Επικαιρότητα

Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση να ακολουθήσει πολιτικές που θα συμβάλουν στη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα έως το 2050. Αποσκοπούν επίσης στην τόνωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, καθιστώντας την ενέργειά μας ασφαλέστερη, βιωσιμότερη και οικονομικά πιο προσιτή. Ενώ κάθε χώρα της ΕΕ επιλέγει το δικό της ενεργειακό μείγμα, υπάρχουν κοινοί κανόνες που ισχύουν για την ενεργειακή αγορά της ΕΕ. Οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν από κανόνες που διασφαλίζουν την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της αλυσίδας ενεργειακού εφοδιασμού — συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής ασφάλειας — έως και κανόνες που θέτουν στόχους για την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις διασυνοριακές διασυνδέσεις. Σε επίπεδο καταναλωτών επίσης, οι κανόνες οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακής επισήμανσης έχει αποδειχθεί πως διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση επενδύσεων σε ενεργειακά αποδοτικότερες τεχνολογίες. Η ενέργεια διαδραματίζει καίριο ρόλο στον χάρτη πορείας της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, και η Επιτροπή δημοσίευσε το 2020 μια σειρά νέων πρωτοβουλιών και στρατηγικών που θα συμβάλουν στην απανθρακοποίηση του ενεργειακού τομέα.

Στόχοι

Οι ενεργειακές πολιτικές της ΕΕ καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων που αποσκοπούν γενικά στην επιτάχυνση και τη διευκόλυνση της μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα σε τεχνολογίες καθαρής ενέργειας, κατά τρόπο ώστε κανείς να μην υστερήσει. Μέχρι σήμερα, έχει χαραχθεί πολιτική με άξονα τον τριπλό στόχο της επίτευξης ενός ασφαλέστερου, βιωσιμότερου και οικονομικά προσιτότερου ενεργειακού συστήματος σε επίπεδο ΕΕ. Με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, κύριος στόχος της Επιτροπής είναι να επικεντρωθεί στην επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα έως το 2050. Με βάση αυτή την ευρεία μακροπρόθεσμη φιλοδοξία, η Επιτροπή δημοσίευσε το 2020 στρατηγικές με θέμα:

  • ενέργεια από υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές
  • κύμα ανακαινίσεων
  • ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος
  • υδρογόνο
  • μεθάνιο

Σε συνέχεια της πολιτικής δέσμευσης για μείωση των εκπομπών κατά 55 % έως το 2030, η οποία κατοχυρώνεται πλέον στο δίκαιο της ΕΕ, η Επιτροπή επιδιώκει την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για την επίτευξη αυτής της φιλοδοξίας — με βάση τις έννοιες που περιγράφηκαν αδρομερώς το 2020. Σε αυτές περιλαμβάνονται νομοθετικές προτάσεις για την αναθεώρηση των κανόνων περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, μέτρα για την προώθηση της απανθρακοποίησης της αγοράς φυσικού αερίου, μεταξύ άλλων μέσω καθαρού υδρογόνου, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση των εκπομπών μεθανίου.

Ποσοτικοί στόχοι

Σύμφωνα με την αυξημένη φιλοδοξία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία πλέον δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 55 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 (αντί της προηγούμενης δέσμευσής της για 40 %), η ΕΕ εξετάζει τώρα τους ακόλουθους νέους στόχους για το 2030:

  • αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 40 % της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ (αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο στόχο του 32 %)
  • βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 36 % (τελική κατανάλωση ενέργειας) και κατά 39 % (κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας) σε σχέση με τις προβλέψεις του 2007 για τα επίπεδα κατανάλωσης χωρίς μέτρα ενεργειακής απόδοσης (αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο στόχο του 32,5 %). Αυτό ισοδυναμεί με αύξηση της τάξεως του 9 % σε σχέση με τις προβλέψεις του 2020.
Πολιτικές προτεραιότητεςΤομείςΤμήματα