Viimati lisatud

Mida Euroopa Komisjon teeb?

ELi tervisepoliitika eesmärk on ennetada haigusi ning luua kõigile võrdsed võimalused heaks terviseks ja kvaliteetseks tervishoiuks ning vähendada kogu ELi hõlmavaid tõsiseid terviseohte. Hea rahvatervis on hea ka majandusele. Seepärast tegutseb komisjon selle nimel, et tervishoid oleks kättesaadav, tõhus ja paindlik.

Selleks võetakse mitmesuguseid meetmeid, näiteks kogutakse andmeid rinna-, emakakaela- ja soolevähi kohta, edendatakse tervislikku toitumist ja võideldakse suitsetamise vastu, võttes appi tubakatooteid ja -reklaami käsitlevad õigusnormid.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus hindab uusi ohte, et ELi ja riiklikud tervishoiuasutused saaksid neile kiiresti reageerida.

Kodanike kaitsmiseks ja neile parima ravi tagamiseks peavad kõik ravimid ELis enne turule laskmist saama selleks Euroopa Ravimiameti kaudu loa kas riiklikul või ELi tasandil.

Eesmärgid
  • Kaitsta Euroopa Liidu kodanikke piiriüleste terviseohtude eest
  • Arendada tõhusaid, kättesaadavaid ja paindlikke tervishoiusüsteeme
  • Hõlbustada liidu kodanike juurdepääsu parematele ja ohutumatele tervishoiuteenustele
  • Parandada inimeste tervislikku seisundit, ennetada haigusi ja toetada tervislikke eluviise soodustavat keskkonda