Üldhuviteenuste määratlus

Üldhuviteenused on teenused, mida ELi liikmesriikide ametiasutused käsitavad üldist huvi teenivate teenustena ja mis on seetõttu hõlmatud konkreetse avaliku teenuse osutamise kohustusega. Neid võib osutada kas riik või erasektor.

Üldhuviteenuste näited: ühistransport, postiteenused ja tervishoid.

Kategooriad

Üldhuviteenused saab jaotada kolme kategooriasse: majandushuvi pakkuvad, majandushuvi mittepakkuvad, sotsiaalteenused.

 • Üldist majandushuvi pakkuvad teenused on tasu eest osutatavad põhiteenused, näiteks postiteenused. Nende teenuste suhtes kohaldatakse Euroopa siseturu- ja konkurentsieeskirju. Siiski võidakse nendest eeskirjadest vajadusel teha erandeid, et kaitsta inimeste juurdepääsu põhiteenustele.
 • Üldist majandushuvi mittepakkuvate teenuste (nagu politsei, õiguskaitse ja kohustuslikud sotsiaalkindlustusskeemid) suhtes ei kohaldata konkreetseid Euroopa õigusakte ega siseturu- ja konkurentsieeskirju.
 • Üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused vastavad haavatavamate inimeste vajadustele ning põhinevad solidaarsuse ja võrdse kättesaadavuse põhimõtetel. Need võivad olla nii üldist majandushuvi pakkuvad kui ka mittepakkuvad teenused. Näited: sotsiaalkindlustussüsteemid, tööhõiveteenused ja sotsiaaleluruumid.

ELi meetmed

EL võttis 2011. aastal vastu Euroopa üldhuviteenuste kvaliteediraamistiku. Euroopa üldhuviteenuste kvaliteediraamistik

 • selgitab, kuidas kohaldatakse ELi eeskirju põhiteenuste suhtes ning seda, milliseid muudatusi on neis eeskirjades vastavalt vajadusele tehtud, et tagada konkreetsetele vajadustele vastamine;
 • tagab kõigile kodanikele juurdepääsu põhiteenustele;
 • edendab sotsiaalteenuste valdkonnas kvaliteeti ja toob esile saavutused, mis on eeskujuks muudele põhiteenustele.

Järelmeetmena ajakohastati ka Euroopa riigihanke-eeskirju ning võeti vastu uus õigusakt, milles selgitatakse riigiabi eeskirjade kohaldamist üldist majandushuvi pakkuvate teenuste suhtes.

Kas teil on küsimusi seoses põhiteenuseid käsitleva ELi õigusega?

Kui te ei leia juhendist oma küsimustele vastust, saate Euroopa Komisjonile kirjutada interaktiivse teabetalituse vahendusel.

Komisjon saab vastata küsimustele, mis käsitlevad ELi õigust ajaomases valdkonnas. Komisjon ei saa siiski:

 • analüüsida üksikjuhtumeid;
 • pakkuda ELi õiguse ametlikku tõlgendust seoses konkreetse olukorraga;
 • anda õigusalast nõu siseriikliku õiguse küsimustes;
 • anda nõu selle kohta, kuidas koostada pakkumiskutseid või lepinguid;
 • anda nõu selle kohta, kuidas kehtestada kompenseerimismehhanisme.

Dokumendid