Wat doet de Commissie?

De EU is gebaseerd op de waarden van menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en respect voor mensenrechten, waaronder de rechten van minderheden.

In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie staan de persoonlijke, burgerlijke, politieke, economische en sociale rechten van mensen in de EU.http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_nl.htm

Doelstellingen
  • eerbiediging van de grondrechten door de EU en haar lidstaten
  • gelijke behandeling op basis van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid
  • bescherming van persoonsgegevens overal in de EU
  • toegang tot de rechter bij juridische problemen overal in de EU
  • consumenten beschermen en mondiger maken