Definicija usluga od općeg interesa

Usluge od općeg interesa usluge su za koje javna tijela država članica EU-a smatraju da su od općeg interesa zbog čega se na njih primjenjuju posebne obveze na području javnih usluga. Usluge od općeg interesa može pružati država ili privatni sektor.

Usluge od općeg interesa obuhvaćaju, na primjer: javni prijevoz, poštanske usluge i zdravstvo.

Kategorije

Usluge od općeg interesa dijele se u tri kategorije: usluge od općeg gospodarskog interesa, negospodarske usluge od općeg interesa i socijalne usluge.

 • Usluge od općeg gospodarskog interesa osnovne su usluge koje se plaćaju, poput poštanskih usluga. Te usluge obavljaju se u skladu s pravilima europskog unutarnjeg tržišta i tržišnog natjecanja. Međutim, dopuštena su odstupanja od tih pravila ako je to potrebno kako bi se zaštitio pristup građana osnovnim uslugama.
 • Negospodarske usluge, npr. policija, pravosuđe i obavezni sustavi socijalnog osiguranja, ne podliježu posebnom europskom zakonodavstvu ni pravilima europskog unutarnjeg tržišta i tržišnog natjecanja.
 • Socijalne usluge od općeg interesa su usluge kojima se odgovara na potrebe ranjivih skupina građana, a temelje se na načelima solidarnosti i jednakog pristupa uslugama. One mogu biti gospodarske ili negospodarske prirode. Primjeri takvih usluga su socijalno osiguranje, službe za zapošljavanje i socijalno stanovanje.

Djelovanje EU-a

Godine 2011. EU je donio Okvir za kvalitetu usluga od općeg interes (SGI) u EU-u. Njime se:

 • pojašnjava kako se pravila EU-a primjenjuju na osnovne usluge te kako su se ta pravila po potrebi mijenjala kako bi se odgovorilo na određene posebne potrebe
 • jamči pristup osnovnim uslugama za sve građane
 • promiče kvaliteta u području socijalnih usluga i ističu postignuća koja trebaju služiti kao primjer za ostale osnovne usluge.

Naknadno su modernizirani i propisi o javnoj nabavi te je doneseno novo zakonodavstvo kojim se pojašnjava primjena pravila o državnim potporama na usluge od općeg gospodarskog interesa.

Imate li pitanje o pravu EU-a glede osnovnih usluga?

Ne pronađete li odgovor na svoje pitanje u vodiču, pošaljite upit Europskoj komisiji putem interaktivne usluge informiranja.

Komisija može odgovoriti na pitanja koja se odnose na pravo EU-a u tom području. Međutim, Komisija ne može:

 • razmatrati pojedinačne slučajeve
 • davati službeno tumačenje prava EU-a u odnosu na konkretan predmet
 • davati pravne savjete o pitanjima nacionalnog prava
 • davati savjete o načinu sastavljanja ugovora ili poziva na podnošenje ponuda
 • davati savjete o načinu organizacije mehanizma naknade.

Dokumenti