Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στόχοι
  • επίτευξη μιας ισορροπημένης και εύλογης Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα σέβεται τα πρότυπα ασφάλειας, υγείας, κοινωνικής προστασίας και προστασίας δεδομένων στην Ευρώπη
  • προώθηση μιας ισχυρής πολιτικής άμεσων ξένων επενδύσεων
  • ενίσχυση των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων της ΕΕ με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους
  • συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να διευκολυνθεί η ενσωμάτωσή τους στην παγκόσμια οικονομία
  • σεβασμός των ευρωπαϊκών αξιών όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η κοινωνική προστασία και η προστασία του περιβάλλοντος
  • τήρησης μιας φιλόδοξης εμπορικής ατζέντας προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, και της ευρύτερης οικονομίας