta ietvaros sāksies no 2018. gada 1. septembra. Interesentiem jautājumu gadījumā jāraksta e-pasts uz adresi: comm-rep-latvia@ec.europa.eu (link sends e-mail)

***

Tehniskais atbalsts un reklāma komunikācijai sociālajos medijos

Ar šo paziņojam, ka Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā izsludinās konkursu pakalpojumu līgumam ar digitālās komunikācijas aģentūru, lai nodrošinātu atbalstu konkrētām korporatīvās komunikācijas kampaņām. Aģentūras darbs noritēs ciešā sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības digitālo līderi, sociālo mediju un tiešsaistes aktivitāšu vadītāju un komunikācijas ekspertiem. Tehniskā atbalsta sniedzējs nodrošinās tiešsaistes satura, piemēram, vizuālo, videomateriālu, infografiku un reklāmas saskaņotu plānošanu, izgatavošanu un publicēšanu Twitter, Facebook, Instagram un draugiem.lv tīklos saskaņā ar pasūtītāja vajadzībām. Laikā februāris-maijs daļa no darba tiek koncentrēta uz Eiropas dienas projektiem.

Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 20,000 EUR (bez PVN) 12 mēnešiem. Plānots, ka aktivitātes šī projekta ietvaros sāksies no 2018. gada 1. septembra. Interesentiem jautājumu gadījumā jāraksta e-pasts uz adresi: comm-rep-latvia@ec.europa.eu (link sends e-mail)

***

Investīciju plāna Eiropai (#InvestEU) publicitātes nodrošināšana Latvijas Pilsētu svētkos 2018.gada vasarā

Ar šo paziņojam, ka Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā plāno izsludināt iepirkuma procedūru par "Investīciju plāna Eiropai (#InvestEU) publicitātes nodrošināšanu Latvijas Pilsētu svētkos 2018. gada vasarā". Iepirkuma ietvaros no pretendentiem tiks sagaidīts priekšlikums par #InvestEU pārvietojamās informatīvās telts izveidošanu, tās satura izstrādi un sabiedrisko attiecību kampaņas īstenošanu (klātienē, raidošajos, drukātajos un sociālajos medijos) vismaz četru reģionālo Pilsētas svētku laikā, aptverot visus Latvijas kultūrvēsturiskos novadus. Kampaņas mērķis ir ar konkrētiem Latvijas projektu piemēriem parādīt, kā Eiropas Savienības finanšu atbalsts palīdz radīt izaugsmi un darba vietas Latvijā. Iepirkuma plānotā līgumcena nepārsniedz 50,000 EUR (bez PVN). Interesentiem jautājumu gadījumā jāraksta e-pasts uz adresi: comm-rep-latvia@ec.europa.eu (link sends e-mail)