• Current language : lv
Pārstāvniecība Latvijā

Komisija atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Parlaments ir apstiprinājis Atveseļošanas un noturības mehānismu

/latvia/file/atvese%C4%BCo%C5%A1anas-un-notur%C4%ABbas-meh%C4%81nisms_lvAtveseļošanas un noturības mehānisms

Atveseļošanas un noturības mehānisms
Atveseļošanas un noturības mehānisms

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē šodien notikušo Eiropas Parlamenta balsojumu, ar ko tika apstiprināta 2020. gada decembrī panāktā politiskā vienošanās par Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) regulu. Ir sperts svarīgs solis ceļā uz to, lai dalībvalstīm reformu un investīciju atbalstam darītu pieejamus 672,5 miljardus eiro aizdevumu un dotāciju veidā.

10/02/2021

ANM ir galvenais instruments, uz kā balstās ES plāns NextGenerationEU, kurš izstrādāts ar mērķi iziet no Covid-19 pandēmijas stiprākiem. Mehānismam būs izšķiroša nozīme, palīdzot Eiropai atgūties no pandēmijas ekonomiskās un sociālās ietekmes, un tas palīdzēs padarīt ES ekonomiku un sabiedrību noturīgāku un nodrošinās zaļo un digitālo pārkārtošanos.

Atveseļošanas un noturības plāni

Eiropas Parlamenta apstiprinājums nozīmē, ka ANM varētu stāties spēkā februāra otrajā pusē. Tad dalībvalstis varēs oficiāli iesniegt savus nacionālos atveseļošanas un noturības plānus, kurus izvērtēs Komisija un pieņems Padome. Atveseļošanas un noturības plānos dalībvalstis izklāsta reformas un publisko investīciju projektus, kuriem vajadzīgs atbalsts no ANM. Komisija jau ir iesaistījusies intensīvā dialogā ar visām dalībvalstīm par šo plānu sagatavošanu.

Pēc atveseļošanas un noturības plānu apstiprināšanas tiks darīts pieejams priekšfinansējums 13 % apmērā no dalībvalstīm piešķirtās kopējās summas, lai nodrošinātu, ka ANM finansējums pēc iespējas ātrāk nonāk tur, kur tas ir nepieciešams.

Atveseļošanas un noturības mehānisma struktūra un mērķi

ANM balstās uz šādiem sešiem pīlāriem: zaļā pārkārtošanās, digitālā pārveide, ekonomiskā kohēzija, produktivitāte un konkurētspēja, sociāla un teritoriāla kohēzija, veselības, ekonomikas, sociālā un institucionālā noturība, uz nākamo paaudzi vērsta rīcībpolitika.

Mehānisms palīdzēs ES sasniegt 2050. gadam nosprausto klimatneitralitātes mērķi un nostādīs to uz digitālās pārkārtošanās ceļa, radot darbvietas un stimulējot izaugsmi šajā procesā. Klimata mērķu atbalstam katrā nacionālajā atveseļošanas un noturības plānā būtu jāatvēl vismaz 37 % no investīcijām un reformām paredzētajiem izdevumiem. Savukārt digitālās pārkārtošanās atbalstam katrā nacionālajā atveseļošanas un noturības plānā būtu jāatvēl vismaz 20 % no investīcijām un reformām paredzētajiem izdevumiem.

Tas arī palīdzēs dalībvalstīm efektīvi risināt problēmas, kas apzinātas attiecīgajos konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos, kuri sniegti Eiropas ekonomikas un sociālās politikas koordinēšanas pusgada satvarā.

Turpmākie soļi

Panāktā vienošanās tagad ir oficiāli jāapstiprina arī Padomē, un tad to varēs parakstīt ekonomikas un finanšu padomes un Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs. Pēc tam regulu publicēs Oficiālajā Vēstnesī, lai tā varētu stāties spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas. Komisija paredz, ka visas nepieciešamās formalitātes tiks pabeigtas laikus, lai ANM varētu stāties spēkā februāra otrajā pusē.

Kolēģijas locekļu sacītais

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena: “Uzveikt vīrusu ar vakcīnām ir ārkārtīgi svarīgi. Taču mums ir arī jāpalīdz iedzīvotājiem, uzņēmumiem un kopienām pārvarēt ekonomikas krīzi. Atveseļošanas un noturības mehānisms nodrošinās 672,5 miljardus eiro tieši šādiem mērķiem. Ar šiem ieguldījumiem Eiropa kļūs zaļāka, digitālāka, noturīgāka, lai ieguvēji ilgtermiņā būtu visi. Es atzinīgi vērtēju Eiropas Parlamenta pozitīvo balsojumu kā svarīgu soli atveseļošanas un noturības mehānisma aktivizēšanā.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis: “Šis mehānisms sniedz ES valstīm unikālu iespēju atjaunot un pārveidot savu ekonomiku pasaulei pēc Covid-19 krīzes. Tā ir iespēja celt noturību un veidot digitālāku un zaļāku nākotni. Tam nepieciešamas gan īstās investīcijas, gan atbilstošas reformas. Lai atgūtos no krīzes un risinātu 21. gadsimta problēmas, dalībvalstīm būtu jāizmanto ANM finansējuma sniegtā iespēja novērst vājās vietas savā ekonomikā un modernizēt novecojušu rīcībpolitiku un praksi. Aicinām dalībvalstis arī turpmāk cieši sadarboties ar Komisiju stabilu un ticamu atveseļošanas un noturības plānu sagatavošanā, lai mēs pēc iespējas drīzāk varētu sākt izmaksāt finansējumu. Pateicos Eiropas Parlamentam par atbalstu un ANM ātro apstiprināšanu.

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni: “Šodienas balsojums Eiropas Parlamentā mūs tuvina Atveseļošanas un noturības mehānisma spēkā stāšanās brīdim. Pandēmijas briesmīgā šoka ietekmē Eiropa ir spērusi vēsturisku soli. Esam paveikuši to, kas vēl pirms gada nebija iedomājams: kopēja mērķa sasniegšanai ir izveidots kopīgs instruments, ko finansē ar kopēju aizņēmumu. Komisija vairākus mēnešus ir cieši sadarbojusies ar valdībām, palīdzot tām izstrādāt atveseļošanas un noturības plānus. Tagad mums visiem ir jāpastiprina centieni un jānodrošina, ka netiek palaista garām šī unikālā iespēja izmainīt mūsu ekonomiku visu eiropiešu kopējo interešu labā.

Sīkāka informācija

Atveseļošanas un noturības mehānisms. Jautājumi un atbildes

Faktu lapa par Atveseļošanas un noturības mehānismu

Atveseļošanas un noturības mehānisma regula (EP plenārsēdei iesniegtais dokuments)

Atveseļošanas un noturības mehānisma tīmekļa vietne

RECOVER darba grupas tīmekļa vietne