Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στόχοι
  • προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ μέσω της διερεύνησης περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας
  • εντοπισμός και διερεύνηση σοβαρών παραπτωμάτων του προσωπικού της ΕΕ, τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε πειθαρχικές ή ποινικές διαδικασίες
  • στήριξη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των εθνικών κυβερνήσεων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών και νομοθεσίας για την καταπολέμηση της απάτης