Ionadaíocht in Éirinn

Seirbhísí eile de chuid an Aontais

Seirbhísí eile de chuid an Aontais

Má theastaíonn cabhair uait maidir le ceist faoi leith nó freagra uirthi, déan teagmháil le ceann de na líonraí thíos:

Eolas faoi do chearta faoi dhlí an Aontais Eorpaigh

An Eoraip Agatsa - Comhairleoir Dlí

Is dlíodóir í Comhairleoir Dlí An Eoraip Agatsa agus bíonn sí ar fáil, ach coinne a dhéanamh, chun comhairle a thabhairt faoi do chearta san Aontas.  Chun coinne a dhéanamh le haghaidh comhairliúchán le Comhairleoir Dlí An Eoraip Agatsa – is féidir ríomhphost a sheoladh chuig email eu-ie-info-request@ec.europa.eu nó coinne phearsanta a dhéanamh trí Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn, Áras an Aontais Eorpaigh, 12-14 Sráid an Mhóta Íochtarach, Baile Átha Cliath 2.

SOLVIT

Is líonra réitigh fadhbanna ar líne é SOLVIT ina n-oibríonn Ballstáit an Aontais Eorpaigh le chéile le fadhbanna, arb é is cúis leo dlí an Mhargaidh Inmheánaigh a bheith curtha chun mífheidhme ag údaráis phoiblí, a réiteach gan imeachtaí dlí.

Ombudsman Eorpach

Imscrúdaíonn an tOmbudsman Eorpach gearáin faoi dhrochriar ag institiúidí an Aontais agus comhlachtaí eile an Aontais. Féadfaidh saoránaigh nó cónaitheoirí i mBallstát nó comhlachais nó gnólachtaí atá bunaithe san Aontas Eorpach gearáin a dhéanamh. Is í Emily O'Reilly, bean as Éirinn, an tOmbudsman Eorpach faoi láthair.

FIN-NET

Bunaíodh FIN-NET in 2001 le líonra a chruthú chun díospóidí airgeadais trasteorann a réiteach laistigh de CEE agus lasmuigh den chúirt, m.sh. díospóidí idir tomhaltóirí agus soláthraithe seirbhísí airgeadais ar nós na mbanc, gnólachtaí árachais srl.

OLAF - An Oifig Frith-Chalaoise Eorpach

Imscrúdaíonn OLAF calaois i gcoinne bhuiséad an Aontais Eorpaigh, éilliú agus mí-iompar tromchúiseach laistigh d'institiúidí an Aontais, agus forbraíonn sé beartais frithchalaoise don Choimisiún Eorpach.

Eolas faoi fhostaíocht, oiliúint, taighde agus soghluaiseacht

EURES

Is é is cuspóir le EURES eolas, comhairle agus seirbhísí earcaíochta/socrúcháin (meaitseáil post) a chur ar fáil d'oibrithe agus d'fhostóirí, agus d'aon saoránach a dteastaíonn uaidh leas a bhaint as prionsabal na saorghluaiseachta daoine.

Eurodesk

Cuireann Eurodesk eolas ar fáil saor in aisce, faoi dheiseanna amhail taisteal, obair, staidéar agus obair dheonach san Eoraip – do dhaoine óga idir 13 bliana d'aois agus 30 bliain d'aois.

ENIC-NARIC.net

Cuireann ENIC-NARIC.net eolas ar fáil faoi aitheantas do cháilíochtaí acadúla agus gairmiúla.

EUROPASS Ireland

Cuireann EUROPASS uirlisí ar fáil do shaoránaigh an Aontais lenar féidir leo a scileanna agus a gcáilíochtaí a thabhairt le fios go héifeachtach agus iad ag lorg poist nó cúrsa oiliúna.

EURAXESS

Is é is cuspóir le EURES eolas, comhairle agus seirbhísí earcaíochta/socrúcháin (meaitseáil post) a chur ar fáil d'oibrithe agus d'fhostóirí, agus d'aon saoránach a dteastaíonn uaidh leas a bhaint as an bprionsabal um shaorghluaiseacht daoine.

Eolas faoi chearta tomhaltóirí

An Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí

Is líonra uile-AE é Líonra na Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí (ECC-Net) a bhfuil sé mar aidhm leis muinín a thabhairt do thomhaltóirí trí shaoránaigh a chur ar an eolas faoina gcearta mar thomhaltóirí agus tugann sé deis do thomhaltóirí sásamh a lorg gan stró, go háirithe i gcásanna inar cheannaigh an tomhaltóir earra i dtír eile (sásamh trasteorann).

RAPEX

Le Córas Mear-Rabhaidh an Aontais d'earraí neamh-bhia neamhchontúirteacha, éascaítear an mearmhalartú faisnéise idir údaráis náisiúnta 31 thír agus an Coimisiún Eorpach maidir le hearraí contúirteacha a fhaightear ar an margadh.

Eolas do lucht gnó

An Líonra Fiontar Eorpach - Éire

Tá an Líonra Fiontar Eorpach ar an líonra tacaíochta is mó ar domhan d'Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (FBManna) agus cabhraíonn sé le comhlachtaí Éireannacha an leas is fearr agus is féidir a bhaint as deiseanna gnó agus teicneolaíochta san Aontas agus i bpríomhmhargaí domhanda eile. Tá suas le 600 eagraíocht tacaíochta gnó sa Líonra i suas le 60 tír.

Tá an Líonra Fiontar Eorpach in Éirinn faoi chúram Fiontraíocht Éireann, na hOifigí Fiontair Áitiúla agus na gComhlachas Tráchtála i mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh.

An Eoraip Agatsa

Cuireann an Eoraip Agatsa eolas, cabhair agus comhairle ar fáil faoi chearta san Aontas Eorpach do náisiúnaigh agus gnólachtaí an Aontais (i.e. deiseanna taistil, oibre, siopadóireachta, maoiniúcháin, gnó a dhéanamh agus nósanna imeachta)