Какво прави Комисията?

Цели
  • насърчаване на стабилна политика за преки чуждестранни инвестиции
  • укрепване на стратегическите партньорства на ЕС с основни търговски партньори
  • работа с развиващите се страни в помощ на тяхната интеграция в световната икономика
  • поддържане на европейските ценности като права на човека, социална закрила и защита на околната среда
  • поддържане на амбициозна програма в областта на търговията в полза на европейските граждани, малките и средни предприятия и икономиката като цяло