Delo Komisije

Strategija EU za izobraževanje in usposabljanje do leta 2020 se osredotoča na vseživljenjsko učenje in mobilnost, kakovost in učinkovitost izobraževanja ter enakost in inovacije.

Več o strateškem okviru EU na področju izobraževanja in usposabljanja do leta 2020

Cilji

Države EU so v strateškem okviru za izobraževanje in usposabljanje določile štiri skupne cilje, ki jih je treba uresničiti do leta 2020:

 • uresničevanje načela vseživljenjskega učenja in mobilnosti
 • izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja
 • spodbujanje pravičnosti, socialne kohezije in aktivnega državljanstva
 • krepitev ustvarjalnosti in inovativnosti, vključno s podjetništvom, na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja     
Kvantitativni cilji

EU namerava do leta 2020 doseči:

 • 95 % otrok naj bi bilo vključenih v predšolsko vzgojo
 • na manj kot 15 % naj bi se zmanjšal delež petnajstletnikov, ki dosegajo slabe rezultate v bralni, matematični in naravoslovni pismenosti
 • na manj kot 10 % naj bi se zmanjšal delež mladih v starostni skupini 18 do 24 let, ki niso končali šolanja (osipniki)
 • 40 % prebivalcev v starostni skupini 30 do 34 let naj bi imelo visokošolsko izobrazbo
 • 15 % odraslih naj bi bilo vključenih v sistem vseživljenjskega učenja
 • 20 % visokošolskih diplomantov in 6 % mladih v starostni skupini 18 do 34 let s poklicno izobrazbo naj bi del študija ali usposabljanja opravilo v tujini
 • stopnja zaposlenosti novih diplomantov naj bi bila vsaj 82 %