Mida Euroopa Komisjon teeb?

Praegune keskkonnaalane tegevusprogramm suunab Euroopa keskkonnapoliitikat aastani 2020. Tegevusprogrammis esitatakse visioon sellest, kuhu EL peaks 2050. aastaks jõudma. See hõlmab elamist keskkonnas, kus midagi ei raisata, loodusvarasid majandatakse säästvalt ning elurikkust kaitstakse, väärtustatakse ja taastatakse. Programm keskendub meetmetele kolmes põhivaldkonnas:

  • ELi looduskapitali kaitsmine, säilitamine ja suurendamine;
  • ELi majanduse muutmine ressursitõhusaks, keskkonnasäästlikuks ja konkurentsivõimeliseks vähese CO2-heitega majanduseks;
  • ELi kodanike kaitsmine keskkonnaga seotud surve ning nende tervisele ja heaolule avalduvate riskide eest.
Eesmärgid

Säästev areng on Euroopa Liidu ülim eesmärk, mis seisneb järgmises:

  • keskkonna kõrgel tasemel kaitsmine ja keskkonnakvaliteedi parandamine;
  • inimese tervise kaitsmine; loodusressursside kaalutletud ja mõistlik kasutamine; piirkondlike ja ülemaailmsete keskkonnaprobleemide lahendamiseks vajalike meetmete edendamine rahvusvahelisel tasandil;
  • ELi linnade säästvamaks muutmine;
  • ELi abistamine rahvusvaheliste keskkonna- ja kliimaprobleemide tõhusamal lahendamisel.