Aktuality

Aké opatrenia prijíma Komisia?

Zdravotná politika EÚ sa zameriava na prevenciu, zabezpečenie rovnakých šancí v oblasti dobrého zdravotného stavu a kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých a riešenie vážnych zdravotných hrozieb týkajúcich sa celej EÚ. Dobrý zdravotný stav obyvateľstva prináša úžitok aj ekonomike, a preto sa Komisia snaží zabezpečiť dostupnosť, efektívnosť a odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti v EÚ.

EÚ je aktívna v mnohých oblastiach, napr. pri zhromažďovaní poznatkov o rakovine prsníka, krčka maternice, hrubého čreva a konečníka, podpore zdravého stravovania a fyzickej aktivity, a takisto aj v boji proti fajčeniu prostredníctvom právnych predpisov o tabakových výrobkoch a reklame.

Nové hrozby posudzuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, vďaka čomu môže EÚ a vnútroštátne zdravotnícke orgány rýchlo reagovať.

V záujme ochrany obyvateľov a na zabezpečenie ich najlepšej možnej liečby musia byť všetky lieky v EÚ pred vstupom na trh schválené na vnútroštátnej úrovni alebo ich na úrovni EÚ musí schváliť Európska agentúra pre lieky.

Ciele
  • ochraňovať občanov Európskej únie pred závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia
  • prispieť k vybudovaniu efektívnych, dostupných a odolných systémov zdravotnej starostlivosti
  • uľahčovať prístup občanov EÚ k lepšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti
  • podporovať zdravie, predchádzať chorobám a vytvárať priaznivé prostredie pre zdravý životný štýl