Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει επί του παρόντος σχέδιο για την οικοδόμηση μιας ένωσης κεφαλαιαγορών, η οποία θα διευκολύνει την πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και θα αυξάνει την ελκυστικότητα της Ευρώπης ως τόπου επενδύσεων. Επιπλέον, χάρη στην ψηφιακή ενιαία αγορά, οι ελευθερίες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ θα μπορούν να περάσουν στην ψηφιακή εποχή με ευρωπαϊκούς κανόνες για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία των δεδομένων και τη διαχείριση του ραδιοφάσματος.

Περισσότερα για την ένωση κεφαλαιαγορών

Περισσότερα για την ψηφιακή ενιαία αγορά

Υπηρεσίες κοινής ωφελείας

Στόχοι
  • θέσπιση κανόνων που προωθούν την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα
  • άρση των εμποδίων του ενδοκοινοτικού εμπορίου και αποτροπή της δημιουργίας νέων
  • προώθηση ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, βασιζόμενου σε διαφανείς, απλούς και συνεπείς κανόνες που διαμορφώνουν ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο