Mitä komissio tekee

Euroopan komissio on sitoutunut toimintapolitiikkoihin, jotka edistävät Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteena on myös vahvistaa energian sisämarkkinoita, jolla varmistetaan varman, kohtuuhintaisen ja kestävän energian saatavuus. Vaikka jokainen EU-maa valitsee itse oman energialähteiden yhdistelmänsä, EU:n energiamarkkinoihin sovelletaan yhteisiä sääntöjä. Säännöillä halutaan muun muassa varmistaa mahdollisimman tehokas ja turvallinen energiantoimitusketju, mukaan lukien ydinturvallisuus, sekä asettaa tavoitteita energiatehokkuudelle ja uusiutuvalle energialle ja verkkojen rajatylittävälle yhteenliittämiselle. Kuluttajien näkökulmasta ekologista suunnittelua ja energiamerkintöjä koskevat säännöt ovat osoittautuneet tehokkaaksi välineeksi, joilla edistetään investointeja energiatehokkaampiin teknologioihin. Energia on keskeisessä asemassa komission vihreän kehityksen ohjelman etenemissuunnitelmassa. Komissio julkaisikin vuonna 2020 useita uusia aloitteita ja strategioita energia-alan irrottamiseksi hiilestä.

Tavoitteet

EU:n energiapolitiikat kattavat monenlaisia aiheita. Niiden tarkoituksena on nopeuttaa ja helpottaa siirtymistä pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä puhtaisiin energiateknologioihin siten, että ketään ei jätetä jälkeen. Tähän asti EU:n energiapolitiikalla on ollut kolme päätavoitetta: entistä turvallisempi, kestävämpi ja edullisempi energiajärjestelmä. Euroopan vihreän kehityksen ohjelman myötä komission päätavoitteeksi on tullut hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä. Tämän pitkän aikavälin tavoitteen pohjalta komissio julkaisi vuonna 2020 EU:n strategioita seuraavista aiheista:

  • merellä tuotettava uusiutuva energia
  • rakennusten perusparannusaalto
  • energiajärjestelmien integrointi
  • vety
  • metaani.

EU on sitoutunut vähentämään päästöjä 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, mikä on nyt vahvistettu myös EU:n lainsäädännössä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi komissio aikoo tarkistaa EU:n lainsäädäntöä vuonna 2020 esitettyjen aiheiden ja käsitteiden pohjalta. Näihin kuuluvat uusiutuvia energialähteitä, energiatehokkuutta ja rakennusten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön tarkistamisehdotukset ja toimet, joilla kannustetaan kaasumarkkinoiden hiilestä irtautumista mm. puhtaan vedyn avulla ja vähennetään metaanipäästöjä.

Määrälliset tavoitteet

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman aiempaa kunnianhimoisempana tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoihin verrattuna (aiempi tavoite 40 prosenttia). Tämän mukaisesti EU on asettanut seuraavat uudet tavoitteet vuodelle 2030:

  • Nostetaan uusiutuvan energian osuus vähintään 40 prosenttiin EU:n kokonaisenergiankulutuksesta (aiempi tavoite 32 prosenttia)
  • Parannetaan energiatehokkuutta vähintään 36 prosenttia energian loppukulutuksen osalta ja vähintään 39 prosenttia primäärienergian kulutuksen osalta verrattuna vuoden 2007 ennusteisiin kulutustasoista ilman energiatehokkuustoimia (aiempi tavoite 32,5 prosenttia). Tämä vastaa 9 prosenttia tiukempaa tavoitetta kuin vuonna 2020 tehdyissä ennusteissa.
Poliittiset painopisteetAiheetOrganisaatioyksiköt