Mida Euroopa Komisjon teeb?

ELi haridus- ja koolitusstrateegia aastani 2020 keskendub elukestvale õppele ja liikuvusele, hariduse kvaliteedile ja tõhususele, võrdsusele ning innovatsioonile.

Lisateave hariduse ja koolituse valdkonna strateegilise raamistiku kohta aastani 2020

Eesmärgid

Hariduse ja koolituse strateegilise raamistiku kaudu on liikmesriigid määratlenud neli ühist eesmärki, mida püütakse 2020. aastaks saavutada:

 • elukestva õppe ja liikuvuse reaalsuseks muutmine;
 • hariduse ja koolituse kvaliteedi ja tõhususe parandamine;
 • võrdsete võimaluste, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja kodanikuaktiivsuse edendamine;
 • innovaatilisuse ning loovuse, sealhulgas ettevõtlikkuse, suurendamine kõikidel haridus- ja koolitustasanditel.     
Sihid

Aastaks 2020 kavatseb EL tagada järgmist:

 • 95% lastest peaks osalema väikelaste hariduses;
 • nende 15-aastaste osakaal, kellel puudub piisav lugemisoskus ning matemaatika ja loodusteaduste alased teadmised, peaks olema väiksem kui 15%;
 • haridus- ja koolitussüsteemist 18–24-aastaste varakult lahkujate määr peaks olema alla 10%;
 • 40% 30–34-aastastest peaksid olema omandanud mis tahes vormis kõrghariduse;
 • 15% täiskasvanutest peaks osalema elukestvas õppes;
 • 20% kõrghariduse omandanutest ja 6% 18–34-aastastest, kellel on esialgne kutsekvalifikatsioon, peaksid olema mõnda aega välismaal õppinud;
 • töötavate äsja kooli lõpetanute osakaal peaks olema vähemalt 82%.