Co w tej dziedzinie robi Komisja?

W marcu 2015 r. Komisja przedstawiła środki dotyczące przejrzystości podatkowej mające na celu zwalczanie uchylania się przez przedsiębiorstwa od opodatkowania. Kluczowe znaczenie ma automatyczna wymiana informacji między państwami członkowskimi na temat ich interpretacji prawa podatkowego, uzgodniona przez ministrów krajów UE w październiku 2015 r. 

W czerwcu 2015 r. Komisja przedstawiła plan działania, w którym określiła dalsze działania na rzecz sprawiedliwszego i skuteczniejszego systemu opodatkowania firm. W styczniu 2016 r., w oparciu o ten plan, zaproponowała kolejne wiążące środki, zwłaszcza przeciwko agresywnemu planowaniu podatkowemu (pakiet środków przeciwdziałających unikaniu opodatkowania).

Ponadto Komisja Europejska monitoruje politykę podatkową państw członkowskich w ramach tzw. europejskiego semestru. Na podstawie tego corocznego cyklu koordynacji polityki gospodarczej UE wydaje zalecenia dla poszczególnych krajów.

Profile poszczególnych krajów

Cele

System opodatkowania ma być:

  • sprawiedliwszy dzięki działaniom prowadzącym do wyeliminowania dyskryminacji podatkowej oraz do usunięcia podwójnego opodatkowania, a także dzięki zwiększeniu przejrzystości podatkowej i zwalczaniu oszustw podatkowych oraz uchylania się od opodatkowania
  • prostszy dzięki uproszczeniu przepisów i procedur
  • efektywniejszy dzięki ściślejszej współpracy między krajowymi administracjami podatkowymi przy zwalczaniu oszustw.