EU Science Hub

Search publications

To find a publication, please use the search function or the filters in the left-hand column.

We are continually adding publications on the Science Hub. If you cannot find a specific publication, please use the Publications Repository or contact us via email to jrc-publications@ec.europa.eu or via the contact form.

Publication Year: 
2017
JRC Publication N°: 
JRC104728
Authors: 
MONTRESOR Sandro
VEZZANI Antonio
Type:
Cover of the Newsletter, January 2017 Science and Policy: What's on the EU's agenda? January 2017
©EU, 2017
Publication Year: 
2017
Type:
Publication Year: 
2016
JRC Publication N°: 
JRC102927
Authors: 
BRKIC Dejan
Publication Year: 
2015
JRC Publication N°: 
JRC104573
Authors: 
WOLFART Erik
CERIANI Simone
PUIG ALCORIZA David
SANCHEZ BELENGUER Carlos
TADDEI Pierluigi
SEQUEIRA Vitor
MURTEZI M.
TURZAK Peter
ZEIN A.
ENKHJIN Luvsantseren
INGEGNENI M.
ROCCHI Simone
YUDIN Y.
Publication Year: 
2016
JRC Publication N°: 
JRC104527
Authors: 
GUZONAS David
PENTTILA Sami
COOK W
ZHENG W
NOVOTNY Radek
SÁEZ-MADERUELO Alberto
KANEDA J
Publication Year: 
2017
JRC Publication N°: 
JRC103277
Authors: 
NASYROW Ramil
PAPAIOANNOU Dimitrios
VLASSOPOULOS Efstathios
CAPPIA Fabiola
DIESTE BLANCO Oliver
WISS Thierry
Publication Year: 
2016
JRC Publication N°: 
JRC100629
Authors: 
MARNAY Chris
LIU Liping
YU Jiancheng
ZHANG Dong
MAUZY Josh
SHAFFER Brendan
DONG Xuzhu
AGATE Will
VITIELLO Silvia
REN Guoqi
YAO Cheng
HONG Xiao
WANG Xudong
SONG Jia
WANG Tianhao
WU Lei
ZHAO Jing
KARALI Nihan
GANG He
CLAMPITT Kevin
YINGEN Robert
ZHU Han
ZHAO Li
SAMUELSEN Scott
SMITH David
KUMAR Jayant
JIAO Fengshun
ZOU Dazhong
ZHANG Jinsong
XIAO Ming
TANG Sheng
LI Zhikeng
LI Xiaozhen
FLEGO Gianluca
YAN Tyler
ZHU Aimee Limingming
LIU Angela Xiu
Publication Year: 
2016
JRC Publication N°: 
JRC104610
Authors: 
VISKI Andrea
SEVINI Filippo
Publication Year: 
2016
JRC Publication N°: 
JRC100957
Authors: 
BALAHUR-DOBRESCU Alexandra
Publication Year: 
2016
JRC Publication N°: 
JRC105206
Authors: 
SPISTO Amanda
HRELJA Nikola

Pages