Какво прави Комисията?

Три институции носят основната отговорност за изготвянето на политиките на ЕС. Комисията разработва политики и предлага закони на ЕС; след това тя обсъжда своите предложения с Европейския парламент и Съвета на ЕС. Впоследствие тези институции приемат законодателството. Комисията гарантира, че законите се прилагат правилно, в противен случай открива процедури за нарушение срещу съответните държави — членки на ЕС.

Демократичните промени в рамките на институциите на ЕС са един от приоритетите на Комисията за периода 2014 — 2019 г. Това включва съвместна работа с Европейския парламент и Съвета за премахване на излишната бюрокрация на европейско и национално равнище.