Aké opatrenia prijíma Komisia?

EÚ je založená na princípoch ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám.

Charta základných práv Európskej únie spája všetky osobné, občianske, politické, hospodárske a sociálne práva, ktoré požívajú ľudia v EÚ.

Ciele
  • rešpektovanie základných práv občanov zo strany EÚ a jej členských štátov,
  • rovnaké zaobchádzanie na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku a sexuálnej orientácie,
  • ochrana osobných údajov občanov kdekoľvek v EÚ,
  • prístup k spravodlivosti v prípade právnych problémov v celej EÚ,
  • ochrana spotrebiteľov a posilnenie ich postavenia.