Mida Euroopa Komisjon teeb?

EL rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine.

Euroopa Liidu põhiõiguste harta koondab enda alla kõik isiku-, tsiviil-, poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed õigused, mida saab ELis kasutada. Harta kohaselt tuleb:

Eesmärgid
  • kaitsta inimeste põhiõigusi nii ELis kui ka selle liikmesriikides;
  • kohelda võrdselt kõiki inimesi, sõltumata nende soost, rassist või etnilisest päritolust, usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest;
  • kaitsta isikuandmeid kõikjal ELis;
  • tagada juurdepääs õiguskaitsele õiguslike raskuste korral mis tahes ELi riigis;
  • kaitsta tarbijaid ja suurendada nende mõjuvõimu.