Seo a bhfuil ar siúil ag an gCoimisiún

Ráthaíocht don Aos Óg

Tríd an Scéim Ráthaíochta don Aos Óg is mian leis an Aontas Eorpach dul i ngleic le dífhostaíocht i measc an aosa óig trína chinntiú go bhfaighidh daoine óga faoi bhun 25 bliana d'aois tairiscint nithiúil ardchaighdeáin ar phost, ar phrintíseacht, ar thréimhse oiliúna nó ar chlár breisoideachais laistigh de cheithre mhí ón uair a chailleann siad a bpost nó a fhágann siad oideachas foirmiúil.

An Ráthaíocht don Aos Óg de réir tíre

Cuspóirí
 • poist ar ardchaighdeán a chruthú fud fad an Aontais Eorpaigh
 • cuidiú le hoibrithe poist a aimsiú ina dtír féin nó i mBallstát eile
 • scileanna agus fiontraíocht a spreagadh
 • scéimeanna slándála sóisialta a chomhordú agus a nuachóiriú
 • dálaí oibre níos fearr a chothú trí íoschaighdeáin chomhchoiteanna a chur i bhfeidhm
 • tacú le cuimsiú sóisialta agus an bhochtaineacht a chomhrac
 • cearta daoine faoi mhíchumas a chosaint
Spriocanna

Tá sé mar aidhm ag an Aontas na nithe seo a leanas a bhaint amach faoi 2020:

 • ráta fostaíochta 75% don chuid den daonra atá in aois oibre (20-64 bliana d'aois)
 • ráta luathfhágála na scoile a bheith níos lú ná 10%
 • 40% den aos óg in ardoideachas nó i ngairmoideachas atá coibhéiseach leis
 • an líon daoine atá bocht nó i mbaol bochtaineachta agus eisiamh sóisialta a laghdú 20 milliún