Co w tej dziedzinie robi Komisja?

Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności oraz praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej obejmuje wszystkie osobiste, obywatelskie, polityczne, gospodarcze i społeczne prawa obywateli Unii:

Cele
  • poszanowanie podstawowych praw człowieka przez UE i jej państwa członkowskie
  • równe traktowanie ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną
  • ochronę danych osobowych obywateli w całej UE
  • dostęp do wymiaru sprawiedliwości w przypadku problemów prawnych w całej UE
  • ochronę i wzmocnienie pozycji konsumentów.