Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Επιτροπή μεριμνά για την ταχεία και αποτελεσματική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ μέσω δύο βασικών εργαλείων: της ανθρωπιστικής βοήθειας και της πολιτικής προστασίας. Κάθε χρόνο, η ανθρωπιστική βοήθεια ανακουφίζει πάνω από 120 εκατομμύρια θύματα συγκρούσεων και καταστροφών. 

Στόχοι
  • Διάσωση και προστασία ζωών, πρόληψη και ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, προάσπιση της ακεραιότητας και της αξιοπρέπειας των πληθυσμών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές και ανθρωπογενείς κρίσεις