Co w tej dziedzinie robi Komisja?

Za kształtowanie i wdrażanie polityki UE odpowiadają głównie trzy instytucje. Komisja Europejska opracowuje strategie polityczne i przedstawia projekty przepisów, a potem prowadzi negocjacje w ich sprawie z Parlamentem Europejskim i Radą UE. Następnie te trzy instytucje przyjmują przepisy. Komisja czuwa nad ich prawidłowym wdrażaniem i w razie potrzeby wszczyna postępowania wobec państw członkowskich, które nie wdrożyły przepisów.

Jednym z priorytetów Komisji na lata 2014-2019 jest przeprowadzenie demokratycznych zmian w instytucjach UE. Komisja wspólnie z Parlamentem Europejskim i Radą dążą do tego, aby zlikwidować zbędne formalności zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym.