Aké opatrenia prijíma Komisia?

Stratégia EÚ pre vzdelávanie a odbornú prípravu do roku 2020 sa zameriava na celoživotné vzdelávanie a mobilitu, kvalitu a efektivitu vzdelávania, rovnosť a inováciu.

Viac o strategickom rámci pre vzdelávanie a odbornú prípravu do roku 2020

Ciele

Prostredníctvom strategického rámca pre vzdelávanie a odbornú prípravu krajiny EÚ určili štyri spoločné ciele, na ktorých sa má pracovať do roku 2020:

 • zabezpečiť realizáciu celoživotného vzdelávania a mobility,
 • zlepšiť kvalitu a účinnosť vzdelávania a odbornej prípravy,
 • podporovať rovnosť, sociálnu súdržnosť a aktívne občianstvo,
 • posilniť oblasti tvorivosti a inovácií vrátane podnikateľských zručností na všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy.     
Cieľové hodnoty

Ciele EÚ do roku 2020:

 • 95 % detí by sa malo zúčastňovať na predškolskom vzdelávaní,
 • podiel 15-ročných žiakov s nedostatočnými zručnosťami v čítaní, matematike a prírodných vedách by mal byť nižší ako 15 %,
 • miera predčasného ukončenia vzdelávania alebo odbornej prípravy mladých ľudí vo veku 18 – 24 rokov by sa mala znížiť pod 10 %,
 • 40 % ľudí vo veku 30 – 34 rokov by malo mať ukončenú nejakú formu vysokoškolského vzdelávania,
 • 15 % dospelých by sa malo zúčastňovať na celoživotnom vzdelávaní,
 • 20 % absolventov vysokoškolského štúdia a 6 % osôb vo veku 18 až 34 rokov s počiatočnou odbornou kvalifikáciou by malo určité obdobie študovať alebo sa zúčastňovať na odbornej príprave v zahraničí,
 • aspoň 82 % čerstvých absolventov by malo mať zamestnanie.