Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης για την Ανάπτυξη, η ΕΕ ανέλαβε δεσμεύσεις για την εξάλειψη της φτώχειας και την επικράτηση μεγαλύτερης σταθερότητας και δικαιοσύνης στον κόσμο.

Βάσει του Προγράμματος Δράσης για Αλλαγή του 2011, η βοήθεια της ΕΕ επικεντρώνεται σε 2 τομείς προτεραιότητας:

  • ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και άλλες πτυχές της χρηστής διακυβέρνησης,
  • βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ώστε να δημιουργηθεί ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες και να δοθούν στους φτωχούς τα μέσα για να βγουν από τη φτώχεια
Στόχοι
  • ανάληψη κυρίαρχου ρόλου στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες
  • διασφάλιση της βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής προόδου στις αναπτυσσόμενες χώρες
  • αποτελεσματικότερη αναπτυξιακή βοήθεια από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μέσω στενότερης συνεργασίας των εθνικών κυβερνήσεων
  • έναρξη διαπραγματεύσεων για αναθεώρηση της συμφωνίας του Κοτονού με τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού