Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

H Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη, δεσμεύει την ΕΕ για εξάλειψη της φτώχειας και την οικοδόμηση ενός δικαιότερου και σταθερότερου κόσμου.

Μαζί με τα κράτη μέλη της, η ΕΕ ενέκρινε το 2017 την Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη, στο πλαίσιο της αντίδρασής της στο θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και στους στόχους της για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η συναίνεση καθορίζει το κοινό μας όραμα και το πλαίσιο δράσης για την αναπτυξιακή συνεργασία, με

Στόχοι
  • πρωτεύοντα ρόλο στην επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης
  • προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες
  • διασφάλιση της βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής προόδου στις αναπτυσσόμενες χώρες
  • αποτελεσματικότερη αναπτυξιακή βοήθεια από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μέσω στενότερης συνεργασίας των εθνικών κυβερνήσεων
  • έναρξη διαπραγματεύσεων για αναθεώρηση της συμφωνίας του Κοτονού με τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού