Vad gör kommissionen?

Mål
 • Stark forskning, teknisk utveckling och innovation
 • Bättre tillgång till it-tjänster av hög kvalitet
 • Konkurrenskraftiga småföretag
 • Omställning till en koldioxidsnål ekonomi
 • Klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering
 • Miljöskydd och resurseffektivitet
 • Hållbara transporter och bättre transportinfrastruktur
 • Varaktiga, bra jobb och en rörlig arbetskraft
 • Ökad social delaktighet och insatser mot fattigdom och diskriminering
 • Investeringar i utbildning och livslångt lärande
 • Effektivare offentlig förvaltning