Aktualno

Mjere Komisije

Europski građani moraju imati pristup sigurnoj i zdravoj hrani najbolje kvalitete.

Niz incidenata povezanih s hranom krajem 1990-ih privukao je pozornost na potrebu uspostavljanja općih načela i zahtjeva u pogledu hrane za ljude i životinje na razini EU-a. Europska komisija razvila je u skladu s tim integrirani pristup sigurnosti hrane „od polja do stola”, koji je ponajprije iznesen u Bijeloj knjizi o sigurnosti hrane. Njime su obuhvaćeni svi sektori prehrambenog lanca, pa tako i proizvodnja hrane za životinje, primarna proizvodnja, prerada hrane, skladištenje, prijevoz i maloprodaja.

Ciljevi
  • zajamčiti visoku razinu zaštite ljudskog života i zdravlja te interesa potrošača, kao i pravedne prakse u trgovini hranom, uzimajući u obzir zdravlje i dobrobit životinja, zdravlje biljaka i okoliš
  • osigurati slobodno kretanje hrane za ljude i hrane za životinje proizvedene i stavljene na tržište u EU-u, u skladu s općim propisima o hrani
  • pojednostavniti globalnu trgovinu sigurnom hranom za životinje te sigurnom i zdravom hranom za ljude uzimajući u obzir međunarodne standarde i sporazume pri razvijanju zakonodavstva EU-a, osim ako bi se time mogla ugroziti visoka razina zaštite potrošača kojoj teži EU