Новини

Какво прави Комисията?

Европейската комисия се е ангажирала с провеждането на политики, които ще допринесат за реализиране на амбицията на Европейския зелен пакт за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г. Политиките са насочени и към подпомагане на вътрешния енергиен пазар и подобряване на сигурността, устойчивостта и достъпността на енергията. Въпреки че всяка държава от ЕС избира своя енергиен микс, съществуват общи правила, които се прилагат за енергийния пазар на ЕС. Те варират от правила за осигуряване на възможно най-голяма ефективност и безопасност на веригата за доставки на енергия, включително ядрената безопасност, до определяне на цели за енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и трансграничните междусистемни връзки. Освен това на равнището на потребителите правилата за екопроектиране и енергийно етикетиране допринасят значително за стимулиране на инвестициите в технологии с по-висока енергийна ефективност. Енергетиката играе ключова роля в пътната карта на Комисията за Европейския зелен пакт и през 2020 г. Комисията обяви редица нови инициативи и стратегии, които ще помогнат за декарбонизацията на енергийния сектор.

Цели

Енергийните политики на ЕС обхващат широк кръг от теми и са насочени към ускоряване и улесняване на прехода от изкопаеми горива към технологии за чиста енергия, така че никой да не бъде изоставен. Досега политиката бе формулирана с оглед на трите цели за постигане на по-сигурна, по-устойчива и по-достъпна енергийна система на равнището на ЕС. С Европейския зелен пакт основната цел на Комисията е постигането на въглеродна неутралност до 2050 г. Въз основа на тази широка дългосрочна амбиция през 2020 г. Комисията публикува стратегии за:

  • енергията от възобновяеми източници в морето
  • вълна на саниране
  • интеграция на енергийната система
  • водорода
  • метана

Вследствие на политическия ангажимент за намаляване на емисиите с 55 % до 2030 г., който понастоящем е заложен в правото на ЕС, Комисията иска да преразгледа законодателството на ЕС, за да постигне тази амбиция въз основа на концепциите, очертани през 2020 г. Това включва законодателни предложения за преразглеждане на правилата относно възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и енергийните характеристики на сградите, действия за насърчаване на декарбонизацията на пазара на газ, включително чрез чист водород, и мерки за справяне с емисиите на метан.

Целеви стойности

В съответствие с повишената амбиция в рамките на Европейския зелен пакт, с който сега се поема ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове с 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. (увеличение спрямо 40 %), сега ЕС разглежда следните нови цели за 2030 г.:

  • Увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници до 40 % от общото потребление на енергия в ЕС (спрямо 32 %).
  • Подобряване на енергийната ефективност с 36 % (крайно потребление на енергия) и 39 % (първично енергийно потребление) в сравнение с прогнозите от 2007 г. за равнищата на потребление без мерки за енергийна ефективност (увеличение спрямо 32,5 %). Това означава, че ще се надхвърлят с 9 % прогнозите, направени през 2020 г.
Политически приоритетиТемиСлужби