Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η ΕΕ βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες.

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει όλα τα ατομικά, αστικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα που έχουν οι πολίτες εντός της ΕΕ.

Στόχοι
  • σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της
  • ίση μεταχείριση ανάλογα με το φύλο, τη φυλή ή την εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία και τον σεξουαλικό προσανατολισμό
  • προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών οπουδήποτε στην ΕΕ
  • πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περίπτωση νομικών δυσκολιών οπουδήποτε στην ΕΕ
  • προστασία και ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών