Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στόχοι
 • ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
 • πρόσβαση, χρήση και ποιότητα των ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφοριών και των επικοινωνιών)
 • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών επιχειρήσεων
 • μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών
 • προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων
 • προστασία του περιβάλλοντος και αποδοτική χρήση των πόρων
 • βιώσιμες μεταφορές και καλύτερες υποδομές μεταφορών
 • βιώσιμη και ποιοτική απασχόληση και κινητικότητα του εργατικού δυναμικού
 • προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε είδους διακρίσεων
 • επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση
 • αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση