Новини

Какво прави Комисията?

Здравната политика на ЕС е насочена към профилактика, равни шансове за добро здраве и качествено здравеопазване за всички и справяне със сериозните заплахи за здравето на равнище ЕС. Когато населението е в добро здраве, това е добре и за икономиката, затова амбицията на Комисията е да гарантира достъпността, ефективността и устойчивостта на здравните системи в ЕС.

ЕС работи активно в много различни области, като обединяване на знания за рака на гърдата, рака на шийката на матката и рака на дебелото черво, насърчаване на здравословно хранене и физическа активност и борба с тютюнопушенето чрез законодателство относно тютюневите изделия и тяхното рекламиране.

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията оценява възникващите заплахи, за да могат здравните органи на равнище ЕС и на национално равнище да реагират бързо.

За да се защитят гражданите и да се гарантира, че те получават най-доброто лечение, всички лекарства в ЕС трябва да бъдат одобрени на национално равнище или на равнище ЕС чрез Европейската агенция по лекарствата, преди да бъдат пуснати на пазара.

Цели
  • защита на гражданите на Европейския съюз от сериозни трансгранични заплахи за здравето
  • изграждане на ефективни, достъпни и устойчиви здравни системи
  • улесняване на достъпа на гражданите на Съюза до по-добро и по-безопасно здравно обслужване
  • промоция на здравето, профилактика на болестите и създаване на среда, благоприятстваща здравословен начин на живот