Aké opatrenia prijíma Komisia?

Za tvorbu politík EÚ zodpovedajú predovšetkým 3 inštitúcie. Komisia vytvára politiky a navrhuje právne predpisy EÚ, následne rokuje o svojich návrhoch s Európskym parlamentom a Radou EÚ. Tieto inštitúcie potom prijmú právne predpisy. Komisia dohliada na to, aby sa právne predpisy riadne uplatňovali a v opačnom prípade iniciuje konania o porušení povinnosti proti členským štátom EÚ.

Jednou z priorít Komisie na roky 2014 – 2019 je demokratická zmena v inštitúciách EÚ. Znamená to aj spoluprácu s Európskym parlamentom a Radou na odstránení zbytočnej byrokratickej záťaže na európskej a národnej úrovni.