Какво прави Комисията?

Комисията разработва обща политика в областта на имиграцията и убежището, за да управлява бежанската криза. Това ще помогне на Европа да се възползва от възможностите, свързани със засилената трансгранична мобилност, а също така и да се справи с породените от нея предизвикателства. Това включва:

 • защита на нуждаещите се от подслон
 • ограничаване на незаконната миграция
 • спасяване на човешки живот в морето и гарантиране на сигурността на външните граници на ЕС
 • гарантиране на свободното движение на хора в Шенгенското пространство
 • по-добра организация на законната миграция
 • по-добра интеграция на гражданите на трети страни в обществата в ЕС
Цели
 • гарантиране на прилагането на общата европейска система за убежище от всички държави от ЕС
 • намаляване на мотивите за незаконна миграция, борба с контрабандата на мигранти и повишаване на ефективността на политиките на връщане
 • по-добра защита на нашите външни граници благодарение на увеличеното финансиране и засилване на ролята на европейската гранична агенция Frontex
 • запазване на функционирането на вътрешното Шенгенско пространство без граници
 • насърчаване на законната миграция на лица, притежаващи умения, които са необходими в Европа
 • по-тясно сътрудничество с държави извън ЕС за улесняване на връщането на незаконни мигранти