Mida Euroopa Komisjon teeb?

Komisjon töötab välja ühist rände- ja varjupaigapoliitikat, et hallata pagulaskriisi. See aitab Euroopal kasu saada nii kõigist rändest tulenevatest võimalustest kui ka lahendada suurenenud piiriülese liikuvusega kaasnevad probleemid. Poliitika eesmärk on:

 • kaitsta varjupaika vajavaid inimesi,
 • vähendada ebaseaduslikku rännet,
 • päästa merel hätta sattunud inimesi ja turvata ELi välispiire,
 • tagada Schengeni alal inimeste vaba liikumine,
 • paremini korraldada seaduslikku rännet,
 • paremini integreerida ELi ühiskonda inimesed, kellel ei ole ELi kodakondsust,
Eesmärgid
 • tagada, et kõik ELi riigid rakendavad Euroopa ühist varjupaigasüsteemi täiel määral,
 • vähendada ebaseadusliku rände stiimuleid, võidelda inimsmugeldamise vastu ja suurendada tagasisaatmispoliitika tulemuslikkust,
 • kaitsta paremini meie välispiire, suurendades Euroopa piiriagentuurile Frontex antavat rahalist toetust ja selle rolli,
 • tagada, et toimib Schengeni ala süsteem, kus sisepiiridel piirikontrolli ei ole,
 • edendada Euroopas vajatavate oskustega inimeste seaduslikku rännet,
 • teha tihedamat koostööd kolmandate riikidega ebaseaduslike rändajate repatrieerimiseks.